Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án thiết kế mỏ than Nam Mẫu

Được đăng lên bởi tieuthienha210-gmail-com
Số trang: 101 trang   |   Lượt xem: 964 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Më ®Çu
Ngµnh than lµ mét ngµnh c«ng nghiÖp chiÕm vÞ trÝ quan träng trong nÒn kinh
tÕ quèc d©n, lµ ngµnh ®¸p øng nhu cÇu cung cÊp nhiªn liÖu cho c¸c ngµnh kinh tÕ
kh¸c vµ lµ mÆt hµng xuÊt khÈu cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao. Trong mét sè n¨m gÇn ®©y,
s¶n lîng khai th¸c than vµ tiªu thô than ngµy mét t¨ng gãp phÇn rÊt lín vµo ng©n
s¸ch nhµ níc.
C«ng ty than Nam MÉu lµ mét trong nh÷ng C«ng ty khai th¸c than HÇm lß .
Than khai th¸c cña C«ng ty ®îc tiªu thô cho c¸c hé trong níc vµ phôc vô cho xuÊt
khÈu.
§îc sù ®ång ý cña nhµ trêng vµ khoa Má, Bé m«n Khai th¸c HÇm lß t«i ®·
vÒ c«ng ty than Nam MÉu thùc tËp vµ thu thËp tµi liÖu. Thêi gian tõ ngµy 16 th¸ng
01 ®Õn ngµy 28 th¸ng 02 n¨m 2006.
Víi nh÷ng tµi liÖu thu thËp ®îc trong thêi gian thùc tËp vµ c¸c tµi liÖu thao
kh¶o kh¸c, kÕt hîp víi nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë nhµ trêng, b¶n ®å ¸n tèt nghiÖp ®·
®îc hoµn thµnh víi ®Ò tµi “ lùa chän hÖ thèng vµ c«ng nghÖ khai th¸c cho vØa 4
thuéc xÝ nghiÖp than Nam MÉu
”, díi sù híng dÉn rÊt tËn t×nh cña thÇy gi¸o
GS.TSKH. Lª Nh Hïng.
B»ng sù cè g¾ng cña b¶n th©n ®Ó hoµn thµnh b¶n ®å ¸n . Do thêi gian h¹n hÑp,
viÖc viÕt b¸o c¸o cßn nhiÒu bì ngì, kinh nghiÖm vµ kiÕn thøc nghÒ nghiÖp cßn
nhiÒu h¹n chÕ nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. V× vËy t«i rÊt mong ®îc sù
gãp ý vµ chØ b¶o cña c¸c thÇy c« gi¸o, b¹n bÌ ®ång nghiÖp ®Ó b¸o c¸o cña t«i ®îc
hoµn thiÖn h¬n.
Xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o trêng §¹i häc Má- §Þa chÊt, c¸c
thÇy trong Bé m«n Khai th¸c HÇm Lß, ®Æc biÖt lµ thÇy gi¸o GS.TSKH. Lª Nh Hïng
®· gióp ®ì t«i hoµn thµnh b¶n ®å ¸n nµy./.
Hµ Néi, th¸ng

n¨m 2006

CH¦¥NG I: §ÆC §IÓM Vµ §IÒU KIÖN §ÞA CHÊT

KHU Má
I.1. §Þa lý tù nhiªn:
I.1.1. §Þa lý cña vïng má, khu vùc thiÕt kÕ, s«ng ngßi, ®åi nói, hÖ thèng giao
th«ng vËn t¶i,nguån n¨ng lîng vµ níc sinh ho¹t:

1

a. VÞ trÝ ®Þa lý: Khai trêng má than NAM MÉU n»m c¸ch thÞ x· U¤NG BÝ
kho¶ng 25km vÒ phÝa T©y B¾c vµ n»m trong giíi h¹n to¹ ®é ®Þa lý:
X= 38.500  41.000
Y= 367.700  371.300
PhÝa B¾c lµ d·y nói B¶o §µi.
PhÝa Nam lµ th«n Nam MÉu.
PhÝa §«ng gi¸p khu C¸nh Gµ má Vµng Danh.
PhÝa T©y gi¸p khu di tÝch lÞch sö chïa Yªn Tö.
b. §Þa h×nh: Khu má Nam mÉu lµ vïng nói cao, khu vùc phÝa T©y cã rõng
phßng hé, sên nói thêng dèc, nói cã ®é cao trung b×nh 450m. §Þa h×nh thÊp dÇn tõ
B¾c xuèng Nam. BÒ mÆt ®Þa h×nh bÞ chia c¾t bëi nhiÒu suèi c¾t qua ®Þa tÇng chøa
than vµ ch¹y däc theo híng B¾c-Nam ®æ vµo suèi Trung L¬ng, lu lîng thay ®æi tõ
6,1 ls-18.000 ls. C¸c suèi vÒ mïa kh« Ýt níc, lßng hÑp, n«ng.
c. HÖ thèng giao th«ng vËn t¶I: M¹ng líi...
Më ®Çu
Ngµnh than lµ mét ngµnh c«ng nghiÖp chiÕm vÞ trÝ quan träng trong nÒn kinh
quèc d©n, ngµnh ®¸p øng nhu cÇu cung cÊp nhiªn liÖu cho c¸c ngµnh kinh
kh¸c t hµng xuÊt khÈu gi¸ trÞ kinh cao. Trong mét n¨m gÇn ®©y,
s¶n lîng khai th¸c than tiªu thô than ngµy mét t¨ng gãp phÇn rÊt lín vµo ng©n
s¸ch nhµ níc.
C«ng ty than Nam MÉu mét trong nh÷ng C«ng ty khai th¸c than HÇm .
Than khai th¸c cña C«ng ty ®îc tiªu thô cho c¸c trong níc phôc cho xuÊt
khÈu.
§îc ®ång ý cña nhµ trêng khoa Má, m«n Khai th¸c HÇm t«i ®·
c«ng ty than Nam MÉu thùc tËp thu thËp tµi liÖu. Thêi gian ngµy 16 th¸ng
01 ®Õn ngµy 28 th¸ng 02 n¨m 2006.
Víi nh÷ng tµi liÖu thu thËp ®îc trong thêi gian thùc tËp c¸c tµi liÖu thao
kh¶o kh¸c, kÕt hîp víi nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë nhµ trêng, b¶n ®å ¸n tèt nghiÖp ®·
®îc hoµn thµnh víi ®Ò tµi lùa chän thèng c«ng nghÖ khai th¸c cho vØa 4
thuéc nghiÖp than Nam MÉu ”, díi híng dÉn rÊt tËn t×nh cña thÇy gi¸o
GS.TSKH. Lª Nh Hïng.
B»ng sù cè g¾ng cña b¶n th©n ®Ó hoµn thµnh b¶n ®å ¸n . Do thêi gian h¹n hÑp,
viÖc viÕt b¸o c¸o cßn nhiÒu ngì, kinh nghiÖm kiÕn thøc nghÒ nghiÖp cßn
nhiÒu h¹n chÕ nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. vËy t«i rÊt mong ®îc
gãp ý chØ b¶o cña c¸c thÇy gi¸o, b¹n ®ång nghiÖp ®Ó b¸o c¸o cña t«i ®îc
hoµn thiÖn h¬n.
Xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy gi¸o trêng §¹i häc Má- §Þa chÊt, c¸c
thÇy trong Bé m«n Khai th¸c HÇm Lß, ®Æc biÖt lµ thÇy gi¸o GS.TSKH. Lª Nh Hïng
®· gióp ®ì t«i hoµn thµnh b¶n ®å ¸n nµy./.
Hµ Néi, th¸ng n¨m 2006
CH¦¥NG I: §ÆC §IÓM Vµ §IÒU KIÖN §ÞA CHÊT
KHU Má
I.1. §Þa lý tù nhiªn:
I.1.1. §Þa cña vïng má, khu vùc thiÕt kÕ, s«ng ngßi, ®åi nói, thèng giao
th«ng vËn t¶i,nguån n¨ng lîng vµ níc sinh ho¹t:
1
Đồ án thiết kế mỏ than Nam Mẫu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án thiết kế mỏ than Nam Mẫu - Người đăng: tieuthienha210-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
101 Vietnamese
Đồ án thiết kế mỏ than Nam Mẫu 9 10 122