Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án tuyển trọng lực

Được đăng lên bởi nhimcodon123
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 4432 lần   |   Lượt tải: 17 lần
GVHD: Ph¹m H÷u Giang §å ¸n TuyÓn träng lùc
I. Më ®Çu
ViÖt Nam ®ang trªn ®êng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i hãa ngµnh tuyÓn
kho¸ng ®ãng vai trß quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n còng nhph¸t triÓn
cña ®Êt níc, ®Æc biÖt lµ c«ng nghÖ chÕ biÕn vµ s¶n xuÊt than.
Than ®¸ ë níc ta lo¹i than tr÷ lîng lín, chÊt lîng tèt, nguån kho¸ng
s¶n quý phôc vô cho ph¸t triÓn c«ng nghiÖp, kinh tÕ còng nh d©n sinh ®îc coi
vµng ®en cña quèc. Cïng víi ph¸t triÓn cña khoa häc, kÜ thuËt, nhu cÇu
n¨ng lîng, nguyªn liÖu cho s¶n xuÊt ngµy cµng lín, phong phó vµ ®ßi hái chÊt l-
îng kh¸c nhau. Ngµnh tuyÓn kho¸ng nãi chung c¸c xëng tuyÓn than nãi riªng
®ãng mét vai trß rÊt lín trong viÖc ®¸p øng c¸c yªu cÇu trªn, s¶n xuÊt ra nhiÒu
lo¹i than th¬ng phÈm cã gi¸ trÞ tiªu thô trong vµ ngoµi níc, thóc ®Èy sù ph¸t triÓn
c«ng nghiÖp hãa, ®em l¹i nguån thu ng©n s¸ch lín cho nhµ níc.
Mét trong nh÷ng c«ng nghÖ tiªn tiÕn, ®îc øng dông réng r·i trong tuyÓn than
tuyÓn träng lùc. ¦u ®iÓm cña c«ng nghÖ lµ ®¬n gi¶n, chi phÝ thÊp, cho hiÖu
qu¶ cao. Nh»m môc ®Ých gióp sinh viªn hiÓu thªm vÒ qu¸ tr×nh nµy, n¾m v÷ng lý
thuyÕt m«n häc tuyÓn träng lùc, còng nh quy tr×nh c«ng nghÖ cña tuyÓn
kho¸ng, em ®· tiÕn hµnh lµm ®å ¸n m«n häc díi híng dÉn cña thÇy Ph¹m
H÷u Giang. MÆc ®· g¾ng tuy nhiªn do h¹n c kiÕn thøc nªn ®å ¸n
kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. RÊt mong ®îc sù híng dÉn cña thÇy c« c¸c
b¹n ®Ó ®å ¸n ®îc hoµn thiÖn h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
SVTH: Vò ThÞ Ngäc Mai Líp TuyÓn Kho¸ng K52
1
Đồ án tuyển trọng lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án tuyển trọng lực - Người đăng: nhimcodon123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
Đồ án tuyển trọng lực 9 10 812