Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn đồ án phanh

Được đăng lên bởi sieuquay91
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 8053 lần   |   Lượt tải: 60 lần
Lê Văn Tụy - Hướng dẫn tính toán thiết kế môn học hệ thống phanh ôtô – Trang: 1

Chương 3: Thiết kế hệ thống phanh ôtô
Mục đích của việc tính toán thiết kế môn học hệ thống phanh ôtô là nhằm
xác định các thông số cơ bản của cơ cấu phanh và hệ thống điều khiển của hệ
thống phanh trên ôtô sao cho hiệu quả phanh là cao nhất có thể.
Để thực hiện được mục đích này, nội dung thiết kế bao gồm việc tính toán
và phân tích để xác định kiểu, loại và kích thước các bề mặt ma sát của cơ cấu
phanh, xác định kiểu/loại và kích thước của cơ cấu ép, xác định kiểu/loại và kích
thước của hệ thống điều khiển nhằm bảo đảm các yêu cầu của hệ thống phanh
trang bị trên ôtô.
1. TÍNH TOÁN CƠ CẤU PHANH:
1.1. Mô-men phanh yêu cầu ở các cơ cấu phanh :
Để bảo đảm hiệu quả phanh cao nhất với gia tốc chậm dần lớn nhất mà các
bánh xe không bị trượt thì trước hết cơ cấu phanh ở các bánh xe phải có khả năng
tạo ra mô-men phanh lớn nhất được xác định bằng:
Mbx = Gbx.bx.Rbx

(1.1)

trong đó :
Gbx

: Trọng lượng bám của bánh xe khi phanh, [N].

bx

: Hệ số bám giữa lốp với mặt đường của bánh xe khi phanh.

Rbx

: Bán kính làm việc trung bình của bánh xe; lấy theo số liệu cho

trước của đề bài, hoặc tra bảng về bán kính thiết kế Rtk theo kí hiệu lốp mà nhiệm
vụ thiết kế đã cho, rồi tính bán kính Rbx theo công thức kinh nghiệm như sau:
Rbx = Rtk.b

(1.2)

ở đây b là hệ số kể đến sự biến dạng của lốp khi làm việc so với bán kính thiết
kế; và có thể được chọn theo số liệu kinh nghiệm như sau:
+ Với lốp áp suất thấp: pl = (0,08  0,5) [MN/m2] thì b = 0,930  0,935
+ Với lốp áp suất cao: pl > 0,5 [MN/m2] có thể chọn b = 0,945  0,950

Bộ môn Ôtô & Máy công trình, Khoa Cơ khí Giao thông, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng

Lê Văn Tụy - Hướng dẫn tính toán thiết kế môn học hệ thống phanh ôtô – Trang: 2

Hệ số bám bx giữa lốp với mặt đường của bánh xe khi phanh phải là “giá
trị lớn nhất có thể có” nhằm nâng cao hiệu quả hệ thống phanh. Tuy nhiên hệ số
bám không được chọn lớn quá giá trị giới hạn mà tại đó khi phanh bánh xe có thể
bắt đầu bị trượt lết hoàn toàn. Nếu vượt quá giới hạn thì các bánh xe bị trượt lết,
bánh xe sẽ bị mất dẫn hướng và do đó xe dễ bị lệch khỏi hướng chuyển động; xe
có thể bị xoay và quay đầu xe, thậm chí có thể bị lật xe rất nguy hiểm.
Hệ số bám bx giữa lốp với mặt đường của bánh xe thường được xác định
bằng thực nghiệm. Với các kiểu lốp hiện nay, trên các loại đường nhựa hoặc bêtông tốt và khô ráo thì hệ số bám lớn nhất max có thể đạt đến giá trị 0,750,85.
Tuy vậy hệ số...
Lê Văn Tụy - Hướng dẫn tính toán thiết kế môn học hệ thống phanh ôtô – Trang: 1
Bộ môn Ôtô & Máy công trình, Khoa Cơ khí Giao thông, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Chương 3: Thiết kế hệ thống phanh ôtô
Mục đích của việc tính toán thiết kế môn học hệ thống phanh ôtô nhm
xác định c thông số bản của cấu phanh và hthống điều khiển của hệ
thống phanh trên ôtô sao cho hiu quả phanh là cao nhất có thể.
Để thực hiện được mục đích này, ni dung thiết kế bao gồm việc tính toán
pn tích để xác định kiểu, loi kích thước các bề mặt ma sát của cấu
phanh, xác định kiểu/loại kích thước của cấu ép, xác định kiểu/loại kích
thước của hthống điều khiển nhằm bảo đảm các yêu cu của hthống phanh
trang bị trên ôtô.
1. TÍNH TOÁN CẤU PHANH:
1.1. Mô-men phanh yêu cu ở các cấu phanh :
Để bảo đảm hiu quả phanh cao nhất với gia tốc chm dần ln nhất mà các
bánh xe không btrượt thì trước hết cơ cấu phanh c nh xe phải khả năng
tạo ra mô-men phanh lớn nhất được xác định bng:
M
bx
= G
bx
.
bx
.R
bx
(1.1)
trong đó :
G
bx
: Trọng lượng bám của bánh xe khi phanh, [N].
bx
: Hệ sm giữa lốp vi mt đường của bánh xe khi phanh.
R
bx
: Bán kính làm việc trung bình của bánh xe; ly theo số liệu cho
trước của đề bài, hoặc tra bảng v n kính thiết kế R
tk
theo kí hiệu lốp nhim
vụ thiết kế đã cho, ri tính bán kính R
bx
theo công thức kinh nghiệm như sau:
R
bx
= R
tk
.
b
(1.2)
đây
b
hskđến sự biến dạng của lốp khi làm việc so với n kính thiết
kế; và có thể được chọn theo sliệu kinh nghiệm như sau:
+ Với lốp áp suất thấp: p
l
= (0,08 0,5) [MN/m
2
] t
b
= 0,930 0,935
+ Với lốp áp suất cao: p
l
> 0,5 [MN/m
2
] có thể chọn
b
= 0,945 0,950
hướng dẫn đồ án phanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hướng dẫn đồ án phanh - Người đăng: sieuquay91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
hướng dẫn đồ án phanh 9 10 156