Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án tốt nghiệp "Tìm hiểu sự phát triển của Thông tin Di động"

Được đăng lên bởi gaucon2013
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 1323 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
--o0o--

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Đề tài:

TÌM HIỂU SỰ PHÁT TRIỂN
CỦA THÔNG TIN DI ĐỘNG
GVHD : Nguyễn Trung Kiên
SVTH: Nguyễn Thị Phương
MSSV: 0931040083

HÀ NỘI, 08/2011

Đồ án tốt nghiệp

Tìm hiểu sự phát triển của thông tin di động

NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN

Điểm :
Ngày

(Bằng chữ :
tháng

)

năm 2011
Giáo viên hướng dẫn

SVTH: Nguyễn Thị Phương

Lớp: H09CN2

Page 2

Đồ án tốt nghiệp

Tìm hiểu sự phát triển của thông tin di động

NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN

Điểm :
Ngày

(Bằng chữ :
tháng

)

năm 2011
Giáo viên phản biện

SVTH: Nguyễn Thị Phương

Lớp: H09CN2

Page 3

Đồ án tốt nghiệp

Tìm hiểu sự phát triển của thông tin di động

MỤC LỤC
NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN.............................................................................2
NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN................................................................................3
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ..................................................................................................8
DANH MỤC BẢNG BIỂU.......................................................................................................9
LỜI MỞ ĐẦU..........................................................................................................................10
CHƯƠNG 1.

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MẠNG DI ĐỘNG......................................12

1.1 Giới thiệu.........................................................................................................................12
1.1.1 Định nghĩa, khái niệm.............................................................................................12
1.1.2 Các đặc điểm chung.................................................................................................12
1.1.3 Các dịch vụ trong mạng di động..............................................................................13
1.1.3.1 Dịch vụ thoại:......................................................................................................13
1.1.3.2 Dịch vụ bản tin ngắn SMS:.................................................................................13
1.1.3.3 Dịch vụ nhắn tin đa phương tiện MMS...............................................................13
1.1.3.4 Một số dịch vụ giá trị gia tăng.............................................................................14
1.2 Cấu trúc tổng quát một mạng cung cấp dịch vụ di động............................................15
1.2.1 Thiết bị đầu cuối di độ...
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
--o0o--
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Đề tài:
TÌM HIỂU SỰ PHÁT TRIỂN
CỦA THÔNG TIN DI ĐỘNG
GVHD : Nguyễn Trung Kiên
SVTH: Nguyễn Thị Phương
MSSV: 0931040083
HÀ NỘI, 08/2011
Đồ án tốt nghiệp "Tìm hiểu sự phát triển của Thông tin Di động" - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án tốt nghiệp "Tìm hiểu sự phát triển của Thông tin Di động" - Người đăng: gaucon2013
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
Đồ án tốt nghiệp "Tìm hiểu sự phát triển của Thông tin Di động" 9 10 937