Ktl-icon-tai-lieu

Hoàn thiện công tác thẩm định

Được đăng lên bởi mscamvan2501-gmail-com
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 3502 lần   |   Lượt tải: 4 lần
0

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

GVHD : Th.s Phan Thị Thu Hiền

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ
LỜI MỞ ĐẦU..................................................................................................
CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI
CHÍNH DỰ ÁN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIB –
CHI NHÁNH HOÀN KIẾM............................................................
1.1
Vài nét về ngân hàng TMCP quốc tế VIB – chi nhánh Hoàn Kiếm
.............................................................................................................
1.1.1
Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng TMCP quốc tế
VIB – chi nhánh Hoàn Kiếm...............................................................
1.1.2
Cơ cấu tổ chức ngân hàng VIB Hoàn Kiếm........................................
1.1.3
Một số hoạt động kinh doanh của chi nhánh VIB Hoàn Kiếm...........
1.2
Thực trạng thẩm định tài chính dự án vay vốn đầu tư tại
NH quốc tế VIB Hoàn Kiếm...........................................................
1.2.1
Mục đích, căn cứ của công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư
...........................................................................................................
1.2.2
Quy trình thẩm định tài chính dự án đầu tư tại VIB Hoàn Kiếm......
1.2.3
Các phương pháp thẩm định tài chính dự án đầu tư của chi nhánh
...........................................................................................................
1.2.4
Tình hình thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng VIB Hoàn Kiếm
...........................................................................................................
1.2.5
Nội dung thẩm định tài chính dự án đầu tư.......................................
1.3
Ví dụ minh họa về công tác thẩm định tài chính dự án tại
VIB Hoàn Kiếm...............................................................................
1.3.1
Giới thiệu chung về khách hàng vay vốn: Công ty TNHH Trường An
...........................................................................................................
1.3.2
Phân tích tình hình tài chính của Doanh nghiệp................................
1.3.3
Phân tích nhu cầu tín dụng của Doanh Nghiệp.................................
1.3.4
Thẩm định tài chính dự án:................................................................
Nguyễn Thi Huyền – Kinh tế đầu tư 49B

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

1.3.5
1.4
1.4.1

1

GVHD : Th.s Phan Thị Thu Hiền

Kết luận của ngân hàng VIB Hoàn Kiếm.............
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD : Th.s Phan Thị Thu Hiền
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ
LỜI MỞ ĐẦU..................................................................................................
CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI
CHÍNH DỰ ÁN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIB
CHI NHÁNH HOÀN KIẾM............................................................
1.1 Vài nét về ngân hàng TMCP quc tế VIB chi nhánh Hoàn Kiếm
.............................................................................................................
1.1.1 Quá trình hình thành phát triển của ngân hàng TMCP quốc tế
VIB – chi nhánh Hoàn Kiếm...............................................................
1.1.2 Cơ cấu tổ chức ngân hàng VIB Hoàn Kiếm........................................
1.1.3 Một số hoạt động kinh doanh của chi nhánh VIB Hoàn Kiếm...........
1.2 Thực trạng thẩm định tài chính dự án vay vốn đầu tại
NH quốc tế VIB Hoàn Kiếm...........................................................
1.2.1 Mục đích, căn cứ của công tác thẩm định tài chính dự án đầu
...........................................................................................................
1.2.2 Quy trình thẩm định tài chính dự án đầu tư tại VIB Hoàn Kiếm......
1.2.3 Các phương pháp thẩm định tài chính dự án đầu tư của chi nhánh
...........................................................................................................
1.2.4 Tình hình thẩm định dự án đầu tại ngân hàng VIB Hoàn Kiếm
...........................................................................................................
1.2.5 Nội dung thẩm định tài chính dự án đầu tư.......................................
1.3 dụ minh họa về công tác thẩm định tài chính dự án tại
VIB Hoàn Kiếm...............................................................................
1.3.1 Giới thiệu chung về kch hàng vay vốn: Công ty TNHH Trường An
...........................................................................................................
1.3.2 Phân tích tình hình tài chính của Doanh nghiệp................................
1.3.3 Phân tích nhu cầu tín dụng của Doanh Nghiệp.................................
1.3.4 Thẩm định tài chính dự án:................................................................
Nguyễn Thi Huyền – Kinh tế đầu tư 49B
0
Hoàn thiện công tác thẩm định - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoàn thiện công tác thẩm định - Người đăng: mscamvan2501-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
Hoàn thiện công tác thẩm định 9 10 380