Ktl-icon-tai-lieu

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh

Được đăng lên bởi tuoinguyen89
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 1429 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

MUÏC LUÏC
Trang
LÔØI MÔÛ ÑAÀU..................................................................................................... 1
- Muïc tieâu cuûa ñeà taøi.............................................................................3
- Phöông phaùp nghieân cöùu cuûa ñeà taøi ....................................................4
- Keát caáu cuûa luaän vaên: ........................................................................4
CHÖÔNG 1 : LYÙ LUAÄN CÔ BAÛN VEÀ CAÏNH TRANH TRONG NEÀN
KINH TEÁ THÒ TRÖÔØNG.................................................................................. 5
1.1. Tính taát yeáu cuûa kinh teá thò tröôøng caïnh tranh trong neàn kinh teá
thò tröôøng.................................................................................................... 5
1.2 Moät soá khaùi nieäm veà caïnh tranh trong neàn kinh teá thò tröôøng ...... 6
1.2.1. Naêng löïc caïnh tranh vaø lôïi theá caïnh tranh ................................6
1.2.2. Nguoàn goác cuûa lôïi theá caïnh tranh : ...........................................9
1.3. Caïnh tranh trong toaøn caàu hoùa kinh teá : ....................................... 12
CHÖÔNG 2 : PHAÂN TÍCH THÖÏC TRAÏNG NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH
CUÛA COÂNG TY COÅ PHAÀN SÖÕA VIEÄT NAM VINAMILK. ..................... 14
2.1 Giôùi thieäu toång quan veà coâng ty coå phaàn söõa Vieät Nam Vinamilk:
................................................................................................................... 14
2.1.1. Lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån Coâng ty Coå phaàn söõa Vieät Nam
Vinamilk :..............................................................................................14
2.1.2. Boä maùy quaûn lyù cuûa Vinamilk : ................................................17
2.1.3. Tình hình saûn xuaát kinh doanh cuûa Vinamilk : .........................19
2.2. Phaân tích ñoái thuû caïnh tranh cuûa Vinamilk : ............................... 24
2.3 Phaân tích thöïc traïng naêng löïc caïnh tranh cuûa Vinamilk.............. 29
2.3.1 Nghieân cöùu thò tröôøng vaø hoaït ñoäng Marketing cuûa Coâng ty
Vinamilk ...............................................................................................29
2.3.2. Nguoàn nguyeân lieäu ..................................................................35
2.3.3. Coâng ngheä : .............................................................................36
2.3.4. Lao ñoäng :................................................................................37
2.3.5. Voán ...
1
MUÏC LUÏC
Trang
LÔØI MÔÛ ÑAÀU..................................................................................................... 1
- Muïc tieâu cuûa ñeà taøi.............................................................................3
- Phöông phaùp nghieân cöùu cuûa ñeà taøi ....................................................4
- Keát caáu cuûa luaän vaên: ........................................................................4
CHÖÔNG 1 : LYÙ LUAÄN CÔ BAÛN VEÀ CAÏNH TRANH TRONG NEÀN
KINH TEÁ THÒ TRÖÔØNG.................................................................................. 5
1.1. Tính taát yeáu cuûa kinh teá thò tröôøng caïnh tranh trong neàn kinh teá
thò tröôøng.................................................................................................... 5
1.2 Moät soá khaùi nieäm veà caïnh tranh trong neàn kinh teá thò tröôøng...... 6
1.2.1. Naêng löïc caïnh tranh vaø lôïi theá caïnh tranh................................6
1.2.2. Nguoàn goác cuûa lôïi theá caïnh tranh : ...........................................9
1.3. Caïnh tranh trong toaøn caàu hoùa kinh teá :....................................... 12
CHÖÔNG 2 : PHAÂN TÍCH THÖÏC TRAÏNG NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH
CUÛA COÂNG TY COÅ PHAÀN SÖÕA VIEÄT NAM VINAMILK. ..................... 14
2.1 Giôùi thieäu toång quan veà coâng ty coå phaàn söõa Vieät Nam Vinamilk:
................................................................................................................... 14
2.1.1. Lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån Coâng ty Coå phaàn söõa Vieät Nam
Vinamilk :..............................................................................................14
2.1.2. Boä maùy quaûn lyù cuûa Vinamilk : ................................................17
2.1.3. Tình hình saûn xuaát kinh doanh cuûa Vinamilk : .........................19
2.2. Phaân tích ñoái thuû caïnh tranh cuûa Vinamilk : ............................... 24
2.3 Phaân tích thöïc traïng naêng löïc caïnh tranh cuûa Vinamilk.............. 29
2.3.1 Nghieân cöùu thò tröôøng vaø hoaït ñoäng Marketing cuûa Coâng ty
Vinamilk ...............................................................................................29
2.3.2. Nguoàn nguyeân lieäu..................................................................35
2.3.3. Coâng ngheä : .............................................................................36
2.3.4. Lao ñoäng :................................................................................37
2.3.5. Voán ..........................................................................................38
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh - Người đăng: tuoinguyen89
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh 9 10 901