Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án Web điện thoại

Được đăng lên bởi nguyenhuutrong0408
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 401 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG……………..

LUẬN VĂN
Xây dựng website mua bán
điện thoại di động trên mạng

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành bài báo cáo tốt nghiệp này, trƣớc hết, em xin cảm ơn các thầy giáo,
cô giáo Khoa Công nghệ thông tin Trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng, những ngƣời đã
dạy dỗ, trang bị cho em những kiến thức chuyên môn trong bốn năm học,và giúp chúng
em hiểu rõ hơn các lĩnh vực đã nghiên cứu để hoàn thành đề tài đƣợc giao.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn xâu sắc nhất tới thầy giáo Thạc sĩ Đỗ Văn Chiểu, ngƣời
đã hƣớng dẫn, chỉ bảo tận tình để em hoàn thành quá trình làm tốt nghiệp.
Xin cảm ơn bạn bè và gia đình đã động viên cổ vũ, đóng góp ý kiến, trao đổi, động
viên trong suốt quá trình học cũng nhƣ làm tốt nghiệp, giúp em hoàn thành đề tài đúng
thời hạn.
Em xin chân thành cảm ơn !
Hải Phòng, tháng 7 năm 2009
Sinh viên

Phạm Thị Tuyết

1

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN ................................................................................................................................. 1
MỤC LỤC ...................................................................................................................................... 2
NỘI DUNG BÁO CÁO .................................................................................................................. 4
Chƣơng 1: Khảo sát, cơ sở lý thuyết xây dựng bài toán ................................................................. 4
I. Giới thiệu về cơ sở thực tập:.................................................................................................... 4
1. Giới thiệu về trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng: .............................................................. 4
2. Bộ môn tin học .................................................................................................................... 5
II. Khảo sát, cơ sở lý thuyết xây dựng bài toán .......................................................................... 5
1. Cơ sở lý thuyết của đề tài .................................................................................................... 5
2. Khảo sát, cơ sở xây dựng bài toán ...................................................................................... 5
3. Tìm hiểu về Web và HTML................................................................................................ 7
4. Ngôn ngữ kịch bản Java Script ......................................................................................... 10
5. Tìm hiểu về ngôn ngữ asp ............................................
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG…………..
LUẬN VĂN
Xây dựng website mua bán
điện thoi di động trên mạng
Đồ án Web điện thoại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án Web điện thoại - Người đăng: nguyenhuutrong0408
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đồ án Web điện thoại 9 10 28