Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án tốt nghiệpNhận dạng kí tự

Được đăng lên bởi chamhtttk51-gmail-com
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 1754 lần   |   Lượt tải: 5 lần
ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN MẠNG VÀ CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN

--------o0o--------

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Đề tài:
SỬ DỤNG MẠNG NƠ-RON NHẬN DẠNG KÝ TỰ
Giáo viên hƣớng dẫn : TS. Đặng Thị Thu Hiền
Sinh viên thực hiện

: Nguyễn Thị Quyên

Lớp

: Hệ thống thông tin

Khóa

: 49

Hà Nội 05/2012

Đồ án tốt nghiệp

Sử dụng mạng nơ-ron nhận dạng ký tự

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU ………………………………………………………………………………….5
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MẠNG NƠ-RON NHÂN TẠO ...................................... 7
1.1

1.2

1.3

Sơ lƣợc về mạng Nơ-ron nhân tạo: ......................................................................... 7
1.1.1.

Lịch sử phát triển: .............................................................................................. 7

1.1.2.

Nơ-ron sinh học: ................................................................................................ 8

1.1.3.

Nơ-ron nhân tạo: .............................................................................................. 10

1.1.4.

Mạng nơ-ron nhân tạo: ..................................................................................... 14

Đặc trƣng của mạng nơ-ron: ................................................................................ 15
1.2.1.

Tính phi tuyến: ................................................................................................. 15

1.2.2.

Tính chất tương ứng đầu vào đầu ra: ................................................................ 15

1.2.3.

Tính chất thích nghi: ........................................................................................ 15

1.2.4.

Tính chất đưa ra lời giải có bằng chứng: ........................................................... 15

1.2.5.

Tính chất chấp nhận sai xót: ............................................................................. 15

1.2.6.

Khả năng cài đặt VLSI(Very-large-scale-intergrated): ...................................... 16

1.2.7.

Tính chất đồng dạng trong phân tích và thiết kế:............................................... 16

Phân loại mạng nơ-ron: ........................................................................................ 16
1.3.1 Mạng nơ-ron truyền thẳng: .................................................................................. 17
1.3.1.1 Mạng nơ-ron truyền thẳng một lớp (Perceptron): ............................................ 18
1.3.1.2 Mạng nơ-ron truyền thẳng nhiều lớp (MLP): .................................................. 18
1.3.2 Mạng nơ-ro...
ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN MẠNGCÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN
--------o0o--------
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Đề tài:
SỬ DỤNG MẠNG -RON NHẬN DẠNG KÝ TỰ
Giáo viên hƣớng dẫn
:
TS. Đặng Thị Thu Hiền
Sinh viên thực hiện
:
Nguyễn Thị Quyên
Lớp
:
Hệ thống thông tin
Khóa
:
49
Hà Nội 05/2012
Đồ án tốt nghiệpNhận dạng kí tự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án tốt nghiệpNhận dạng kí tự - Người đăng: chamhtttk51-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
Đồ án tốt nghiệpNhận dạng kí tự 9 10 827