Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn thực tập tốt nghiệp cho sinh viên tài chính kế toán

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 2058 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN
------***------

HƯỚNG DẪN
THỰC TẬP VÀ VIẾT CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
(DÀNH CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN)

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 3 năm 2007

HƯỚNG DẪN
THỰC TẬP VÀ VIẾT CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
(Dành cho sinh viên chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán)
1. Mục đích, yêu cầu và phạm vi thực tập tốt nghiệp
1.1. Mục đích:
Giúp cho sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế tại các đơn vị, qua đó
có điều kiện so sánh, đánh giá giữa lý thuyết và thực tiễn với trọng tâm là kiến
thức ngành kế toán – kiểm toán.
Bước đầu tiếp cận thực tế các nội dung đã học ở chuyên ngành kế toán – kiểm
toán. Sinh viên thực tập, học hỏi và làm quen với chuyên môn được đào tạo để
khi tốt nghiệp có thể làm việc được ngay.
Vận dụng các kiến thức đã học để áp dụng vào một (hay một số) nội dung liên
quan đến công tác kế toán hay kiểm toán tại đơn vị thực tập. Sinh viên thực tập
nghiên cứu và trình bày kết quả về một đề tài khoa học bằng một chuyên đề tốt
nghiệp.
1.2. Yêu cầu
1.2.1 Đối với sinh viên:
Hiểu về lý thuyết kế toán - kiểm toán và kiến thức bổ trợ liên quan.
Tìm hiểu thực tiễn về những nội dung đã học và những vấn đề có liên quan.
Nhận xét và đánh giá về thực tiễn và lý thuyết. Giải thích sự khác biệt giữa lý
thuyết và thực tiễn áp dụng tại doanh nghiệp trên cơ sở lý luận và điều kiện
thực tế của doanh nghiệp.
Sinh viên phải có tinh thần tích cực và chủ động gặp gỡ, trao đổi với giáo viên
hướng dẫn trong quá trình thực tập, nghiên cứu và trình bày kết quả trong
chuyên đề tốt nghiệp.
1.2.2 Giáo viên hướng dẫn:
1

Hướng dẫn cho sinh viên nhận thức được tầm quan trọng và yêu cầu của quá
trình thực tập.
Hướng dẫn cho sinh viên về quy trình tìm hiểu thực tiễn đối với những nội
dung lý thuyết đã học và những nội dung khác có liên quan.
Kiểm soát quá trình thực tập của sinh viên, gặp và trao đổi sinh viên ít nhất 3
lần để giúp họ thực hiện đề cương sơ bộ, đề cương chi tiết, giải đáp thắc mắc
trong quá trình thực tập và hướng dẫn viết chuyên đề tốt nghiệp.
Hướng dẫn cho sinh viên về phương pháp nghiên cứu và trình bày kết quả
nghiên cứu khoa học.
Đánh giá đúng đắn kết quả thực tập của sinh viên và chịu trách nhiệm về kết
quả và quá trình thực tập của sinh viên.
1.3. Phạm vi thực tập tốt nghiệp:
Sinh viên có thể thực tập tốt nghiệp về kế toán hay kiểm toán tại các loại hình đơn
vị sau:
Doanh nghiệp sản xuất
Doanh nghiệp thương mại
Doanh nghiệp dịch vụ (bao gồm cả công ty kiểm toán, các c...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hướng dẫn thực tập tốt nghiệp cho sinh viên tài chính kế toán - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
hướng dẫn thực tập tốt nghiệp cho sinh viên tài chính kế toán 9 10 433