Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án môn Kỹ thuật sấy "Sấy cà phê nhân 2000 kg khô/giờ, Thiết bị sấy thùng quay"

Được đăng lên bởi chung-dao-quy
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2226 lần   |   Lượt tải: 32 lần
- ./

0 01
!"#

$ $ %& '
$$$
$$
$$.
$$2
$ 6" 78
$ $
$

"
(#
) " *+ ,
-" !",
) " *+ (#
/ 0# 1 (#
'
3 45 (#
, 9"
:;
" <
=>
<
?
" @ , "

$ ) 1
=>
<
$$ ) 1
$ :;
" =>
<
$. ) 1 <
CE
τ
$2 ) 1
F #
'
+< !"< 78
45 "
$ '
+< 7*
<
'
+< 7*
<
. G< C
CE
7#
2 '
+< 4=I
" #+
J '
+< 4=I
"
. G< C
'
=;
. $ K=I L
D 7# 7+ !"<
.
'
'
=; (#

, 9"
A =>

"#$% &' ("

)

B

CD 4="

'
'
H

+
+
+ !"< 78

45

"

78
AMN ?N KB
!
"#

. $ O C' '
+<
.
'
P
. $ P
Q+ 3 4 "
# C
.
P
7#
7=F
.. '
+< !"< 78
R
∆
..$ '
< 7 P
P
. . G< C
<
D (#
#" !"< 78
. . . K=I
R
. . 2 K=" 4=I
S ' 7"
8
7+ !"< 78
. . J T S 7# 4* ,
@ D CE
. . U K3 ,
V

!

<

*+

*+ #,

R
R

$
%
'
1 #4+7 WX 4Y >
'
7Z 4R
1 !"* 0
2 $ '
7Z 4R
2
) 1 !"* +
D
2 . ) 1 9 4+ 41 ,
L

& "'

2$
2

!

"#$% &' ("

!"#

)

*+

*+ #,

#20 30 45
T[ "3
4
E
+# 1
U Z < M
< 7=F C* 1 7
C@ [ "3
< 3 4 " +
7+
^
_ ` 7Z 4* C
=F
^
,
L
N
^
4
+
b
<
&
,
<
N
%D ; =; # 4 =;
CS
<
"
3 4 " 05
_ 4=I N
c"
] 4+*
"
3 4 " CS C* C=I
N C0 4
L CS
#+
e
?+ C&
(#
C& 7=
# 0 SQ
<
/
e
7+ Cg <
X
0
!"# ; _
"
% 4 4/ C/"
3
C + " "
N Q+
c
X
S 7<
H # 0 7+
, > R b Ci
j ,+ 3
CS X 0 S +
D Cg <

< 7S
;

\ ] ^
_
( " , !"

J C
^

# C\ C=# [
<
a+ Q
F # ,+ !",
L
= 7<
N
N ^#N
C; L N
c"
d# C&
I
>
I
4=I
#+
%&
4
EN
^#N < 4+*
,

^ C=I
=

>
< N

,
Y
EN
CS
;
<

" f
!"# N

V
D

#

'

4 " #
!"< 78
8
(# (

,+ Y *
h 9
)*+ (,+ (-+.

%

<

k

N

l _

./ 012 ,3 4 563 7)89+.:

!

"#$% &' ("

)

*+

*+ #,

m

58;+.
<!

(= >

?@
!
!A
B2 7CD .EFE G5H2 IJ- K2F IL G5M
6",
g 0 ^
/ #" 4;
H 4 #N

H !",N 4;

!

; N 4;

H 7 "N 4;

n K; H !", 4 4; H + N @ N + 8 0 " CHN H (#
o A#7# #B @
>
D A # X +7#B
' AX9 X4 #B
n ?=; 4; H H 4 4; H
N 1 4 7"
8N H
o
@ N c#
@"
1 N Qp 9# 9< > MH
' c
Q
>
n q*
#"
4+* <
F
1 4
0 N
8 #+ 1
4
E 4; H c
@"
9> 1 4 H r 7 "s c 4 E
8 MH 7 " (#
o H
Qp Q3 i > 4
D
'
n G<
0 Y
E 4; H H N @
1 4 H 4 #N b
0
" f
C& '
<
#"
X+ 4+*
MH 4 #
o 0 "
7f
* 7
H
Qp + 7# H * 7+ !"< 78
MH
D 0
" " * MH 4 #
'
"
* < <
+
n 7+

4
K;
+ /
+ (#
c
0
^
+ HN 7+
0 c# ^
Q/" t '# 7+
0 ^
+
4;
@
> OE !",
=F
0 $N
+& .
=F
8 j 0
F+. 7N OP IQI G5*+ IB2 7CD IJ- K2F IL G5M 47R+5 75SD T K2F 78;E:
L G5M I5X 4T:
L G5M UYE 4T:
QI ODCE UV UL +5W+
u MH !",
2. u 2J
2$ u 2
u K;
;
u .
$u2
u MH 7 "
U u `NJ
Uum
u
H4 #
Uu.
Uu l
B2 7CD IJ- +5W+ IL G5M
!

"#$% &' ("

)

*+

*+ #,

v#+ g

nt
nO Q
Q=i
5L+5 G5*+ 56- 5ZI IJ- +5W+ IL G5M
F+. 75L+5 G5*+ 56- 5ZI IJ- +5W+ IL G5M
5L+5 G5*+ 56- 5ZI
R+5 [\+. .] ^^.
u =;
mu$
u ) Q/"
2 u $m
u %*
$Nm u NJ
u t7+ X
l u $U
u )#WX
$ Aw7# #BN Ax+ " #B
u )4+7+ X #9
u 7 + X44 X
$
u #
u )#WX # #9
mul
u )#WX #9
$
u tX +y#
J
u
E
Ju .
u # ...

 ! "#$%&' (")  *+*+#,

-./ 001
 
 !"#

$$ %&'"(#
$$$)"*+,-"!",
$$)"*+(#
$$./0#1(#
$$2'345(#
$6"78,9"
$$:;"<=><,9"
$?"@,"A=><B

$)1=><
$$)1
$:;"=><CD4="
$.)1<CE
$2)1F#
τ

'+<!"<7845"
$'+<7*<'+
'+<7*<'+ 
.G<CCE7#H 

2'+<4=I"#+
J'+<4=I"+!"<7845"
. G<C'=; 
.$K=ILD7#7+!"<78
.''=;(# AMN?NKB
 !"#
.$OC''+<
.'P
.$PQ+34"#C
.P7#7=F
..'+<!"<78R
..$'<7PP

..G<C<D(##"!"<78R
...K=IR
..2K="4=IS'7"87+!"<78R
..JTS7#4*,@DCE
..UK3,V
Đồ án môn Kỹ thuật sấy "Sấy cà phê nhân 2000 kg khô/giờ, Thiết bị sấy thùng quay" - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án môn Kỹ thuật sấy "Sấy cà phê nhân 2000 kg khô/giờ, Thiết bị sấy thùng quay" - Người đăng: chung-dao-quy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Đồ án môn Kỹ thuật sấy "Sấy cà phê nhân 2000 kg khô/giờ, Thiết bị sấy thùng quay" 9 10 168