Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án môn học Cung cấp điện

Được đăng lên bởi tuong-thinh-nguyen
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1247 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§å ¸n cung cÊp ®iÖn
Trêng ®¹i häc §iÖn lùc
Trêng ®¹i häc ®iÖn lùc
Khoa ®iÖn
***************

Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
---------------------&----------------------®å ¸n m«n häc CUNG CÊP §IÖN

Họ tên sinh viên:
Lớp: D4.LT.H1
Ngành: Hệ thống điện

Đầu đề đồ án môn học:
Thiết kế cung cấp điện cho một xưởng sản xuất công nghiệp
Xưởng này được trang bị 15 loại thiết bị tiêu thụ điện. Số liệu về kích thước của phân
xưởng (dài, rộng, cao), độ rọi yêu cầu của chiếu sáng phân xưởng, khoảng cách l từ
nguồn điện đến nhà xưởng, công suất của mỗi thiết bị tiêu thụ điện được cho như sau:
Kích
thước, m
axb
h

E
Lux

l,

Công suất của các thiết bị

yc

m

1

2 3

4

5

6

7

8

9

10

11

1
2

1
3

1
4

15

Tổn thất điện áp cho phép từ nguồn điện đến đầu vào của các thiết bị tiêu thụ điện là
= 2,5%. Cần bù công suất phản kháng để đạt đến hệ số công suất là cos  = 0,9.

U

CP

Thời gian hoàn vốn
công suất cực đại

T
T

tc

= 8 năm, hệ số khấu hao thiết bị

max

k

kh

6%. Thời gian sử dụng

= 3500 h. Công suất ngắn mạch tại điểm đấu điện

MVA. Thời gian tồn tại của dòng điện ngắn mạch

t

N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tên thiết bị tiêu thụ điện
Bể ngâm dung dịch kiềm
Bể ngâm nước nóng
Bể ngâm tăng nhiệt
Tủ sấy
Máy quấn dây
Máy quấn dây
Máy khoan bàn
Máy khoan đứng
Bàn thử nghiệm
Máy mài

Sv.Lª ThÞ Kim §øc
Líp §4LT-H1

Hệ số sử dụng

1

N

2,65

2,5 s. Hệ số công suất và hệ số sử

dụng của các thiết bị tiêu thụ điện được cho như sau:
STT

S

0,35
0,32
0,3
0,36
0,57
0,60
0,51
0,55
0,62
0,45

k

cos 
sd

1
1
1
1
0,80
0,80
0,78
0,78
0,85
0,70

§å ¸n cung cÊp ®iÖn
Trêng ®¹i häc §iÖn lùc
11 Máy hàn
0,53
0,82
12 Máy tiện
0,45
0,76
13 Máy mài tròn
0,4
0,72
14 Cần cẩu điện
0,32
0,8
15 Máy bơm nước
0,46
0.82
I. Nội dung của bản thuyết minh
1. Tính toán chiếu sáng cho phân xưởng
2. Tính toán phụ tải điện
- Phụ tải chiếu sáng
- Phụ tải thông thoáng và làm mát
- Phụ tải động lực
- Phụ tải tổng hợp
3. Vạch các sơ đồ cung cấp điện, chọn sơ đồ cung cấp điện hợp lý
4. Lựa chọn và kiểm tra các thiết bị của sơ đồ nối điện
- Chọn tiết diện dây dẫn của mạng điện động lực, chọn tiết diện dây dẫn của mạng điện
chiếu sáng
- Chọn thiết bị bảo vệ
5. Tính toán và chọn tụ bù công suất phản kháng
6. Dự toán
II. Bản vẽ
1. Mặt bằng phân xưởng với sự bố trí của các thiết bị
2. Sơ đồ mạng điện trên mặt bằng phân xưởng
3. Sơ đồ nguyên lý của mạng điện có chỉ rõ các mã hiệu và các tham số của thiết bị được
chọn
4. Bảng số liệu tính toán mạng điện

Sv.Lª ThÞ Kim §øc
Líp...
§å ¸n cung cÊp ®iÖn
Trêng ®¹i häc §iÖn lùc
Trêng ®¹i häc ®iÖn lùc Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
Khoa ®iÖn §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
*************** ---------------------&-----------------------
®å ¸n m«n häc CUNG CÊP §IÖN
Họ tên sinh viên:
Lớp: D4.LT.H1
Ngành: Hệ thống điện
Đầu đề đồ án môn học:
Thiết kế cung cấp điện cho một xưởng sản xuất công nghiệp
Xưởng này được trang bị 15 loại thiết bị tiêu thụ điện. Số liệu về kích thước của phân
xưởng (dài, rộng, cao), độ rọi yêu cầu của chiếu sáng phân xưởng, khoảng cách l từ
nguồn điện đến nhà xưởng, công suất của mỗi thiết bị tiêu thụ điện được cho như sau:
Kích
thước, m
E
yc
l, Công suất của các thiết bị
axb h
Lux
m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1
2
1
3
1
4
15
Tổn thất điện áp cho phép từ nguồn điện đến đầu vào của các thiết bị tiêu thụ điện
U
CP
= 2,5%. Cần bù công suất phản kháng để đạt đến hệ số công suất là cos
= 0,9.
Thời gian hoàn vốn
T
tc
= 8 năm, hệ số khấu hao thiết bị
k
kh
6%. Thời gian sử dụng
công suất cực đại
T
max
= 3500 h. Công suất ngắn mạch tại điểm đấu điện
S
N
2,65
MVA. Thời gian tồn tại của dòng điện ngắn mạch
t
N
2,5 s. Hệ số công suất và hệ số sử
dụng của các thiết bị tiêu thụ điện được cho như sau:
STT Tên thiết bị tiêu thụ điện
Hệ số sử dụng
k
sd
cos
1 Bể ngâm dung dịch kiềm 0,35 1
2 Bể ngâm nước nóng 0,32 1
3 Bể ngâm tăng nhiệt 0,3 1
4 Tủ sấy 0,36 1
5 Máy quấn dây 0,57 0,80
6 Máy quấn dây 0,60 0,80
7 Máy khoan bàn 0,51 0,78
8 Máy khoan đứng 0,55 0,78
9 Bàn thử nghiệm 0,62 0,85
10 Máy mài 0,45 0,70
Sv.Lª ThÞ Kim §øc 1
Líp §4LT-H1
Đồ án môn học Cung cấp điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án môn học Cung cấp điện - Người đăng: tuong-thinh-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Đồ án môn học Cung cấp điện 9 10 326