Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án: Thiết kế cung cấp điện cho trường phổ thông

Được đăng lên bởi congtukinhloai
Số trang: 139 trang   |   Lượt xem: 291 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC

CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI .......................................2
1.1

GIỚI THIỆU ................................................ 2

1.2 SƠ ĐỒ MẶT BẰNG TRƢỜNG HỌC ...................................3
CHƢƠNG 2: XÁC ĐỊNH CÔNG XUẤT TÍNH TOÁN ............................ 4
2.1 GIỚI THIỆU CÁC PHƢƠNG PHÁP TÍNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN ...........4
2.2 XÁC ĐỊNH CÔNG SUẤT PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CỦA TRƢỜNG HỌC .........9
2.2.1 CHIA NHÓM CÁC PHỤ TẢI TRONG TRƢỜNG HỌC .................. 9
2.2.2 XÁC ĐỊNH CÔNG SUẤT ĐẶT CỦA TỪNG NHÓM ................... 11
Sơ đồ mặt bằng chiếu sáng và quạt nhóm 1: ................... 30
Sơ đồ mặt bằng chiếu sáng và quạt nhóm 2: ................... 44
Sơ đồ mặt bằng chiếu sáng và quạt nhóm 3 .................... 59
Tổng Kết Công Suất Đặt Của Các Nhóm Phụ Tải: ................ 65
2.2.3

XÁC ĐỊNH CÔNG SUẤT TÍNH TOÁN CỦA TRƢỜNG HỌC ...........66

CHƢƠNG 3: CHỌN PHƢƠNG ÁN CUNG CẤP ĐIỆN CHO TRƢỜNG HỌC ............71
3.1 CÁC PHƢƠNG ÁN CUNG CẤP ĐIỆN. ............................... 71
3.2 LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN CẤP ĐIỆN CHO TRƢỜNG HỌC ................. 75
Sơ Đồ Tổng Quát Của Trƣờng Học. .............................. 75
Sơ Đồ Mặt Bằng Đi Dây Tổng Thể ............................... 76
Sơ đồ mặt bằng đi dây khối thực hành: ........................ 77
Sơ Đồ Mặt Bằng Đi Dây Khối Phòng Học: ........................ 81
CHƢƠNG 4: CHỌN THIẾT BỊ CHO MẠNG ĐIỆN ............................ 84
4.1 CHỌN DÂY DẪN ............................................... 84
4.1.1 PHƢƠNG PHÁP LỰC CHỌN TIẾT DIỆN DÂY DẪN. ................ 84
4.1.2 LỰA CHỌN TIẾT DIỆN DÂY DẪN. ............................ 88
4.1.3 KIỂM TRA TỔN THẤT ĐIỆN ÁP ............................... 102
4.2 CHỌN MÁY BIẾN ÁP .......................................... 110
4.3 CHỌN CB (APTOMAT) .........................................113
4.3.1 TỔNG TRỞ MẠNG ĐIỆN. ...................................113
4.3.2 TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH ...................................115
4.3.3 LỰA CHỌN CB. .......................................... 119
Sơ Đồ Nguyên Lý: .............................................. 126

ĐỒ ÁN 2A

CHƢƠNG 5: CHỐNG SÉT ............................................. 127
5.1 TÍNH TOÁN CHIỀU CAO CỘT THU SÉT ........................... 127
5.2 CHỌN CÁP DẪN SÉT .......................................... 132
5.3 HỆ THỐNG TIẾP ĐẤT CHỐNG SÉT ............................... 132
5.3.1 Tóm Tắt Lý Thuyết Về Nối Đất Chống Sét ................ 132
5.3.2 Thiết Kế Nối Đất Cho Trƣờng Học ....................... 135
K...
MC LC
CHƢƠNG I: GII THIỆU ĐỀ TÀI ....................................... 2
1.1 GII THIU ................................................ 2
1.2 SƠ ĐỒ MT BẰNG TRƢỜNG HC ................................... 3
CHƢƠNG 2: XÁC ĐỊNH CÔNG XUT TÍNH TOÁN ............................ 4
2.1 GII THIỆU CÁC PHƢƠNG PHÁP TÍNH PHỤ TI TÍNH TOÁN ........... 4
2.2 XÁC ĐỊNH CÔNG SUT PH TI TÍNH TOÁN CỦA TRƢỜNG HC ......... 9
2.2.1 CHIA NHÓM CÁC PH TẢI TRONG TRƢỜNG HC .................. 9
2.2.2 XÁC ĐỊNH CÔNG SUẤT ĐẶT CA TNG NHÓM ................... 11
Sơ đồ mt bng chiếu sáng và qut nhóm 1: ................... 30
Sơ đồ mt bng chiếu sáng và qut nhóm 2: ................... 44
Sơ đồ mt bng chiếu sáng và qut nhóm 3 .................... 59
Tng Kết Công Suất Đặt Ca Các Nhóm Ph Ti: ................ 65
2.2.3 XÁC ĐỊNH CÔNG SUT TÍNH TOÁN CỦA TRƢỜNG HC ........... 66
CHƢƠNG 3: CHỌN PHƢƠNG ÁN CUNG CẤP ĐIỆN CHO TRƢỜNG HC ............ 71
3.1 CÁC PHƢƠNG ÁN CUNG CẤP ĐIỆN. ............................... 71
3.2 LA CHỌN PHƢƠNG ÁN CẤP ĐIỆN CHO TRƢỜNG HC ................. 75
Sơ Đồ Tng Quát Của Trƣờng Hc. .............................. 75
Sơ Đồ Mt Bằng Đi Dây Tổng Th ............................... 76
Sơ đồ mt bằng đi dây khối thc hành: ........................ 77
Sơ Đồ Mt Bng Đi Dây Khối Phòng Hc: ........................ 81
CHƢƠNG 4: CHỌN THIT B CHO MẠNG ĐIỆN ............................ 84
4.1 CHN DÂY DN ............................................... 84
4.1.1 PHƢƠNG PHÁP LỰC CHN TIT DIN DÂY DN. ................ 84
4.1.2 LA CHN TIT DIN DÂY DN. ............................ 88
4.1.3 KIM TRA TN THẤT ĐIỆN ÁP ............................... 102
4.2 CHN MÁY BIN ÁP .......................................... 110
4.3 CHN CB (APTOMAT) ......................................... 113
4.3.1 TNG TR MẠNG ĐIỆN. ................................... 113
4.3.2 TÍNH TOÁN NGN MCH ................................... 115
4.3.3 LA CHN CB. .......................................... 119
Sơ Đồ Nguyên Lý: .............................................. 126
Đồ án: Thiết kế cung cấp điện cho trường phổ thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án: Thiết kế cung cấp điện cho trường phổ thông - Người đăng: congtukinhloai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
139 Vietnamese
Đồ án: Thiết kế cung cấp điện cho trường phổ thông 9 10 963