Ktl-icon-tai-lieu

"Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tại ngân hàng

Được đăng lên bởi Yumy Lee
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 4049 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Ng« ThÞ HuyÒn

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Mở đầu
1. Tính cấp thiết của đề tài
Đói nghèo là một vấn đề xã hội mang tính toàn cầu. Những năm gần
đây, nhờ có chính sách đổi mới, nền kinh tế nước ta tăng trưởng nhanh ; đại bộ
phận đời sống nhân dân đã được tăng lên một cách rõ rệt. Song, một bộ phận
không nhỏ dân cư, đặc biệt dân cư ở vùng cao, vùng xâu vùng xa…đang chịu
cảnh nghèo đói, chưa đảm bảo được những điều kiện tối thiểu của cuộc sống.
Sự phân hóa giầu nghèo đang diễn ra mạnh, là vấn đề xã hội cần được quan
tâm. Chính vì lẽ đó chương trình xóa đói giảm nghèo là một trong những giải
pháp quan trọng hàng đầu của chiến lược phát triển kinh tế xã hội nước ta.
Có nhiều nguyên nhân dẫn tới đói nghèo, trong đó có một nguyên nhân
quan trọng đó là : Thiếu vốn sản xuất kinh doanh, chính vì vậy Đảng và Nhà
nước ta đã xác định tín dụng Ngân hàng là một mắt xích không thể thiếu trong
hệ thống các chính sách phát triển kinh tế xã hội xoá đói giảm nghèo của Việt
Nam.
Xuất phát từ những yêu cầu đòi hỏi trên đây, ngày 4 tháng 10 năm
2002 ; Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 131/TTg thành lập Ngân
hàng chính sách xã hội, trên cơ sở tổ chức lại ngân hàng Phục vụ người nghèo
trước đây để thực hiện nhiệm vụ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính
sách khác.
Trong qúa trình cho vay hộ nghèo thời gian qua cho thấy nổi lên vấn đề
là hiệu quả vốn tín dụng còn thấp làm ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng
phục vụ người nghèo. Vì vậy, làm thế nào để người nghèo nhận được và sử
dụng có hiệu quả vốn vay ; chất lượng tín dụng được nâng cao nhằm bảo đảm
cho sự phát triển bền vững của nguồn vốn tín dụng, đồng thời người nghèo
thoát khỏi cảnh nghèo đói là một vấn đề được cả xã hội quan tâm. Chuyên đề
với đề tài
"Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tại ngân hàng

Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông ®èi víi ngêi nghÌo t¹i NHCSXH

1

Ng« ThÞ HuyÒn

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

chính sách xã hội". Nhằm nghiên cứu đề xuất một số giải pháp giải quyết vấn
đề trong hoạt động cho vay người nghèo.
2. Mục đích yêu cầu
.Mục đích nghiên cứu của chuyên đề nhằm đóng góp những luận cứ
khoa học, đề xuất các quan điểm và các giải pháp để năng cao hơn nữa hiệu
quả tín dụng đối với hộ nghèo tại NHCSXH. Thực tiễn cho thấy chính sách
tín dụng ưu đãi hộ nghèo có hiệu quả thiết thực, góp phần ổn định và phất
triển kinh tế xã hội, khẳng định chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và
Nhà nước về chương trình quốc gia xoá đói giảm nghèo.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Ngân hàng Chính sách Xã...
Ng« ThÞ HuyÒn Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Mở đầu
1. Tính cấp thiết của đề tài
Đói nghèo một vấn đề hội mang tính toàn cầu. Những năm gần
đây, nhờ có chính sách đổi mới, nền kinh tế nước ta tăng trưởng nhanh ; đại b
phận đời sống nhân dân đã được tăng lên một cách rệt. Song, một bộ phận
không nh dân , đặc biệt dân ở vùng cao, vùng xâu vùng xa…đang chịu
cảnh nghèo đói, chưa đảm bảo được những điều kiện tối thiểu của cuộc sống.
Sự phân hóa giầu nghèo đang diễn ra mạnh, là vấn đề hội cần được quan
tâm. Chính vì lẽ đó chương trình xóa đói giảm nghèo một trong những giải
pháp quan trọng hàng đầu của chiến lược phát triển kinh tế xã hội nước ta.
nhiều nguyên nhân dẫn tới đói nghèo, trong đó có một nguyên nhân
quan trọng đó là : Thiếu vốn sản xuất kinh doanh, chính vậy Đảng và Nhà
nước ta đã xác định tín dụng Ngân hàng là một mắt xích không thể thiếu trong
hệ thống các chính sách phát triển kinh tế xã hội xoá đói giảm nghèo của Việt
Nam.
Xuất phát từ những yêu cầu đòi hỏi trên đây, ngày 4 tháng 10 năm
2002 ; Thủ tướng Chính ph đã quyết định số 131/TTg thành lập Ngân
hàng chính sách xã hội, trên cơ sở tổ chức lại ngân hàng Phục vụ người nghèo
trước đây để thực hiện nhiệm vụ cho vay hộ nghèo các đối tượng chính
sách khác.
Trong qúa trình cho vay hộ nghèo thời gian qua cho thấy nổi lên vấn đề
hiệu quả vốn tín dụng còn thấp làm ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng
phục vụ người nghèo. vậy, làm thế nào để người nghèo nhận được và sử
dụng có hiệu quả vốn vay ; chất lượng tín dụng được nâng cao nhằm bảo đảm
cho sự phát triển bền vững của nguồn vốn tín dụng, đồng thời người nghèo
thoát khỏi cảnh nghèo đói một vấn đề được cả xã hội quan tâm. Chuyên đề
với đề tài
"Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tại ngân hàng
Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông ®èi víi ngêi nghÌo t¹i NHCSXH
1
"Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tại ngân hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
"Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tại ngân hàng - Người đăng: Yumy Lee
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
"Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tại ngân hàng 9 10 138