Ktl-icon-tai-lieu

Đường lối quân sự đảng

Được đăng lên bởi Gari Hero
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 338 lần   |   Lượt tải: 0 lần
XÂY DỰNG TIỀM LỰC QUỐC PHÒNG GÓP PHẦN TĂNG CƯỜNG
THẾ TRẬN PHÒNG THỦ BẢO VỆ VỮNG CHẮC CHỦ QUYỀN
TRONG TÌNH HÌNH MỚI
còn chuẩn bị phòng, chống các mối đe dọa phi truyền thống như: khủng bố, tội phạm
xuyên quốc gia, các biến cố của thiên tai (bão, lụt, động đất, sóng thần...), gây ra
những thiệt hại lớn cho quốc gia, dân tộc. Vậy, để giải (ứng) cứu và xử lý kịp thời
những hậu quả do các biến cố gây ra phải dựa vào tiềm lực mọi mặt của quốc gia,
dân tộc; trong đó, các lực lượng vũ trang là nòng cốt. Hiện nay, “an ninh sinh thái”
đã được nhiều nước xem là bộ phận cấu thành của nền an ninh quốc gia. Từ đó, tiềm
lực QP-AN có thể rút gọn là: tổng thể những sức mạnh có thể huy động vào việc
khắc phục mọi biến cố do thiên tai-địch họa gây ra cho một quốc gia, dân tộc, nhằm
giữ vững môi trường hoà bình ổn định cho đất nước liên tục phát triển về mọi
mặt. Xây dựng tiềm lực QP-AN không thể chỉ là trách nhiệm của Chiến lược Quốc
phòng hay Chiến lược An ninh mà còn phải là của Chiến lược phát triển KT-XH và
nhiều chiến lược quốc gia khác; đó là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân,
của cả Ngày nay, nhiệm vụ QP-AN, không chỉ nhằm chống “thù trong, giặc ngoài”
như trước, mà hệ thống chính trị mà các lực lượng vũ trang (Quân đội và Công an)
làm nòng cốt. Cùng với việc chăm lo xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH),
phải hết sức coi trọng xây dựng Tiềm lực quốc phòng để góp phần tăng cường thế
trận phòng thủ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh quốc gia trên vùng biển, đảo
Trước hết , tiềm lực chính trị-tinh thần là khả năng về chính trị-tinh thần của toàn
dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, có thể huy động để vượt qua mọi thử thách
do thiên tai, địch họa gây ra, hoàn thành tốt các nhiệm vụ quân sự, QP-AN trong
mọi tình huống. Tiềm lực chính trị-tinh thần giữ vị trí động lực để biến mọi tiềm lực
khác thành sức mạnh, vì bất cứ lợi khí vật chất tinh thần nào của đất nước cũng nhất
thiết phải nằm trong tay con người mới phát huy được tác dụng. Nó có thể “biến
không thành có, biến khó thành dễ” và ngược lại. Tiềm lực chính trị-tinh thần
xưa,ông cha lòng yêu nước nồng nàn ta đã tập hợp lực lượng chống giặc ngoại
xâm .Đó là vốn ưu thế tuyệt đối của những sự nghiệp chính nghĩa, nhờ đó mà cách
mạng nước ta lập nên những kỳ tích, chiến công vô cùng oanh liệt trong điều kiện
nền kinh tế còn kém phát triển. Như Lời kêu gọi đoàn quốc kháng chiến 19/12/1246
Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã nói “Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người
trẻ, không phân chia tôn giáo, đảng p...
XÂY DỰNG TIM LỰC QUỐC PHÒNG GÓP PHẦN TĂNGỜNG
THẾ TRẬN PHÒNG THỦ BẢO VỆ VỮNG CHẮC CHỦ QUYỀN
TRONG TÌNHNH MỚI
còn chuẩn bị phòng, chống các mối đe dọa phi truyền thống như: khủng bố, tội phạm
xuyên quốc gia, các biến cố của thiên tai (bão, lụt, động đất, sóng thần...), gây ra
những thiệt hại lớn cho quốc gia, dân tộc. Vậy, để giải (ứng) cứu và xử lý kịp thời
những hậu quả do các biến cố gây ra phải dựa vào tiềm lực mọi mặt của quốc gia,
dân tộc; trong đó, các lực lượng vũ trang là nòng cốt. Hiện nay, “an ninh sinh thái”
đã được nhiều nước xem là bộ phận cấu thành của nền an ninh quốc gia. Từ đó, tiềm
lực QP-AN có thể rút gọn là: tổng thể những sức mạnh có thể huy động vào việc
khắc phục mọi biến cố do thiên tai-địch họa gây ra cho một quốc gia, dân tộc, nhằm
giữ vững môi trường hoà bình ổn định cho đất nước liên tục phát triển về mọi
mặt. Xây dựng tiềm lực QP-AN không thể chỉ là trách nhiệm của Chiến lược Quốc
phòng hay Chiến lược An ninh mà còn phải là của Chiến lược phát triển KT-XH và
nhiều chiến lược quốc gia khác; đó là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân,
của cả Ngày nay, nhiệm vụ QP-AN, không chỉ nhằm chống “thù trong, giặc ngoài”
như trước, mà hệ thống chính trị mà các lực lượng vũ trang (Quân đội và Công an)
làm nòng cốt. Cùng với việc chăm lo xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH),
phải hết sức coi trọng xây dựng Tiềm lực quốc phòng để góp phần tăng cường thế
trận phòng thủ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh quốc gia trên vùng biển, đảo
Trước hết , tiềm lực chính trị-tinh thần là khả năng về chính trị-tinh thần của toàn
dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, có thể huy động để vượt qua mọi thử thách
do thiên tai, địch họa gây ra, hoàn thành tốt các nhiệm vụ quân sự, QP-AN trong
mọi tình huống. Tiềm lực chính trị-tinh thần giữ vị trí động lực để biến mọi tiềm lực
khác thành sức mạnh, vì bất cứ lợi khí vật chất tinh thần nào của đất nước cũng nhất
thiết phải nằm trong tay con người mới phát huy được tác dụng. Nó có thể “biến
không thành có, biến khó thành dễ” và ngược lại. Tiềm lực chính trị-tinh thần
xưa,ông cha lòng yêu nước nồng nàn ta đã tập hợp lực lượng chống giặc ngoại
xâm .Đó là vốn ưu thế tuyệt đối của những sự nghiệp chính nghĩa, nhờ đó mà cách
mạng nước ta lập nên những kỳ tích, chiến công vô cùng oanh liệt trong điều kiện
nền kinh tế còn kém phát triển. Như Lời kêu gọi đoàn quốc kháng chiến 19/12/1246
Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã nói “Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người
trẻ, không phân chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì
phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai
gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải
ra sức chống thực dân Pháp cứu nước.
Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân!
Giờ cứu nước đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, để giữ gìn đất
nước.
Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi
nhất định về dân tộc ta!”
Đường lối quân sự đảng - Trang 2
Đường lối quân sự đảng - Người đăng: Gari Hero
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đường lối quân sự đảng 9 10 679