Ktl-icon-tai-lieu

Đổi mới công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty TNHH Gia Nhi Hà Nội

Được đăng lên bởi minhthuyetdvhn
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 2065 lần   |   Lượt tải: 5 lần
1

LỜI MỞ ĐẦU
Sinh viên kiến tập
Họ và tên: Nguyễn Minh Thuyết
Mã sinh viên: TC-471899
Lớp: QTDN47B
Khóa: 2012-2014
Ngành: Quản trị doanh nghiệp
SĐT: 0988.599.598
Giáo viên hướng dẫn: Vũ Thị Thanh Nga
Đơn vị thực tập: Công ty TNHH Gia Nhi Hà Nội
1. Lý do chọn đề tài
Con người là nhân tố quan trọng và cần thiết nhất trong mọi thời đại, mọi xã
hội. Hầu hết mọi thứ đều được làm ra dưới bàn tay con người và do con người
điều khiển. Con người làm nên năng suất lao động và thúc đẩy sự tiến bộ,
phát triển của tự nhiên & xã hội nói chung và của doanh nghiệp nói riêng.
Chính vì vậy việc tìm kiếm, chọn lọc & sử dụng những người có trình độ tay
nghề, kỹ năng chuyên môn… là vô cùng cần thiết và là một vấn đề nan giải,
không thể thực hiện trong phút chốc mà nó đòi hỏi nhiều thời gian, kiến thức,
kinh nghiệm… của những nhà tuyển dụng.
Một doanh nghiệp chỉ có thể phát triển và đi lên khi có đội ngũ cán bộ
với đủ các yếu tố cần thiết về kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm… vì thế khâu
tuyển dụng là vô cùng quan trọng, có thể nói đó là công tác cơ bản nhất làm
nên một doanh nghiệp vững mạnh. Song trên thực tế, công tác tuyển dụng vẫn
chưa được chú ý sát sao đặc biệt là các doanh nghiệp trong nước, đôi khi họ
còn coi nhẹ việc tuyển dụng nhân lực và làm không đúng quy trình… Cho
nên một số các doanh nghiệp đã phải bỏ ra kinh phí lớn để thực hiện đào tạo
nhân viên từ đầu một cách bài bản. Điều đó không những làm giảm tình hình
tài chính của doanh nghiêp mà còn làm mất thời gian trong khi năng suất lao
động thực tế không đạt yêu cầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Chính vì
thế, việc hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực trong doanh nghiệp là một
vấn đề cần thiết và cấp bách.
Qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH Gia Nhi Hà Nội đã có sự
phân tích và mong muốn cho các hoạt động đó được hoàn thiện hơn, đặc biệt
là công tác tuyển dụng nhân lực. Chính vì vậy em xin lựa chọn đề tài “Đổi
mới công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty TNHH Gia Nhi Hà Nội ”.
2.Nhiệm vụ và mục đích nghiên cứu
-Mụch đích: “Đổi mới công tác tuyển dụng nhân lực tai Công ty TNHH Gia
Nhi Hà Nội”.
- Nhiệm vụ: + Hệ thống hóa lý luận về tuyển dụng nhân lực trong doanh
nghiệp
+Phân tích công tác tuyển dụng nhân lực trong Công Ty TNHH Gia Nhi Hà
Nội

2

+Đề xuất một số giải pháp nhằm đổi mới công tác tuyển dụng nhân lực tại
Công Ty TNHH Gia Nhi Hà Nội
3. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là: Công tác tuyển dụng nhân lực tại
Công ty TNHH Gia Nhi Hà Nội.
4. Phạm vi nghiên cứu
Về không gian: Tại...
LỜI MỞ ĐẦU
Sinh viên kiến tập
 
 !" #$%&'&&'
 ()*+,%- ./'0101
23,4+567*%%
/8*9:;<2%=
1. Lý do chọn đề tài
,4>?@AB%):CD),E>FGHEI
=0CEJFKF4L:?E)%+4M%:,4>+,:,4>
FKNO0,4>?EPD?%,F=Q:FR9M=H
3)O:S%9TI=$::S%+,%-$)0
UV;-:VENEH:?:TW+XY4>:$)VF=%
KHNZP:E<[?<:\:C?E=DFK%(H
N<O9:-),Q:A:E$F]^K>%HNJ:H
N-E[:S%YO+X0
=+,%-:_:$O3)OF?N:$F=7:3M=
FS:3:A:CKNJ:HNZPHN-E[VN@
O+X?<:\B%)H:$O$F$?:<3::8M(D?E
E=+,%-YEG0.,)9:H:<3:O+X5
:4%F4L::Q`3%,Fa:M-?:3:+,%-),4:HF<N
:]:,b-:O+X@?9:?EN<FQB)V[,
E=A:3:+,%-F(M^)%NU?FO9:-F,G,
@cFCE=:3:MM(0/KF$N<Y?E(EVV
:U:S%+,%E:]?EED>%),NPD?%,
F=9:N<FG:C:,,GF=(IDN+,%0UV
H-:,-:<3:O+X@?9:),+,%-?E=
DFK:C:DM3:0
%>%9:;G<2%=F:$9
@U:E,EA:,:3:,GF=F$F4L:,-8HFa:M-
?:<3:O+X@?9:0UV;dEI?9%:FK“Đổi
mới công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty TNHH Gia Nhi Hà Nội ”.
2.Nhiệm vụ và mục đích nghiên cứu
-X:FU:e/fE:<3:O+X@?9:%<2%
=g0
-EXh-A$%?`?;KO+X@?9:),+,%
-
hi@U::<3:O+X@?9:),<2%
=
Đổi mới công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty TNHH Gia Nhi Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đổi mới công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty TNHH Gia Nhi Hà Nội - Người đăng: minhthuyetdvhn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Đổi mới công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty TNHH Gia Nhi Hà Nội 9 10 836