Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng chương trình quản lý thông tin thư viện cho Trường Tiểu học Lê Văn Tám, Hải Phòng trên ngôn ngữ lập trình Microsoft Visual Basic 6.0 và cơ sở dữ liệu Microsoft Access

Được đăng lên bởi congtukinhloai
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 384 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI CẢM ƠN
Em xin chân thành cảm ơn Bộ môn Mạng & Truyền thông - Khoa Công
nghệ thông tin và quý Thầy, Cô trong khoa, trường Đại học Công nghệ thông
tin & Truyền thông đã tạo điều kiện cho em học tập và thực hiện đồ án tốt
nghiệp này.
Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Thạc sĩ Đỗ Đình Cường
đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo em trong quá trình thực hiện đề tài.
Mặc dù em đã cố gắng hoàn thành đề tài với tất cả sự nỗ lực của bản
thân, nhưng đề tài chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót, kính mong sự
cảm thông và tận tình chỉ bảo của quý Thầy, Cô và các bạn.

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 7 năm 2013
Sinh viên

Phạm Thị Khánh Hoài

1

LỜI CAM ĐOAN
Em xin cam đoan toàn bộ nội dung trong đồ án này là do em tự nghiên
cứu các tài liệu, khảo sát thực tế nhu cầu ứng dụng phần mềm quản lý thư viện,
thống kê báo cáo trong thư viện và đặc biệt là nhu cầu nâng cấp phần mềm quản
lý thư viện của thư viện trường Tiểu học Lê Văn Tám. Từ đó em nghiên cứu cơ
sở lý thuyết liên quan đến việc xây dựng nâng cấp phần mềm quản lý thư viện và
đồng thời xây dựng chương trình làm đề tài thực tập tốt nghiệp của mình.
Các số liệu và thiết kế không sao chép từ bất cứ một công trình hay một
sản phẩm nào khác.
Người cam đoan

Sinh viên: Phạm Thị Khánh Hoài

2

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN......................................................................................................1
LỜI CAM ĐOAN................................................................................................2
MỤC LỤC............................................................................................................ 3
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT...................................................................6
1.1. Microsoft visual basic 6.0......................................................................6
1.1.1 Giới thiệu Microsoft visual basic 6.0..................................................6
1.1.2 Các thành phần trong cửa sổ của Visual Basic...................................6
1.1.3 Thiết kế giao diện................................................................................7
1.1.4 Thuộc tính, phương thức và sự kiện..................................................12
1.1.5 Biến, hằng và các kiểu dữ liệu..........................................................13
1.1.6 Các cấu trúc điểu khiển chương trình...............................................15
1.1.7 Các kỹ thuật kết nối cơ sở dữ liệu....................................................18
1.2. Tổng quan về hệ quản trị c...
LỜI CẢM ƠN
Em xin chân thành cm ơn Bộ môn Mạng & Truyền thông - Khoa Công
nghthông tin qThầy, Cô trong khoa, trường Đại học Công ngh thông
tin & Truyn thông đã tạo điều kiện cho em học tập và thực hiện đồ án tốt
nghiệp
này.
Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Thạc sĩ Đỗ Đình Cường
đã tận
tình
hướng dẫn, chỉ bảo em trong quá trình thực hiện đề
tài.
Mặc dù em đã cố gắng hoàn thành đề tài với tất csnỗ lực của bản
thân, nhưng đề tài chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót,
kính
mong s
cảm thông tận tình chbảo của quý Thầy, Cô và các
b
n.
Thái Nguyên, ngày 15 tháng 7 năm 2013
Sinh viên
Phạm Thị Khánh Hoài
1
Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng chương trình quản lý thông tin thư viện cho Trường Tiểu học Lê Văn Tám, Hải Phòng trên ngôn ngữ lập trình Microsoft Visual Basic 6.0 và cơ sở dữ liệu Microsoft Access - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng chương trình quản lý thông tin thư viện cho Trường Tiểu học Lê Văn Tám, Hải Phòng trên ngôn ngữ lập trình Microsoft Visual Basic 6.0 và cơ sở dữ liệu Microsoft Access - Người đăng: congtukinhloai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng chương trình quản lý thông tin thư viện cho Trường Tiểu học Lê Văn Tám, Hải Phòng trên ngôn ngữ lập trình Microsoft Visual Basic 6.0 và cơ sở dữ liệu Microsoft Access 9 10 798