Ktl-icon-tai-lieu

Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng của Vietcombank

Được đăng lên bởi minhphuong_humg
Số trang: 126 trang   |   Lượt xem: 2070 lần   |   Lượt tải: 4 lần
B
TR

NG

GIÁO D C VÀ ÀO T O
I H C KINH T TP. H CHÍ MINH

NGUY N THÀNH HUYÊN

HOÀN THI N H TH NG X P H NG
TÍN D NG C A VIETCOMBANK

LU N V N TH C S KINH T

TP. H

CHÍ MINH – 2008

B
TR

NG

GIÁO D C VÀ ÀO T O
I H C KINH T TP. H CHÍ MINH

NGUY N THÀNH HUYÊN

HOÀN THI N
H TH NG X P H NG TÍN D NG
C A VIETCOMBANK

LU N V N TH C S KINH T
Chuyên ngành : Ngân hàng
Mã s : 60.31.12

Ng

ih

ng d n khoa h c : TS.NGUY N MINH KI U

TP. H

CHÍ MINH - 2008

L I CAM OAN

Tác gi cam oan s li u trong bài vi t này là chính xác, trung th c, và
tài “HOÀN THI N H
VIETCOMBANK”

TH NG X P H NG TÍN D NG C A

c trình bày là nghiên c u c a tác gi , ch a

c ai

công b trong b t k công trình nào khác.
tài nghiên c u này

c hoàn thành có s giúp

c a các NHTM và

t ch c ki m toán t i Vi t nam. Tác gi chân thành c m n s t n tình h

ng

d n c a TS.Nguy n Minh Ki u. Tác gi c ng chân thành c m n các nhà
nghiên c u, các nhà qu n tr c a Ngân hàng TMCP Ngo i th

ng Vi t nam, và

các nhà qu n tr c a NHTM cùng các t ch c ki m toán trong n
trong

tài nghiên c u này ã giúp

c có nêu tên

tác gi trong vi c ti p c n các tài li u

nghiên c u.
Vi c công b m t s thông tin mang tính nh y c m có th
ho t

ng c a các NHTM nên tác gi

ã r t cân nh"c khi

nh h !ng

n

a các s li u vào

tài nghiên c u, và mong các t ch c có liên quan thông c m giúp tác gi hoàn
thành t t

tài nghiên c u này.

M CL C
Trang :
DANH M C CÁC KÝ HI U, CH

VI T T T.

DANH M C CÁC B NG BI U.
GI I THI U.
1.

Lý do ch n

2

Xác

3.

M c tiêu nghiên c u c a

4.

CH

it

tài.

nh v n

01

nghiên c u.
tài.

04

ng và ph m vi nghiên c u.

5.

Ph

6.

K t c u c a lu n v n.

7.

Ý ngh a khoa h c và th c ti n c a

NG I :

02

05

ng pháp nghiên c u và ti p c n v n

.

05
06

tài

CÁC NGHIÊN C U VÀ KINH NGHI M V

06
X P

H!NG TÍN D NG.
1.1

T"ng quan v x p h ng tín d ng.

8

1.1.1

Khái ni#m x p h ng tín d ng

8

1.1.2

it

ng c a x p h ng tín d ng.

8

1.1.3.

T$m quan tr ng c a x p h ng tín d ng.

10

1.1.3.1.

R i ro tín d ng.

10

1.1.3.2.

Thi#t h i t% r i ro tín d ng.

11

1.1.3.3.

Vai trò c a x p h ng tín d ng trong qu&n tr r i ro.

12

1.1.4.

Nguyên t'c x p h ng tín d ng.

12

1.1.5.

Mô hình x p h ng tín d ng.

12

1.1.6.

Ph

1.1.7.

Quy trình x p h ng tín d ng.

1.2.

M)t s nghiên c u và kinh nghi#m v x p h ng tín 14

ng pháp x p h ng tín d ng theo mô hình i(m s . 13
14

d ng.
1.2.1.

Nghiên c u c a Stefanie Kleimeier v mô hình i(m 15
s tín d ng cá nhân áp d ng cho các ngân hàng bán l*
t i Vi#t nam.

1.2.2.

Các nghiên c u và ...
B GIÁO DC VÀ ÀO TO
TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH


NGUYN THÀNH HUYÊN
HOÀN THIN H THNG XP HNG
TÍN DNG CA VIETCOMBANK
LUN VN THC S KINH T
TP. H CHÍ MINH – 2008
Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng của Vietcombank - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng của Vietcombank - Người đăng: minhphuong_humg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
126 Vietnamese
Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng của Vietcombank 9 10 35