Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn thực hiện Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương

Được đăng lên bởi hongson-pr
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 726 lần   |   Lượt tải: 3 lần
HƯỚNG DẪN VIẾT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
(Sinh viên mang theo tài liệu này trong tất cả các lần gặp GVHD)
Viết tắt: SV: Sinh viên; GVHD: Giáo viên hướng dẫn, KLTN: Khóa luận tốt nghiệp
1. Lần 1 (12.01.2014): Gặp giáo viên hướng dẫn (GVHD) để trình bày về lý do chọn đề tài,
những tài liệu đã thu thập được và những nguồn tài liệu có thể thu thập trong tháng tới; nhận tài
liệu hướng dẫn; nghe góp ý của GVHD về việc chỉnh sửa tên đề tài sao cho phù hợp với khả
năng nghiên cứu của tác giả và nguồn tài liệu đã có, đảm bảo không trùng lắp, tính khả thi
của đề tài. Sau đó, SV tự xây dựng và hoàn thiện đề cương, đánh máy.
Đề tài có phạm vi nghiên cứu tương đối bao quát, ví dụ: cho một ngành, một lĩnh vực,
một nhóm doanh nghiệp có điều kiện tương đồng; không nên chọn đề tài chỉ đề cập đến một
vài khía cạnh hẹp của một công ty cụ thể.
Lưu ý: Việc lựa chọn đề tài cần căn cứ vào nguồn tài liệu có thể có đủ để hoàn thành khóa
luận (không thể chỉ dựa vào ý thích chủ quan của SV mà thôi, không thể nghiên cứu các đề tài
mà phần thực trạng trong chương 2 mà SV không thể tìm được nguồn số liệu đủ để viết), phải
đáp ứng được tính mới (tức là có gì mới mẻ hơn so với các đề tài đã được nghiên cứu trước
đó, không trùng lắp), tính cấp thiết và ý nghĩa thực tiễn (tức là có cần thiết, có thể ứng dụng
như thế nào vào thực tiễn).
Sinh viên (SV) liên hệ thư viện để đọc ít nhất là 5 luận văn/khóa luận tốt nghiệp có nội
dung phù hợp với đề tài đã chọn để hiểu cách viết các nội dung chính trong KLTN và
cách xây dựng đề cương chi tiết.
Sau lần 1, SV tiến hành đăng ký đề tài lần 2 nếu có sự thay đổi so với đăng ký đầu.
2. Lần 2: (dự kiến 02.03.2014) Nộp đề cương cho Bộ môn để GVHD thông qua. LƯU Ý: đề
cương càng chi tiết thì sau này khi viết SV càng ít gặp khó khăn/nhầm lẫn/sai sót. Sau đó, SV
tự viết KLTN.
Nếu đề cương do SV viết chưa đáp ứng yêu cầu của GVHD thì sẽ phải viết lại cho đến khi
đạt yêu cầu về mặt khoa học. Đề cương chi tiết dài tối thiểu 3 trang A4. SV liên hệ với GVHD
qua email/điện thoại để trao đổi, hoàn thiện đề cương chi tiết trước khi nộp đề cương cho Bộ
môn. Khi gửi Đề cương chi tiết lần đầu, SV báo cáo cho GVHD tên những LV/KLTN đã đọc
tại Thư viện và tên tác giả (để GVHD kiểm tra). Khi được GVHD duyệt đề cương, SV in đề
cương chi tiết đó ra giấy, gặp GVHD lấy chữ ký xác nhận để làm cơ sở đối chiếu cho các lần
làm việc sau.
3. Sửa bản thảo
Sau khi viết xong, SV trình GVHD bản thảo KLTN tối đa là 2 lần:

1

+ Lần 1: (dự kiến 20.04.2014) nộp bản thảo KLTN, đề cương chi tiế...
HƯỚNG DẪN VIẾT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
(Sinh viên mang theo tài liệu này trong tất cả các lần gặp GVHD)
Viết tắt: SV: Sinh viên; GVHD: Giáo viên hướng dẫn, KLTN: Khóa luận tốt nghiệp
1. Lần 1 (12.01.2014): Gặp giáo viên hướng dẫn (GVHD) để trình bày về do chọn đề tài,
những tài liệu đã thu thập được và những nguồn tài liệu có thể thu thập trong tháng tới; nhận tài
liệu hướng dẫn; nghe p ý của GVHD về việc chỉnh sửa tên đề tài sao cho phù hợp với kh
năng nghiên cứu của tác giả nguồn tài liệu đã có, đm bảo không trùng lắp, tính khả thi
của đề tài. Sau đó, SV tự xây dựng và hoàn thiện đề cương, đánh máy.
Đề tài phạm vi nghiên cứu tương đối bao quát, dụ: cho một ngành, một lĩnh vực,
một nhóm doanh nghiệp có điều kiện tương đồng; không nên chọn đề tài chỉ đề cập đến một
vài khía cạnh hẹp của một công ty cụ thể.
Lưu ý: Việc lựa chọn đề tài cần căn cứ vào nguồn tài liuthể có đủ để hoàn thành khóa
luận (không thể chỉ dựa vào ý thích chủ quan của SV mà thôi, không thể nghiên cứu các đề tài
phần thực trạng trong chương 2 SV không thể tìm được nguồn số liệu đủ để viết), phải
đáp ứng được tính mới (tức mới mẻ hơn so với các đề tài đã được nghiên cứu trước
đó, không trùng lắp), tính cấp thiết và ý nghĩa thực tiễn (tức là có cần thiết, có thể ứng dụng
như thế nào vào thực tiễn).
Sinh viên (SV) liên hệ thư viện để đọc ít nhất là 5 luận văn/khóa luận tốt nghiệp có nội
dung phù hợp với đề tài đã chọn để hiểu cách viết các ni dung cnh trong KLTN và
cách xây dựng đề cương chi tiết.
Sau lần 1, SV tiến hành đăng ký đề tài lần 2 nếu có sự thay đổi so với đăng ký đầu.
2. Lần 2: (d kiến 02.03.2014) Nộp đề cương cho Bộ môn để GVHD thông qua. LƯU Ý: đề
cương càng chi tiết thì sau này khi viết SV càng ít gặp khó khăn/nhầm lẫn/sai sót. Sau đó, SV
tự viết KLTN.
Nếu đề cương do SV viết chưa đáp ứng u cầu của GVHD thì sẽ phải viết lại cho đến khi
đạt u cầu về mặt khoa học. Đề cương chi tiết dài tối thiểu 3 trang A4. SV liên hệ với GVHD
qua email/điện thoại để trao đổi, hoàn thiện đề cương chi tiết trước khi nộp đề cương cho Bộ
môn. Khi gửi Đcương chi tiết lần đầu, SV báo cáo cho GVHD tên những LV/KLTN đã đọc
tại Thư viện tên tác giả (để GVHD kiểm tra). Khi được GVHD duyệt đề cương, SV in đề
cương chi tiết đó ra giấy, gặp GVHD lấy ch xác nhận để làm sở đối chiếu cho các lần
làm việc sau.
3. Sửa bản thảo
Sau khi viết xong, SV trình GVHD bản thảo KLTN tối đa là 2 lần:
1
Hướng dẫn thực hiện Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn thực hiện Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương - Người đăng: hongson-pr
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Hướng dẫn thực hiện Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương 9 10 180