Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án tốt nghiệp khai thác mỏ lộ thiên Chuyên đề Nổ Mìn

Được đăng lên bởi Kcm Toản
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 721 lần   |   Lượt tải: 10 lần
PhÇn chuyªn ®Ò
nghiªn cøu lùa chän c¸c th«ng sè næ
m×n hîp lý n©ng cao hiÖu qu¶ næ m×n má
than cao s¬n

Lêi Nãi ®Çu
Trong qu¸ tr×nh khai th¸c trªn má lé thiªn th× c«ng t¸c næ m×n lµ mét kh©u trong
quy tr×nh c«ng nghÖ vµ nã chiÕm gi÷ mét vÞ trÝ quan träng bëi v×:
+ C«ng t¸c næ m×n lµ kh©u ®Çu tiªn trong quy tr×nh s¶n xuÊt má lé thiªn, cã t¸c
dông ph¸ vì ®Êt ®Ê nguyªn khèi ®Ó t¹o thµnh s¶n phÈm lµ ®Êt ®¸, than cã cì h¹t hîp lý ®Ó
phôc vô cho c¸c thiÕt bÞ xóc bèc vµ vËn t¶i lµm viÖc an toµn vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao.
+ C«ng t¸c næ m×n chiÕm tû lÖ chi phÝ lín trong tæng gi¸ thµnh khai th¸c than.
Nh vËy chÊt lîng cña c«ng t¸c næ m×n sÏ ¶nh hëng rÊt lín vµ trùc tiÕp ®Õn c¸c kh©u
tiÕp theo: Xóc bèc, vËn t¶i, g¹t ®Êt ®¸ th¶i vµ kh©u khoan cho b·i khoan tiÕp gi¸p, nÒn
tÇng kÕ tiÕp vµ bÆc biÖt lµ ¶nh hëng c¸c th«ng sè cña hÖ thèng khai th¸c, c«ng nghÖ khai
th¸c mávµ cuèi cïng lµ ¶nh hëng tíi chi phÝ vµ nÒn kinh tÕ.
Víi vai trß quan träng cña c«ng t¸c næ m×n, nªn chuyªn ®Ò:

1

“Nghiªn cøu, lùa chän c¸c th«ng sè næ m×n hîp lý n©ng cao hiÖu qu¶ næ m×n
má than §«ng Cao S¬n - C«ng ty than Cao S¬n” lµ rÊt cÇn thiÕt.
§å ¸n lùa chän chuyªn ®Ò víi môc ®Ých n©ng cao hiÖu qu¶ næ m×n c¶ vÒ kü thuËt
vµ mÆt kinh tÕ ®Ó ®em l¹i hiÖu qu¶ cao trong s¶n xuÊt kinh doanh cho má.

2

Ch¬ng 1
Tæng kÕt c«ng t¸c næ m×n ë c«ng ty than cao s¬n
Má than Cao S¬n lµ mét trong nh÷ng má than lé thiªn lín cña vïng than Qu¶ng
Ninh nãi riªng vµ ViÖt Nam nãi chung cã s¶n lîng than khai th¸c tõ 3 3,5 triÖu tÊn/n¨m
vµ s¶n lîng ®Êt ®¸ bãc tõ 20 25 triÖu m3/n¨m.
Víi s¶n lîng lín nh vËy, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y má than Cao S¬n ®· sö dông réng r·i
c¸c lo¹i thuèc næ trong níc vµ níc ngoµi s¶n xuÊt nh: H·ng ICI ( Australia), h·ng IDL
(Ên §é), cña Trung Quèc, gÇn ®©y chñ yÕu dïng thuèc næ cña C«ng ty ho¸ chÊt Má vµ Bé
Quèc Phßng. Phô kiÖn næ còng ®îc sö dông ®a d¹ng cña c¸c níc trªn víi môc ®Ých ®¹t ®îc yªu cÇu khèi lîng ®Êt ®¸ ph¸ ra sau næ m×n ®¹t chÊt lîng cao.
1.1. §Æc ®iÓm vµ tÝnh chÊt ®Êt ®¸, kho¸ng sµng cÇn næ m×n.
§Êt ®¸ má bao gåm c¸c lo¹i nh : Cuén kÕt, s¹n kÕt, c¸t kÕt, bét kÕt vµ sÐt kÕt ph©n
bæ réng trong c¸c khu vùc khai trêng má. §¸ cuéi kÕt chiÕm tû lÖ nhiÒu nhÊt tõ v¸ch vØa
14-5 trë lªn, ®ång thêi c¸c kÕt chiÕm tû lÖ lín nhÊt. Theo ph©n lo¹i cña M.M
Pr«t«®iac«n«p ®Êt ®¸ má cã f tõ 8  14, trong ®ã ®Êt ®¸ cã ®é kiªn cè f = 11  12 chiÕm
>40%, f = 13  14 chiÕm 20  35%. Nh vËy ®Êt ®¸ ë má cã ®é kiªn cè rÊt cao nã ¶nh hëng nhiÒu ®Õn c«ng t¸c næ m×n ë má.
§Æc ®iÓm ph©n bæ theo líp cña ®Êt ®¸ víi ch...
PhÇn chuyªn ®Ò
nghiªn cøu lùa chän c¸c th«ng sè næ
m×n hîp lý n©ng cao hiÖu qu¶ næ m×n má
than cao s¬n
Lêi Nãi ®Çu
Trong qu¸ tr×nh khai th¸c trªn thiªn th× c«ng t¸c m×n mét kh©u trong
quy tr×nh c«ng nghÖ vµ nã chiÕm gi÷ mét vÞ trÝ quan träng bëi v×:
+ C«ng t¸c m×n kh©u ®Çu tiªn trong quy tr×nh n xuÊt thiªn, t¸c
dông ph¸ vì ®Êt ®Ê nguyªn khèi ®Ó t¹o thµnh s¶n phÈm lµ ®Êt ®¸, than cã cì h¹t hîp lý ®Ó
phôc vô cho c¸c thiÕt bÞ xóc bèc vµ vËn t¶i lµm viÖc an toµn vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao.
+ C«ng t¸c næ m×n chiÕm tû lÖ chi phÝ lín trong tæng gi¸ thµnh khai th¸c than.
Nh vËy chÊt lîng cña c«ng t¸c næ m×n sÏ ¶nh hëng rÊt lín vµ trùc tiÕp ®Õn c¸c kh©u
tiÕp theo: Xóc bèc, vËn t¶i, t ®Êt ®¸ th¶i kh©u khoan cho b·i khoan tiÕp gi¸p, nÒn
tÇng tiÕp bÆc biÖtnh hëng c¸c th«ng cña hÖ thèng khai th¸c, c«ng nghÖ khai
th¸c mávµ cuèi cïng lµ ¶nh hëng tíi chi phÝ vµ nÒn kinh tÕ.
Víi vai trß quan träng cña c«ng t¸c næ m×n, nªn chuyªn ®Ò:
1
Đồ án tốt nghiệp khai thác mỏ lộ thiên Chuyên đề Nổ Mìn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án tốt nghiệp khai thác mỏ lộ thiên Chuyên đề Nổ Mìn - Người đăng: Kcm Toản
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Đồ án tốt nghiệp khai thác mỏ lộ thiên Chuyên đề Nổ Mìn 9 10 349