Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án tốt nghiệp: Tìm hiểu một số phương pháp nén ảnh

Được đăng lên bởi thuan-tran
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 5961 lần   |   Lượt tải: 73 lần
§å ¸n tèt nghiÖp

T×m hiÓu mét sè ph-¬ng ph¸p nÐn ¶nh

Lêi c¶m ¬n !

Em xin bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c nhÊt tíi PGS. TS. Ng« Quèc T¹o,
thÇy ®· tËn t×nh h-íng dÉn vµ gióp ®ì em rÊt nhiÒu trong qu¸ tr×nh thùc tËp
vµ t×m hiÓu nghiªn cøu ®Ò tµi ®-îc giao ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh tèt b¸o c¸o
tèt nghiÖp cña m×nh.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù d¹y b¶o cña c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o Khoa
C«ng NghÖ Th«ng Tin - Tr-êng §¹i häc D©n LËp H¶i Phßng ®· trang bÞ cho
em nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh b¸o c¸o tèt nghiÖp vÒ
®Ò tµi ®-îc giao.
Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu ®Ò tµi mÆc dï ®· ®-îc c¸c thÇy c« gi¸o
h-íng dÉn tËn t×nh nh-ng do nhiÒu nguyªn nh©n chñ quan vµ kh¸ch quan
nªn ®Ò tµi kh«ng tr¸nh khái sai sãt .Em rÊt mong ®-îc c¸c thÇy c« gi¸o chØ
dÉn ,®ãng gãp nh÷ng ý kiÕn quý b¸u gióp em hoµn thiÖn h¬n b¸o c¸o tèt
nghiÖp , ph¸t triÓn vµ më réng ®Ò tµi ®ùoc giao .
Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n !
H¶i Phßng, ngµy

th¸ng

n¨m 2007

Sinh viªn
T¹ Minh Th¾ng

Sinh viªn thùc hiÖn : T¹ Minh Th¾ng CT 702

Trang : 1

§å ¸n tèt nghiÖp

T×m hiÓu mét sè ph-¬ng ph¸p nÐn ¶nh

Môc lôc
Më ®Çu ............................................................................................................................ 3
CH-¬ng I: Giíi thiÖu tæng quan vÒ nÐn ¶nh ........................................... 4
I.1.Giíi thiÖu vÒ ¶nh sè vµ xö lý ¶nh sè....................................................................... 4
I.1.1.¶nh sè ................................................................................................................ 4
I.1.2.Xö lý ¶nh sè....................................................................................................... 5
I.2.Môc ®Ých vµ sù cÇn thiÕt cña nÐn ¶nh .................................................................. 6
I.3.C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n .............................................................................................. 7
Ch-¬ng II: C¸c ph-¬ng ph¸p nÐn ¶nh ......................................................... 9
II.1.C¸ch ph©n lo¹i c¸c ph-¬ng ph¸p nÐn ¶nh ........................................................... 9
II.1.1.C¸ch ph©n lo¹i dùa vµo nguyªn lý nÐn ......................................................... 9
II.1.2.C¸ch ph©n lo¹i dùa vµo c¸ch thøc thùc hiÖn nÐn......................................... 9
II.1.3.C¸ch ph©n lo¹i dùa vµo lý thuyÕt m· ho¸ .................................................. 10
II.1.4.Qu¸ tr×nh nÐn vµ gi¶i nÐn ..........................................................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án tốt nghiệp: Tìm hiểu một số phương pháp nén ảnh - Người đăng: thuan-tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
Đồ án tốt nghiệp: Tìm hiểu một số phương pháp nén ảnh 9 10 424