Ktl-icon-tai-lieu

HOÀN THIỆN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TP. HCM

Được đăng lên bởi minhphuong_humg
Số trang: 106 trang   |   Lượt xem: 1711 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

NGUYỄN TẤN LƯỢNG

HOÀN THIỆN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP
TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TP. HCM

Chuyên ngành : Kinh tế tài chính-Ngân hàng
Mã số : 60.31.12
LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ
Người hướng dẫn khoa học : TS LÊ TẤN PHƯỚC

TP. Hồ Chí Minh - Năm 2011

LỜI CAM ĐOAN
Tác giả xin cam đoan số liệu trong luận văn này là những thông tin xác thực, nguồn
gốc trích dẫn rõ ràng và đề tài “ Hoàn thiện quản lý tài chính tại các trường đại
học công lập tự chủ tài chính trên địa bàn TP. HCM” được trình bày là do chính
tác giả nghiên cứu và thực hiện.
Tác giả luận văn
Nguyễn Tấn Lượng

MỤC LỤC
Trang
Trang phụ bìa 1
Mục lục
Danh mục các bảng biểu, sơ đồ
Các chữ viết tắt
Mở đầu
Chương 1: Những vấn đề chung về quản lý tài chính tại các trường đại
học công lập ......................................................................................................... 01
1.1 Tổng quan về đơn vị sự nghiệp công lập ....................................................... 01
1.1.1 Khái niệm, đặc điểm và vai trò của đơn vị sự nghiệp công lập ............ 01
1.1.1.1 Khái niệm và đặc điểm đơn vị sự nghiệp công lập ................... 01
1.1.1.2 Vai trò của đơn vị sự nghiệp công lập ...................................... 02
1.1.2 Phân loại đơn vị sự nghiệp công lập ..................................................... 03
1.1.2.1 Phân loại đơn vị sự nghiệp công lập theo nguồn thu ................ 03
1.1.2.2 Phân loại đơn vị sự nghiệp công lập theo nội dung hoạt
động ....................................................................................................................... 04
1.1.3 Hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập ...................................... 05
1.1.4 Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo................. 06
1.2 Quản lý tài chính tại các trường đại học công lập .......................................... 07
1.2.1 Khái niệm về tài chính và quản lý tài chính tại các trường đại học
công lập ................................................................................................................. 07
1.2.1.1 Khái niệm về tài chính............................................................... 07
1.2.1.2 Khái niệm quản lý tài chính ...................................................... 08
1.2.2 Nội dung quản lý tài chính tại các trường đại học công lập ................. 10
1.2.2.1 Mô hình hoạt động tài chính các trường đại học công lập ....... 10
1.2.2.2 Quản ...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
NGUYỄN TẤN LƯỢNG
HOÀN THIỆN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP
TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TP. HCM
Chuyên ngành : Kinh tế tài chính-Ngân hàng
số : 60.31.12
LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ
Người hướng dẫn khoa học : TS LÊ TẤN PHƯỚC
TP. Hồ Chí Minh - Năm 2011
HOÀN THIỆN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TP. HCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HOÀN THIỆN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TP. HCM - Người đăng: minhphuong_humg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
106 Vietnamese
HOÀN THIỆN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TP. HCM 9 10 41