Ktl-icon-tai-lieu

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần May Thăng Long

Được đăng lên bởi tuancuong09
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 4047 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Luận văn tốt nghiệp

Nguyễn Chí Hng
Lời mở đầu

Hiện nay, trong nền kinh tế nớc ta, dệt may là một trong những ngành
có đóng góp lớn cho ngân sách của Nhà nớc. Không những thế còn giải quyết
công ăn việc làm cho rất nhiều lao động. Trong ngành dệt may ở Việt Nam,
Công ty may Thăng Long là một đơn vị sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu các
mặt hàng dệt may. Trớc đây, Công ty thuộc Tổng công ty dệt may Việt Nam,
trong hơn 45 năm phát triển Công ty đã có nhiều đóng góp trong công cuộc
xây dựng và phát triển đất nớc. Công ty đã đợc Đảng và Nhà nớc tặng thởng
nhiều huân chơng cao quý vì các thành tích của mình. Năm 2003, Công ty đợc
cổ phần hoá theo Quyết định số 1496/QĐ-TCCB ngày 26/6/2003 của Bộ công
nghiệp. Để tiến hành sản xuất, kinh doanh trong điều kiện nền kinh tế thị trờng cạnh tranh ngày càng cao nh ngày nay, một mặt Công ty đã đầu t thay đổi
công nghệ ngay từ những năm 80, nâng cao năng suất và chất lợng sản phẩm.
Mặt khác, Công ty đã chú trọng đến công tác quản lý sản xuất để đảm bảo cho
quá trình sản xuất kinh doanh ngày một phát triển. Bộ máy kế toán trong
Công ty hiện nay đã phát huy đợc hiệu quả, giúp quản lý chặt chẽ chi phí sản
xuất, đồng thời cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết cho ban giám đốc.
Đây cũng là một thành công của Công ty may Thăng Long. Chính vì vậy, em
đã chọn Công ty làm nơi để nghiên cứu, nắm vững cách thức thực hành kế
toán trong thực tế. Em đã chọn đề tài Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp
chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần May
Thăng Long làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp.
Luận văn tôt nghiệp gồm ba phần:
Phần I : Tổng quan chung và đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty
may Thăng Long.
Phần II: Tổ chức bộ máy kế toán và đánh giá chung về tình hình Công
ty may Thăng Long.
Phần III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản
xuất và tính giá thành sản phẩm.

Giáo viên hớng dẫn: Trơng Anh Dũng

Luận văn tốt nghiệp

Nguyễn Chí Hng

Do điều kiện thời gian thực tập và kiến thức của bản thân còn hạn chế nên báo
cáo thực tập tổng hợp này không tránh khỏi có một số thiếu sót, mong nhận đợc ý kiến phản hồi, đóng góp và bổ sung của những ngời quan tâm để báo cáo
này có thể hoàn thiện hơn.
Xin chân thành cảm ơn thầy giáo Trơng Anh Dũng trong bộ môn kế
toán-trờng Đại học Kinh Tế Quốc Dân cùng các cán bộ nhân viên phòng kế
toán tài vụ Công ty may Thăng Long đã giúp đỡ em hoàn thành luận văn thực
tập này!
Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2005
Sinh viên
Nguyễn Chí Hng

Giáo viên ...
LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng
Lêi më ®Çu
HiÖn nay, trong nÒn kinh níc ta, dÖt may mét trong nh÷ng ngµnh
®ãng gãp lín cho ng©n s¸ch cña Nhµ níc. Kh«ng nh÷ng thÕ cßn gi¶i quyÕt
c«ng ¨n viÖc lµm cho rÊt nhiÒu lao ®éng. Trong ngµnh dÖt may ë ViÖt Nam,
C«ng ty may Th¨ng Long lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt, kinh doanh vµ xuÊt khÈu c¸c
mÆt hµng dÖt may. Tríc ®©y, C«ng ty thuéc Tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam,
trong h¬n 45 n¨m ph¸t triÓn C«ng ty ®· nhiÒu ®ãng gãp trong c«ng cuéc
x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt níc. C«ng ty ®· ®îc §¶ng Nhµ níc tÆng thëng
nhiÒu hu©n ch¬ng cao quý v× c¸c thµnh tÝch cña m×nh. N¨m 2003, C«ng ty ®îc
phÇn ho¸ theo QuyÕt ®Þnh sè 1496/Q§-TCCB ngµy 26/6/2003 cña Bé c«ng
nghiÖp. §Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt, kinh doanh trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh thÞ tr-
êng c¹nh tranh ngµy cµng cao nh ngµy nay, mét mÆt C«ng ty ®· ®Çu t thay ®æi
c«ng nghÖ ngay tõ nh÷ng n¨m 80, n©ng cao n¨ng suÊt vµ chÊt lîng s¶n phÈm.
MÆt kh¸c, C«ng ty ®· chó träng ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt ®Ó ®¶m b¶o cho
qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ngµy mét ph¸t triÓn. m¸y to¸n trong
C«ng ty hiÖn nay ®· ph¸t huy ®îc hiÖu qu¶, gióp qu¶n chÆt chÏ chi ps¶n
xuÊt, ®ång thêi cung cÊp kÞp thêi c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cho ban gi¸m ®èc.
§©y còng mét thµnh c«ng cña C«ng ty may Th¨ng Long. ChÝnh vËy, em
®· chän C«ng ty lµm n¬i ®Ó nghiªn cøu, n¾m v÷ng c¸ch thøc thùc hµnh
to¸n trong thùc tÕ. Em ®· chän ®Ò tµi Hoµn thiÖn c«ng t¸c to¸n tËp hîp
chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty phÇn May
Th¨ng Long lµm ®Ò tµi nghiªn cøu cho luËn v¨n tèt nghiÖp.
LuËn v¨n t«t nghiÖp gåm ba phÇn:
PhÇn I : Tæng quan chung vµ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty
may Th¨ng Long.
PhÇn II: Tæ chøc m¸y to¸n ®¸nh g chung t×nh h×nh C«ng
ty may Th¨ng Long.
PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n
xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm.
Gi¸o viªn híng dÉn: Tr¬ng Anh Dòng
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần May Thăng Long - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần May Thăng Long - Người đăng: tuancuong09
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần May Thăng Long 9 10 947