Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án tốt nghiệp Khai thác mỏ lộ thiên_ Phân thiết kế chung

Được đăng lên bởi Kcm Toản
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 431 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trêng §¹i häc Má-§Þa ChÊt

§å ¸n tèt nghiÖp

Lêi më ®Çu

N

¨ng lîng lµ mét nhu cÇu kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc cña ngµnh kinh
tÕ, x· héi cña bÊt cø quèc gia nµo trªn thÕ giíi. Ngµy nay víi tèc ®é ph¸t triÓn cña
ngµnh c«ng nghiÖp th× nhu cÇu vÒ n¨ng lîng ngµy cµng t¨ng. MÆc dï con ngêi cè g¾ng
t×m kiÕm c¸c nguån n¨ng lîng míi nh n¨ng lîng mÆt trêi, n¨ng lîng nguyªn tö...nhng vÉn
kh«ng ®¸p øng ®ñ nhu cÇu vÒ n¨ng lîng. V× thÕ con ngêi võa ph¶i khai th¸c c¸c nguån
n¨ng lîng, tµi nguyªn mµ con ngêi ®· biÕt tõ l©u trong khi ®ã ph¶i tÝch cùc t×m kiÕm c¸c
nguån n¨ng lîng míi. ë níc ta do ®iÒu kiÖn vÒ kinh tÕ cßn h¹n chÕ nªn cha cã kh¶ n¨ng
ph¸t triÓn c¸c nguån n¨ng lîng míi vµ vÉn cßn sö dông than lµm nguån n¨ng lîng chÝnh,
vµ cßn lµ nguyªn liÖu v« gi¸ trong xuÊt khÈu quan träng. §Ó sö dông vµ khai th¸c mét
c¸ch triÖt ®Ó tiÕt kiÖm nguån tµi nguyªn ®ã, chóng ta ph¶i ¸p dông nh÷ng tiÕn bé khoa
häc kü thuËt vµo trong s¶n xuÊt.
Sau 5 n¨m häc tËp t¹i trêng ®¹i häc Má- §Þa chÊt, em ®· thu thËp cho m×nh mét sè
vèn ®¸ng kÓ vÒ kiÕn thøc ngµnh khai th¸c má. Trong ®ît thùc tËp tèt nghiÖp võa qua, em
®îc bé m«n Khai th¸c lé thiªn ph©n c«ng thùc tËp t¹i má than Cao S¬n-CÈm Ph¶ - Qu¶ng
Ninh vµ thiÕt kÕ tèt nghiÖp víi ®Ò tµi:
PhÇn chung:ThiÕt kÕ s¬ bé má than §«ng Cao S¬n-C«ng ty CP than Cao S¬n.
PhÇn chuyªn ®Ò: Nghiªn cøu lùa chän c¸c th«ng sè næ m×n hîp lý n©ng cao
hiÖu qu¶ næ m×n má than Cao S¬n.
§Õn nay, b¶n ®å ¸n tèt nghiÖp cña em ®· ®îc hoµn thµnh. Em xin tr©n thµnh c¶m
¬n c¸c thÇy c« gi¸o trong Bé m«n Khai th¸c lé thiªn cïng c¸c b¹n bÌ ®ång nghiÖp ®· gióp
®ì em hoµn thµnh b¶n ®å ¸n, ®Æc biÖt lµ sù híng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o híng dÉn
T.S Lª V¨n QuyÓn. Tuy nhiªn do tr×nh ®é b¶n th©n vµ kiÕn thøc thùc tÕ cßn h¹n chÕ nªn
b¶n thiÕt kÕ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. KÝnh mong c¸c thÇy c« gi¸o cïng c¸c b¹n
bÌ ®ång nghiÖp xem xÐt chØ b¶o thªm ®Ó b¶n ®å ¸n ®îc hoµn thiÖn h¬n.
Em xin tr©n thµnh c¶m ¬n!

Hµ Néi, ngµy 25 th¸ng 05 n¨m 2010
Sinh viªn: T¹ V¨n To¶n

Sinh viªn: T¹ V¨n To¶n

1

Líp Khai th¸c B-K50

Trêng §¹i häc Má-§Þa ChÊt

§å ¸n tèt nghiÖp

PhÇn chung
“ThiÕt kÕ s¬ bé má than ®«ng cao s¬n
- C«ng ty cp than cao s¬n”

Ch¬ng 1

T×nh h×nh chung cña vïng má
Vµ c¸c ®Æc ®iÓm ®Þa chÊt cña kho¸ng sµng
1.1 t×nh h×nh chung cña vïng má.
1.1.1. VÞ trÝ ®Þa lý.
C«ng ty than Cao S¬n tríc ®©y lµ XÝ nghiÖp x©y dùng má - Má than Cao S¬n ®îc
thµnh lËp ngµy 6/6/1974 theo quyÕt ®Þnh sè 9227 cña Bé §iÖn vµ Than. Tõ th¸ng 6/1974
®Õn th¸ng 6/1980, XÝ nghiÖp ®îc tiÕn hµnh...
Tr êng §¹i häc Má-§Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
¨ng lîng mét nhu cÇu kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi tÊt c¸c lÜnh vùc cña ngµnh kinh
tÕ, héi cña bÊt quèc gia nµo trªn thÕ giíi. Ngµy nay víi tèc ®é ph¸t triÓn a
ngµnh c«ng nghiÖp th× nhu cÇu n¨ng lîng ngµy cµng t¨ng. MÆc con ngêi g¾ng
t×m kiÕm c¸c nguån n¨ng lîng míi nh n¨ng lîng mÆt trêi, n¨ng lîng nguyªn tö...nhng vÉn
kh«ng ®¸p øng ®ñ nhu cÇu n¨ng lîng. thÕ con ngêi võa ph¶i khai th¸c c¸c nguån
n¨ng lîng, tµi nguyªn con ngêi ®· biÕt l©u trong khi ®ã ph¶i tÝch cùc t×m kiÕm c¸c
nguån n¨ng lîng míi. ë níc ta do ®iÒu kiÖn kinh cßn h¹n chÕ nªn cha khn¨ng
ph¸t triÓn c¸c nguån n¨ng lîng míi vµ vÉn cßn sö dông than lµm nguån n¨ng lîng chÝnh,
cßn nguyªn liÖu gi¸ trong xuÊt khÈu quan träng. §Ó sö dông khai th¸c mét
c¸ch triÖt ®Ó tiÕt kiÖm nguån tµi nguyªn ®ã, chóng ta ph¶i ¸p dông nh÷ng tiÕn khoa
häc kü thuËt vµo trong s¶n xuÊt.
N
Sau 5 n¨m häc tËp t¹i trêng ®¹i häc Má- §Þa chÊt, em ®· thu thËp cho m×nh mét sè
vèn ®¸ng vÒ kiÕn thøc ngµnh khai th¸c má. Trong ®ît thùc tËp tèt nghiÖp võa qua, em
®îc bé m«n Khai th¸c lé thiªn ph©n c«ng thùc tËp t¹i má than Cao S¬n-CÈm Ph- Qu¶ng
Ninh vµ thiÕt kÕ tèt nghiÖp víi ®Ò tµi:
PhÇn chung:ThiÕt kÕ s¬ bé má than §«ng Cao S¬n-C«ng ty CP than Cao S¬n.
PhÇn chuyªn ®Ò: Nghiªn cøu lùa chän c¸c th«ng m×n hîp n©ng cao
hiÖu qu¶ næ m×n má than Cao S¬n.
§Õn nay, b¶n ®å ¸n tèt nghiÖp a em ®· ®îc hoµn thµnh. Em xin tr©n thµnh cm
¬n c¸c thÇy c« gi¸o trong Bé m«n Khai th¸c lé thiªn cïng c¸c b¹n bÌ ®ång nghiÖp ®· gióp
®ì em hoµn thµnh b¶n ®å ¸n, ®Æc biÖt lµ sù híng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o híng dÉn
T.S Lª V¨n QuyÓn. Tuy nhiªn do tr×nh ®é b¶n th©n vµ kiÕn thøc thùc tÕ cßn h¹n chÕ n
b¶n thiÕtkh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. KÝnh mong c thÇy c« gi¸o cïng c¸c b¹n
bÌ ®ång nghiÖp xem xÐt chØ b¶o thªm ®Ó b¶n ®å ¸n ®îc hoµn thiÖn h¬n.
Em xin tr©n thµnh c¶m ¬n!
Hµ Néi, ngµy 25 th¸ng 05 n¨m 2010
Sinh viªn: T¹ V¨n To¶n
Sinh viªn: T¹ V¨n Ton Líp Khai th¸c B-K50
1
Đồ án tốt nghiệp Khai thác mỏ lộ thiên_ Phân thiết kế chung - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án tốt nghiệp Khai thác mỏ lộ thiên_ Phân thiết kế chung - Người đăng: Kcm Toản
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
Đồ án tốt nghiệp Khai thác mỏ lộ thiên_ Phân thiết kế chung 9 10 579