Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án thiết kế mỏ Lộ thiên

Được đăng lên bởi Nguyen Nhu Long
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 1911 lần   |   Lượt tải: 11 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT

ĐỒ ÁN MÔN HỌC QTCN & TK MỎ LỘ THIÊN

MỤC LỤC

Chương I......................................................................................................................................3
1.1. Nguyên tắc xác định biên giới mỏ..................................................................................3
1.1.1. Hệ số bóc đất đá........................................................................................................3
1.1.2. Xác định hệ số bóc giới hạn của mỏ K gh ................................................................5
1.1.3. Cơ sở kinh tế của nguyên tắc K gh  K t .................................................................6
1.2. Xác định biên giới mỏ dựa trên nguyên tắc K gh  K t ..................................................7
1.2.1. Xác định chiều sâu “thời gian” H t .........................................................................8
1.2.2. Lựa chọn xác định các thông số  v ,  t..................................................................9
1.2.3. Xác định chiều sâu cuối cùng H c ............................................................................9
1.2.4. Xác định biên giới phía trên của mỏ.....................................................................11
1.3. Tính trữ lượng trong biên giới của mỏ........................................................................12
1.3.1. Tính trữ lượng than trong biên giới mỏ...............................................................12
1. 3.2. Tính khối lượng đất bóc........................................................................................12
Chương II..................................................................................................................................13
2.1. Đồng bộ thiết bị sử dụng...............................................................................................13
2. 2. Quan hệ giữa các công trình trên mặt mỏ với công tác mở vỉa................................17
2.3. Vị trí của bãi thải và các công trình trên mặt đất.......................................................18
2.4. Lựa chọn hình thức mở vỉa...........................................................................................18
2.4. Thiết kế các tuyến đường hào.......................................................................................19
2.4.1. Độ dốc của tuyến hào..............................................................................................19
2.4.2. Bán kính quay...........
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT ĐỒ ÁN MÔN HỌC QTCN & TK MỎ LỘ THIÊN
MỤC LỤC
Chương I......................................................................................................................................3
1.1. Nguyên tắc xác định biên giới mỏ..................................................................................3
1.1.1. Hệ số bóc đất đá........................................................................................................3
1.1.2. Xác định hệ số bóc giới hạn của mỏ
gh
K
................................................................5
1.1.3. Cơ sở kinh tế của nguyên tắc
gh t
K K
.................................................................6
1.2. Xác định biên giới mỏ dựa trên nguyên tắc
gh t
K K
..................................................7
1.2.1. Xác định chiều sâu “thời gian”
t
H
.........................................................................8
1.2.2. Lựa chọn xác định các thông số
v
,
t
..................................................................9
1.2.3. Xác định chiều sâu cuối cùng
c
H
............................................................................9
1.2.4. Xác định biên giới phía trên của mỏ.....................................................................11
1.3. Tính trữ lượng trong biên giới của mỏ........................................................................12
1.3.1. Tính trữ lượng than trong biên giới mỏ...............................................................12
1. 3.2. Tính khối lượng đất bóc........................................................................................12
Chương II..................................................................................................................................13
2.1. Đồng bộ thiết bị sử dụng...............................................................................................13
2. 2. Quan hệ giữa các công trình trên mặt mỏ với công tác mở vỉa................................17
2.3. Vị trí của bãi thải và các công trình trên mặt đất.......................................................18
2.4. Lựa chọn hình thức mở vỉa...........................................................................................18
2.4. Thiết kế các tuyến đường hào.......................................................................................19
2.4.1. Độ dốc của tuyến hào..............................................................................................19
2.4.2. Bán kính quay.........................................................................................................19
2.4.3. Chiều dài lý thuyết của tuyến đường....................................................................20
2.4.4. Chiều rộng của đáy hào cơ bản.............................................................................22
2.4.5. Góc nghiêng của thành hào, ..............................................................................22
2.4.6. Tính toán cho các hào.............................................................................................23
2.5. Tính toán khối lượng mỏ...............................................................................................26
2.5.1. Hào ngoài.................................................................................................................26
2.5.2. Hào dốc....................................................................................................................26
2.5.3. Hào chuẩn bị...........................................................................................................26
Chương 3...................................................................................................................................27
3.1. Khái niệm chung............................................................................................................27
3.2. Lựa chọn hệ thống khai thác........................................................................................27
3.3. Các thông số của hệ thống khai thác............................................................................27
3.3.1. Chiều cao tầng (h)...................................................................................................27
3.3.2. Chiều rộng dải khấu (A).........................................................................................29
3.3.3. Chiều rộng mặt tầng công tác (B
min
)......................................................................31
3.3.4. Chiều dài tuyến công tác (L
t
) và luồng xúc (L
x
)...................................................33
3.3.5. Xác định các thông số làm việc của khai trường................................................35
Chương IV.................................................................................................................................38
4.1. Khái quát........................................................................................................................38
4.2. Xác định sản lượng mỏ lộ thiên theo điều kiện kỹ thuật............................................38
4.2.1. Sản lượng mỏ lộ thiên tính theo tốc độ xuống sâu của các công trình khai thác38
4. 2.2. Xác định tốc độ xuống sâu của mỏ lộ thiên.........................................................39
Nhóm thực hiện: Nhóm 02 1 Lớp: TCKhai thác - K56
Đồ án thiết kế mỏ Lộ thiên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án thiết kế mỏ Lộ thiên - Người đăng: Nguyen Nhu Long
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Đồ án thiết kế mỏ Lộ thiên 9 10 665