Ktl-icon-tai-lieu

GPS trong quan trắc chuyển dịch công trình

Được đăng lên bởi dungvan1206
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 380 lần   |   Lượt tải: 0 lần
®å ¸n tèt nghiÖp khoa Tr¾c ®Þa
Môc Lôc
Ch¬ng 1 : Kh¸i qu¸t vÒ c«ng nghÖ GPS
1.1. CÊu tróc hÖ thèng ®Þnh vÞ toµn cÇu GPS
1.1.1. §o¹n kh«ng gian
1.1.2. §o¹n ®iÒu khiÓn
1.1.3. §o¹n sö dông
1.2. C¸c trÞ ®o GPS
1.2.1. TrÞ ®o Code
1.2.2. TrÞ ®o pha
1.3. Nguyªn lý vµ kü thuËt ®Þnh vÞ vÖ tinh
1.3.1. Nguyªn lý ®Þnh vÞ GPS
1.3.2. Tr¹ng th¸i ®o GPS
1.4. C¸c nguån sai sè trong ®o GPS
1.4.1. Sai sè do ®ång hå vÖ tinh vµ ®ång hå m¸y thu
1.4.2. Sai sè quü ®¹o vÖ tinh
1.4.3. nh hëng cña tÇng ®iÖn ly vµ tÇng ion
1.4.4. TÇm nh×n vÖ tinh vµ sù trît chu kú ( Cycle slips)
1.4.5. HiÖn tîng ®a ®êng dÉn
1.4.6. Sù suy gi¶m ®é chÝnh x¸c (DOPs) do ®å h×nh c¸c vÖ tinh
1.4.7. Sai sè do lÖch t©m pha anten
1.5. Kh¶ ng øng dông c«ng nghÖ GPS trong quan tr¾c biÕn ng c«ng
tr×nh
Ch¬ng 2 : øng dông c«ng nghÖ GPS trong thµnh lËp líi quan tr¾c chuyÓn
dÞch ngang c«ng tr×nh thuû ®iÖn
2.1. Kh¸i niÖm vÒ quan tr¾c chuyÓn dÞch ngang c«ng tr×nh
2.1.1. Kh¸i niÖm chung
2.1.2. Yªu cÇu ®é chÝnh x¸c vµ chu kú quan tr¾c
2.2. HÖ thèng líi quan tr¾c chuyÓn dÞch ngang c«ng tr×nh
2.2.1. Nguyªn t¾c x©y dùng líi quan tr¾c chuyÓn dÞch ngang c«ng tr×nh
2.2.2. Yªu cÇu ®é chÝnh x¸c c¸c bËc líi
2.2.3. C¸c lo¹i mèc dïng trong quan tr¾c chuyÓn dÞch ngang c«ng tr×nh
2.3. Mét sè ph¬ng ph¸p quan tr¾c chuyÓn dÞch ngang c«ng tr×nh truyÒn
thèng
2.3.1. Ph¬ng ph¸p ®o gãc-c¹nh
2.3.2. Ph¬ng ph¸p ®a gi¸c
2.3.3. Ph¬ng ph¸p híng chuÈn
NguyÔn Huy Toµn Líp Tr¾c §Þa A K-50
1
GPS trong quan trắc chuyển dịch công trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GPS trong quan trắc chuyển dịch công trình - Người đăng: dungvan1206
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
GPS trong quan trắc chuyển dịch công trình 9 10 786