Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án sửa chữa piston thanh truyền

Được đăng lên bởi Zin Khờ Khạo
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 4167 lần   |   Lượt tải: 16 lần
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Hưng Yên, Ngày

Tháng

Năm 2013

Giảng viên

Nguyễn Hữu Sim

1

MỤC LỤC
PHẦN I:MỞ ĐẦU.................................................................................................3
1.1. Tính cấp thiết và ý nghĩa của đề tài............................................................3
1.1.1. Tính cấp thiết của đề tài......................................................................3
1.1.2. Ý nghĩa của đề tài................................................................................4
1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài..................................................................5
1.3. Đối tượng nghiên cứu và giới hạn của đề tài.............................................5
1.4. Phương pháp và kế hoạch nghiên cứu........................................................5
1.4.1. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn.....................................................5
1.4.2. Phương pháp nghiên cứu tài liệu........................................................6
1.4.3. Phương pháp thống kê mô tả...............................................................6
PHẦN II: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI.........................................................6
2.1. Khái quát về nhóm cơ cấu trục khuỷu thanh truyền...................................6
2.2. Kết cấu các bộ phận trong nhóm piston.....................................................8
2.2.1. Piston...................................................................................................8
2.2.2. Chốt piston.......................................................................................11
2.2.3. Xéc măng...........................................................................................13
2.3. Kết cấu các bộ phận trong nhóm than...
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Hưng Yên, Ngày Tháng Năm 2013
Giảng viên
Nguyễn Hữu Sim
1
Đồ án sửa chữa piston thanh truyền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án sửa chữa piston thanh truyền - Người đăng: Zin Khờ Khạo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Đồ án sửa chữa piston thanh truyền 9 10 575