Ktl-icon-tai-lieu

Gelatin từ da cá

Được đăng lên bởi TraMy Nguyen
Số trang: 144 trang   |   Lượt xem: 2208 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KỸ THUẬT HÓA HỌC
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM


Báo cáo CNCB Thịt – Thủy sản
Đề tài:

GELATIN TỪ DA CÁ

GVHD: Th.S. Nguyễn Thị Hiền
SVTH: Nguyễn Quốc Duy

60600342

Nguyễn Hữu Hiếu
60600687
Nguyễn Phạm Trúc Nguyên 60601629
Lê Hồng Vân

Tháng 4/2010

60602948

MỤC LỤC

MỤC LỤC--------------------------------------------------------------------------------- i
DANH MỤC BẢNG -------------------------------------------------------------------iv
DANH MỤC HÌNH --------------------------------------------------------------------vi
Chƣơng 1 GELATIN -------------------------------------------------------------------1
1.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ GELATIN----------------------------------------1
1.1.1 Gelatin là gì --------------------------------------------------------------------1
1.1.2 Lịch sử gelatin -----------------------------------------------------------------5

1.2 CẤU TẠO GELATIN -----------------------------------------------------------6
1.2.1 Thành phần hóa học của gelatin----------------------------------------------6
1.2.2 Cấu trúc phân tử của gelatin --------------------------------------------------8
1.2.3 Sự phân bố khối l ƣợng phân tử của gelatin ------------------------------- 10

1.3 PHÂN LOẠI GELATIN ------------------------------------------------------ 12
1.3.1 Phân loại theo nguyên liệu sản xuất --------------------------------------- 12
1.3.2 Phân loại theo phƣơng pháp sản xuất gelatin ----------------------------- 14
1.3.3 Cách phân loại khác --------------------------------------------------------- 15

1.4 TÍNH CHẤT CỦA GELATIN ----------------------------------------------- 16
1.4.1 Tính chất vật lí --------------------------------------------------------------- 16
1.4.2 Điểm đẳng điện -------------------------------------------------------------- 17
1.4.3 Độ nhớt ----------------------------------------------------------------------- 17
1.4.4 Khả năng tạo gel ------------------------------------------------------------- 18
1.4.5 Khả năng tạo màng của hỗn hợp gelatin với các phụ gia khác ---------- 25

1.5 ỨNG DỤNG--------------------------------------------------------------------- 28
1.5.1 Trong công nghiệp thực phẩm --------------------------------------------- 29
1.5.2 Công nghiệp dƣợc phẩm ---------------------------------------------------- 34
1.5.3 Công nghiệp hình ảnh ------------------------------------------------------- 35
1.5.4 Các lĩnh vực khác----------------...
ĐI HC QUỐC GIA THÀNH PHỐ H CHÍ MINH
TRƢỜNG ĐI HỌC BÁCH KHOA
KHOA K THUẬT HÓA HỌC
B MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHM

Báoo CNCB Thịt Thy sản
Đề tài:
GELATIN TỪ DA CÁ
GVHD: Th.S. Nguyn Th Hin
SVTH: Nguyn Quốc Duy 60600342
Nguyn Hu Hiếu 60600687
Nguyn Phm Trúc Ngun 60601629
Lê Hồng Vân 60602948
Tháng 4/2010
Gelatin từ da cá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Gelatin từ da cá - Người đăng: TraMy Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
144 Vietnamese
Gelatin từ da cá 9 10 433