Ktl-icon-tai-lieu

ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG

Được đăng lên bởi Pi Key
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 975 lần   |   Lượt tải: 3 lần
®å ¸n nÒn mãng
( phÇn mãng n«ng )

I . Sè liÖu:
1. Công trình:
Tải trọng tính toán tác dụng dưới chân công trình tại cốt mặt đất:
Cét:
Têng

C1:
T1:

N0 =
N0 =

; M0 =
; M0 =

;Q0 =
;Q0 =

2. Nền đất:
Líp ®Êt
1
2
3

sè hiÖu

®é dµy (m)

Chiều sâu mực nước ngầm:
Hnn =
(m).
II. Yªu cÇu:
+ S¬ bé tÝnh to¸n tiÕt diÖn cét;
+ Xử lý số liệu, đánh giá điều kiện địa chất công trình;
+ Đề xuất các phương án móng nông trên nền tự nhiên hoặc nền gia cố;
+ Thiết kế móng theo phương án đã nêu, thuyết minh tính toán khổ A4 (Viết bằng tay);
+ Bản vẽ khổ giấy 297 840 và đóng vào quyển thuyết minh;
+ Mặt bằng móng (tỷ lệ:1/100 - 1/200, trong đó thể hiện một cách ước lượng những
móng không yêu cầu tính toán);
+ Cột địa chất;
+ Các cao độ cơ bản;
+ Tính toán tiết diện chân cột theo tải trọng đã cho;
+ Các chi tiết móng M1, M2, (tỷ lệ: 1/15 - 1/50) và các giải pháp gia cố nếu có;
+ Các giải pháp cấu tạo móng (dầm móng, giằng móng,khe lún, chống thấm);
+ Thống kê vật liệu cho các móng;
+ Khung tên bản vẽ;
Ghi chó : §å ¸n nµy ph¶i ®îc gi¸o viªn híng dÉn th«ng qua Ýt nhÊt hai lÇn .
Ph¶i ®ãng tê nµy vµ tê mÆt b»ng c«ng tr×nh vµo quyÓn ThuyÕt minh.
Gi¸o viªn híng dÉn

0

1

4

5

E

E

A

B

C

3

F

F

2

G

G

1

H

H

D

I

3

I

1

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

C¤NG TR×NH: NHµ M¸Y chÕ biÕn thùc phÈm

mÆt b»ng tÇng 1

11

11

A

D

§Ò BµI - 01

Mãng n«ng trªn nÒn thiªn nhiªn:
I. Tµi liÖu thiÕt kÕ:
I.1 Tµi liÖu c«ng tr×nh:
Tªn c«ng tr×nh: ......
§Æc ®iÓm kÕt cÊu:
KÕt cÊu nhµ khung ngang bª t«ng cèt thÐp kÕt hîp víi têng chÞu lùc
T¶i träng tÝnh to¸n díi ch©n c«ng tr×nh t¹i cèt mÆt ®Êt:
Cét C1:
N ott 117T ; M ott 13,8Tm; Qott 3,2T
Têng T1:
N ott 23T / m; M ott 2Tm / m; Qott 1,2T / m
T¶i träng tiªu chuÈn:
N tt
N otc  o
n

M otc 

M ott
n

Qtt
Qotc  o
n

( n: HÖ sè vît = 1,1 ®Õn 1,2; ë ®©y lÊy = 1,15)
KÕt qu¶:
Cét C1:
Têng T1:

N otc 102T

M otc 12Tm

Qotc 2,78T

N otc 20T / m; M otc 1,74Tm / m Qotc 1,04T / m

I.2 Tµi liÖu ®Þa chÊt c«ng tr×nh:
Ph¬ng ph¸p kh¶o s¸t:

Khoan lÊy mÉu thÝ nghiÖm trong phßng
ThÝ nghiÖm hiÖn trêng: CPT; SPT

Khu vùc x©y dùng, nÒn ®Êt gåm 3 líp nh sau:
Líp 1: Sè hiÖu 200 dµy h1=1,3m
Líp 2: Sè hiÖu 400 dµy h2= 4m
Líp 3: Sè hiÖu 100 rÊt dµy.
Mùc níc ngÇm ë ®é s©u 10 m

Líp 1:

W
%
28,5

Sè hiÖu 200 cã c¸c chØ tiªu c¬ lý nh sau:

Wnh
%
30

Wd
%
23,5


T/m3




®é

1,80

2,6
8

10

0

c
Kg/cm2
0,08

KÕt qu¶ TN nÐn Ðp e øng víi
P(Kpa)
50
100
150
0,819 0,772 0,755

200
0,741

qc
(MPa)

N60

0,4

3

2

TÝnh c¸c chØ tiªu kh¸c:
- HÖ sè rçng tù ...
®å ¸n nÒn mãng
( phÇn mãng n«ng )
I . Sè liÖu:
1. Công trình:
Tải trọng tính toán tác dụng dưới chân công trình tại cốt mặt đất:
Cét: C
1
: N
0
= ; M
0
= ;Q
0
=
Têng T
1
: N
0
= ; M
0
= ;Q
0
=
2. Nền đất:
Líp ®Êt sè hiÖu ®é dµy (m)
1
2
3
Chiều sâu mực nước ngầm: H
nn
= (m).
II. Yªu cÇu:
+ S¬ bé tÝnh to¸n tiÕt diÖn cét;
+ Xử lý số liệu, đánh giá điều kiện địa chất công trình;
+ Đề xuất các phương án móng nông trên nền tự nhiên hoặc nền gia cố;
+ Thiết kế móng theo phương án đã nêu, thuyết minh tính toán khổ A
4
(Viết bằng tay);
+ Bản vẽ khổ giấy 297 840 và đóng vào quyển thuyết minh;
+ Mặt bằng móng (tỷ lệ:1/100 - 1/200, trong đó thể hiện một cách ước lượng những
móng không yêu cầu tính toán);
+ Cột địa chất;
+ Các cao độ cơ bản;
+ Tính toán tiết diện chân cột theo tải trọng đã cho;
+ Các chi tiết móng M
1
, M
2
, (tỷ lệ: 1/15 - 1/50) và các giải pháp gia cố nếu có;
+ Các giải pháp cấu tạo móng (dầm móng, giằng móng,khe lún, chống thấm);
+ Thống kê vật liệu cho các móng;
+ Khung tên bản vẽ;
Ghi chó : §å ¸n nµy ph¶i ®îc gi¸o viªn híng dÉn th«ng qua Ýt nhÊt hai lÇn .
Ph¶i ®ãng tê nµy vµ tê mÆt b»ng c«ng tr×nh vµo quyÓn ThuyÕt minh.
Gi¸o viªn híng dÉn
0
ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG - Người đăng: Pi Key
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG 9 10 343