Ktl-icon-tai-lieu

Format chuẩn cho bài luận văn tốt nghiệp

Được đăng lên bởi Sư Tử
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 877 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đây là format chuẩn cho bài luận văn tốt nghiệp. Anh/chị nên theo chuẩn
này để viết cho đúng. Thầy đánh giá cao bài viết có trình bày rõ ràng.
Chúc anh/chị làm bài tốt nghiệp tốt.

Các yêu cầu :
-

Font chữ Time New Roman, size 13 ;
Page set up trang như sau: Trang sử dụng là A4

Lề trái (Left): 3.5m;


Lề phải (Right): 2 cm;



Lề trên (top): 2 cm;



Lề dưới (bottom): 2 cm;

-

Khoảng cách giữa các hàng: Vào lệnh Format  vào Paragraph  Vào ô Spacing

-

chọn giá trị Before: 0 pt, After: 0 pt; Vào Line spacing chọn: 1.5 lines.
Tong bài viết:

Các chương đánh số theo: ví dụ: Chương 1, Chương 2, Chương 3.
Không đánh số La mã;

Chọn cách trình bày trang viết theo lệnh Justify



Trong bài viết sử dụng tối đa 4 loại Bullets (Đã chọn loại Bullet nào

là ưu tiên 1 thì chọn suốt trong quá trình bài viết, cách lề bullet giống như thầy
trình bày bài này)
Dưới mỗi đề mục nhỏ, anh/chị cũng lại viết bằng đầu từ đầu hàng như bình thường và
bắt đầu sau một lệnh Tab.
Trong lúc viết đề tài: Anh/chị phải viết ít nhất một vài dòng giới thiệu rồi mới đưa sơ
đồ, bảng biểu hay hình vào. Tuyệt đối dưới một đề mục không được đưa sơ đồ, hình ảnh,
bảng biểu mà không có lời giới thiệu. Ví dụ: Trong đề mục 1.3.2 Sơ đồ cơ cấu tổ chức:
Anh/chị có thể dẫn vào như sau:

Công ty TNHH ABC được tổ chức theo hình thức trực tuyến chức năng, đứng đầu là
giám đốc công ty, hỗ trợ cho giám đốc công ty có hai phó giám đốc phụ trách chức năng
về tổ chức hành chánh và phụ trách về sản xuất. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty ABC
được biểu diễn theo sơ đồ 1.1 như sau: (sau đó đưa sơ đồ 1.1 ra vào viết tiếp các phân
tích, đánh giá hay nhận xét phía sau sơ đồ)
Ví dụ tiếp theo:
1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ABC qua các năm:
Viết lời giới thiệu trước khi đưa bảng kết quả vào:
Kết quả hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty được cho trong bảng 1.1. Nhìn
vào bảng kết quả cho thấy hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty ABC trong các
nămqua có nhiều biến động như năm 2007 doanh thu của công ty là 1,2 tỷ đồng nhưng
qua năm 2008 chỉ còn 800 triệu, giảm tương ứng …%. Hoạt động sản xuất kinh doanh
giảm xuất của công ty năm 2008 là do sự biến động……. (Xem chi tiết bảng 1.1: Kết quả
hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm)
(Sẳn đây, anh/chị xem cách trình bày bảng và hình luôn)
Số 1 đầu tiên thể hiện chương 1, số 1 tiếp
theo là bảng 1 của chương 1. Ví dụ: Bảng
số 3, chương 2 là: Bảng 2.3: ….

Bảng 1.1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm của công ty ABC
...
Đây là format chuẩn cho bài luận văn tốt nghiệp. Anh/chị nên theo chuẩn
này để viết cho đúng. Thầy đánh giá cao bài viết trình bày ràng.
Chúc anh/chị làm bài tốt nghiệp tốt.
Các yêu cầu :
- Font chữ Time New Roman, size 13 ;
- Page set up trang như sau: Trang sử dụng là A4
Lề trái (Left): 3.5m;
Lề phải (Right): 2 cm;
Lề trên (top): 2 cm;
Lề dưới (bottom): 2 cm;
- Khoảng cách giữac hàng: Vào lệnh Format vào Paragraph Vào ô Spacing
chọn giá trị Before: 0 pt, After: 0 pt; Vào Line spacing chọn: 1.5 lines.
- Tong bài viết:
Các chương đánh số theo: dụ: Chương 1, Chương 2, Chương 3.
Không đánh số La mã;
Chọn cách trình bày trang viết theo lệnh Justify
Trong bài viết sử dụng tối đa 4 loại Bullets (Đã chọn loại Bullet nào
ưu tiên 1 thì chọn suốt trong q trình bài viết, cách lề bullet giống như thầy
trình bày bài này)
Dưới mỗi đề mục nhỏ, anh/chị cũng lại viết bằng đầu từ đầu hàng như bình thường
bắt đầu sau một lệnh Tab.
Trong lúc viết đề tài: Anh/chị phải viết ít nhất một vài dòng giới thiệu rồi mới đưa
đồ, bảng biểu hay hình vào. Tuyệt đối dưới một đề mục không được đưa đồ, hình ảnh,
bảng biểu mà không có lời giới thiệu. Ví dụ: Trong đề mục 1.3.2 Sơ đồ cơ cấu tổ chức:
Anh/chị có thể dẫn vào như sau:
Format chuẩn cho bài luận văn tốt nghiệp - Trang 2
Format chuẩn cho bài luận văn tốt nghiệp - Người đăng: Sư Tử
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Format chuẩn cho bài luận văn tốt nghiệp 9 10 380