Ktl-icon-tai-lieu

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCS VIỆT NAM

Được đăng lên bởi Thai Gia
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 4891 lần   |   Lượt tải: 74 lần
BÀI TẬP KỸ NĂNG
MÔN HỌC: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT
NAM

Đề 1: Phân tích quy luật ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam? Vì sao nói Đảng công nhân Việt
Nam ra đời là bước ngoặc lịch sử của cách mạng Việt Nam?
Gợi ý chung: Có 2 ý cần phải giải quyết:



Quy luật ra đời của Đảng: Chủ nghĩa Mác Lê nin; phong trào công nhân, phong trào
yêu nước.
Sự ra đời của Đảng là bước ngoặc lịch sử của cách mạng Việt Nam
o Hạn chế của cách mạng Việt Nam trước khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời;
o Những thay đổi chuyển biến của cách mạng Việt Nam khi có sự lãnh đạo của Đảng
cộng sản Việt Nam trên tất cả các phương diện.
BÀI LÀM
Sự ra đời của đảng Cộng Sản Việt Nam là một tất yếu lịch sử của cách mạng Việt

Nam.
Thứ nhất, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là sản phầm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.
Học thuyết Mác - Lênin khẳng định rằng, Đảng công sản là sản phẩm của sự kết hợp chủ
nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân. Quy luật chung này được đồng chí Nguyễn ái
Quốc vận dụng sáng tạo vào điều kiện Việt Nam, nơi giai cấp công nhân còn ít về số lượng,
nhưng người vô sản bị áp bức, bóc lột thì đồng. Sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong
trào công nông và phong trào yêu nước dẫn đến sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam.
Muốn xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, phải coi trọng đầy đủ cả
ba yếu tố trên.
Thứ hai, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của sự phát triền cao và thống nhất
của phong trào công nhân và phong trào yêu nước.
Đảng ta là con đẻ của phong trào cách mạng của công nhân, nông dân và các tầng lớp lao động
và trưởng thành thông qua đấu tranh chống đế quốc, chống phong kiến.
Muốn củng cố và phát triển Đảng, đòi hỏi phải củng cố và phát triển phong trào cách mạng
1

của quần chúng. Đảng mật thiết liên hệ với quần chúng, hướng dẫn, lãnh đạo phong trào quần
chúng, thông qua thực tiễn phong trào cách mạng mà củng cố và phát triển Đảng.
Thứ ba, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả thống nhất của phong trào cách
mạng trong cả nước, là sự đồng tâm nhất trí của những chiến sĩ tiên phong.
Những người cộng sản Việt Nam dù ở trong Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản
đảng hay Đông Dương cộng sản liên đoàn, lúc bấy giờ tuy có những vấn đề bất đồng, nhưng
đã biết đề cao trách nhiệm của đội tiên phong, đặt lợi ích dân tộc, lợi ích giai cấp lên trên hết
nên đã sớm thống nhất vào một đảng duy nhất để lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
Thứ tư, đường lối chiến lược và sách l...
BÀI TẬP KỸ NĂNG
MÔN HỌC: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT
NAM
Đề 1: Phân tích quy luật ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam? Vì sao nói Đảng công nhân Việt
Nam ra đời là bước ngoặc lịch sử của cách mạng Việt Nam?
Gợi ý chung: Có 2 ý cần phải giải quyết:
Quy luật ra đời của Đảng: Chủ nghĩa Mác nin; phong trào công nhân, phong trào
yêu nước.
Sự ra đời của Đảng là bước ngoặc lịch sử của cách mạng Việt Nam
o Hạn chế của cách mạng Việt Nam trước khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời;
o Những thay đổi chuyển biến của cách mạng Việt Nam khi có sự lãnh đạo của Đảng
cộng sản Việt Nam trên tất cả các phương diện.
BÀI LÀM
Sự ra đời của đảng Cộng Sản Việt Nam là một tất yếu lịch sử của cách mạng Việt
Nam.
Thứ nhất, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là sản phầm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác -
Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.
Học thuyết Mác - Lênin khẳng định rằng, Đảng công sản là sản phẩm của sự kết hợp chủ
nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân. Quy luật chung này được đồng chí Nguyễn ái
Quốc vận dụng sáng tạo vào điều kiện Việt Nam, nơi giai cấp công nhân còn ít về số lượng,
nhưng người vô sản bị áp bức, bóc lột thì đồng. Sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong
trào công nông và phong trào yêu nước dẫn đến sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam.
Muốn xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, phải coi trọng đầy đủ cả
ba yếu tố trên.
Thứ hai, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của sự phát triền cao và thống nhất
của phong trào công nhân và phong trào yêu nước.
Đảng ta là con đẻ của phong trào cách mạng của công nhân, nông dân và các tầng lớp lao động
và trưởng thành thông qua đấu tranh chống đế quốc, chống phong kiến.
Muốn củng cố và phát triển Đảng, đòi hỏi phải củng cố và phát triển phong trào cách mạng
1
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCS VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCS VIỆT NAM - Người đăng: Thai Gia
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCS VIỆT NAM 9 10 502