Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án thang máy 5 tầng sử dụng plc và biến tần

Được đăng lên bởi thanhnghi2
Số trang: 89 trang   |   Lượt xem: 7705 lần   |   Lượt tải: 107 lần
Đồ án môn học

Điều khiển thang máy nhà 5 tầng

Lêi nãi ®Çu
HiÖn nay s¶n phÈm c«ng nghiÖp ®ang ®ãng mét vai trß rÊt quan träng
trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. §Æc biÖt lµ nh÷ng thµnh tùu khoa häc kü thuËt l¹i
®ang ph¸t triÓn m¹nh mÏ vµ ®îc ¸p dông phæ biÕn, réng r·i vµo lÜnh vùc c«ng
nghiÖp. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy cã ¶nh hëng lín nh thÕ
nµo ®Õn vËn mÖnh ph¸t triÓn cña ®Êt níc. Nhµ níc ta ®· ra søc ®µo t¹o nghiªn
cøu khoa häc kü thuËt, khuyÕn khÝch ®Çu t nh»m thóc nhanh môc tiªu c«ng
nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ níc nhµ.
Lµ sinh viªn cña chuyªn ngµnh ®iÖn. Sau nh÷ng th¸ng n¨m häc hái vµ
tu dìng t¹i Trêng HVKT Quân Sự. Tõ nh÷ng thÇy c«, tõ c¸c chÝnh s¸ch cña
§oµn, §¶ng. Em ®· nhËn thøc ®îc con ®êng em ®· chän lµ ®óng ®¾n. §Æc biÖt
lµ víi ngành kỹ thuật điều khiển lµ rÊt quan träng vµ kh«ng thÓ thiÕu cho bÊt
kú mét lÜnh vùc nµo, quèc gia nµo.
Khi ®îc giao ®å ¸n môn học, x¸c ®Þnh ®©y lµ c«ng viÖc quan träng ®Ó
nh»m ®¸nh gi¸ l¹i toµn bé kiÕn thøc mµ m×nh ®· tiÕp thu, víi ®Ò tµi: “Thiết kế
hệ thống điều khiển thang máy nhà 5 tầng”. §Ò tµi nµy có tính ứng dụng lớn
trong thực tế cuộc sống.
Sau một thời gian t×m hiÓu vµ tham kh¶o, víi ý thøc vµ sù nç lùc cña
b¶n th©n vµ ®îc c¸c thÇy, c«, vµ ®Æc biÖt lµ thÇy gi¸o Đặng Sỹ Vạc ®· híng
dÉn, gióp ®ì tËn t×nh. Em ®· kÕt thóc c«ng viÖc ®îc giao.
Qua b¶n ®å ¸n nµy cho em xin ®îc bµy tá lêi c¶m ¬n ch©n thµnh tíi
thÇy gi¸o Đặng Sỹ Vạc, cïng toµn thÓ c¸c thµy c« gi¸o trong khoa vµ nhµ trêng ®· gióp ®ì vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho em ®Ó h«m nay em hoµn
thµnh ®å ¸n mét c¸ch ®Çy ®ñ.
Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, víi tr×nh ®é cßn non trÎ vÒ kiÕn thøc trong
nghÒ nghiÖp, kinh nghiÖm trong thùc tÕ vµ thêi gian cã h¹n nªn ®å ¸n cña em
kh«ng thÓ tr¸nh ®îc nh÷ng thiÕu sãt. Do ®ã, em rÊt mong muèn ®îc sù chØ
b¶o thªm cña c¸c thÇy, c« vµ ®ãng gãp cña các bạn ®Ó em ®îc hoµn thiÖn h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Hà nội ngày 13 tháng 9 năm 2012
Sinh viªn thiÕt kÕ
Lê Thanh Nghị

Trường HVKT Quân Sự

1

Đồ án môn học

Điều khiển thang máy nhà 5 tầng

PhÇn I: t×m hiÓu chung vÒ c«ng nghÖ thang m¸y
I. Vai trß cña thang m¸y

Thang m¸y lµ thiÕt bÞ vËn t¶i dïng ®Ó chë hµng vµ ngêi theo ph¬ng th¼ng
®øng. Sù ra ®êi cña thang m¸y xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu ®i l¹i, vËn chuyÓn nhanh
cña con ngêi tõ vÞ trÝ thÊp ®Õn vÞ trÝ cao vµ ngîc l¹i. Thang m¸y gióp cho viÖc
t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, gi¶m chi phÝ vÒ thêi gian vµ søc lùc lao ®éng cña con
ngêi. V× vËy, thang m¸y ®îc sö dông réng r·i trong mäi lÜnh vùc cña nÒn kinh
tÕ quèc d©n.
Trong c«ng nghiÖp...
Đồ án môn học Điều khiển thang máy nhà 5 tầng
Lêi nãi ®Çu
HiÖn nay s¶n phÈm c«ng nghiÖp ®ang ®ãng mét vai trß rÊt quan träng
trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. §Æc biÖtnh÷ng thµnh tùu khoa häc kü thuËt l¹i
®ang ph¸t triÓn m¹nh mÏ vµ ®îc ¸p dông phæ biÕn, réng r·i vµo lÜnh vùc c«ng
nghiÖp. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy¶nh hëng lín nh thÕ
nµo ®Õn vËn mÖnh ph¸t triÓn cña ®Êt níc. Nhµ níc ta ®· ra søc ®µo t¹o nghiªn
cøu khoa häc thuËt, khuyÕn khÝch ®Çu t nh»m thóc nhanh môc tiªu c«ng
nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ níc nhµ.
sinh viªn cña chuyªn ngµnh ®iÖn. Sau nh÷ng th¸ng n¨m häc hái
tu dìng t¹i Trêng HVKT Quân Sự. nh÷ng thÇy c«, c¸c chÝnh ch cña
§oµn, §¶ng. Em ®· nhËn thøc ®îc con ®êng em ®· chän lµ ®óng ®¾n. §Æc biÖt
víi ngành kỹ thuật điều khiển lµ rÊt quan träng kh«ng thÓ thiÕu cho bÊt
kú mét lÜnh vùc nµo, quèc gia nµo.
Khi ®îc giao ®å ¸n môn học, x¸c ®Þnh ®©y lµ c«ng viÖc quan träng ®Ó
nh»m ®¸nh gi¸ l¹i toµn bé kiÕn thøc mµ m×nh ®· tiÕp thu, víi ®Ò tµi: “Thiết kế
hệ thống điều khiển thang máy nhà 5 tầng”. §Ò tµi nµy có tính ứng dụng lớn
trong thực tế cuộc sống.
Sau một thời gian t×m hiÓu tham kh¶o, víi ý thøc lùc cña
b¶n th©n vµ ®îc c¸c thÇy, c«, ®Æc biÖt thÇy gi¸o Đặng Sỹ Vạc ®· híng
dÉn, gióp ®ì tËn t×nh. Em ®· kÕt thóc c«ng viÖc ®îc giao.
Qua b¶n ®å ¸n nµy cho em xin ®îc bµy lêi c¶m ¬n ch©n thµnh tíi
thÇy gi¸o Đặng Sỹ Vạc, cïng toµn thÓ c¸c thµy c« gi¸o trong khoa nhµ tr-
êng ®· gióp ®ì t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho em ®Ó h«m nay em hoµn
thµnh ®å ¸n mét c¸ch ®Çy ®ñ.
Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, víi tr×nh ®é cßn non trÎ kiÕn thøc trong
nghÒ nghiÖp, kinh nghiÖm trong thùcthêi gian cã h¹n nªn ®å ¸n cña em
kh«ng thÓ tr¸nh ®îc nh÷ng thiÕu sãt. Do ®ã, em rÊt mong muèn ®îc chØ
b¶o thªm cña c¸c thÇy, c« vµ ®ãng gãp cña các bạn ®Ó em ®îc hoµn thiÖn h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Hà nội ngày 13 tháng 9 năm 2012
Sinh viªn thiÕt kÕ
Lê Thanh Nghị
Trường HVKT Quân Sự 1
Đồ án thang máy 5 tầng sử dụng plc và biến tần - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án thang máy 5 tầng sử dụng plc và biến tần - Người đăng: thanhnghi2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
89 Vietnamese
Đồ án thang máy 5 tầng sử dụng plc và biến tần 9 10 725