Ktl-icon-tai-lieu

kế toán tài chính phần 1

Được đăng lên bởi 12ckt02-gmail-com
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 3608 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tài liệu tham khảo

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

GIẢNG VIÊN : THS NGUYỄN VĂN TÂM
EMAIL : THAYTAM1978@GMAIL.COM
ĐIỆN THOẠI : 0976 79 89 99

TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013

1
Ths Nguyễn Văn Tâm

Trang

Tài liệu tham khảo

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
(Theo Thông tư Số: 244/2009/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Chế độ Kế toán doanh nghiệp)

Số
TT
1

SỐ HIỆU TK
Cấp
1

Cấp 2

Cấp 3

2

3

4

TÊN TÀI KHOẢN

GHI CHÚ

5

6

LOẠI 1: TÀI SẢN NGẮN HẠN
1

2

3

4

5

111

Tiền Mặt
1111

Tiền Việt nam

1112

Ngoại tệ

1113

Vàng, Bạc, Kim khí quý, Đá quý

112

Tiền gửi ngân hàng
1121

Tiền Việt nam

1122

Ngoại tệ

1123

Vàng, Bạc, Kim khí quý, Đá quý

113

Tiền đang chuyển
1131

Tiền Việt nam

1132

Ngoại tệ

121

Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
1211

Cổ phiếu

1212

Trái phiếu, Tín phiếu, Kỳ phiếu

128

Đầu tư ngắn hạn khác
1281

Tiền gửi có kỳ hạn

1288

Đầu tư ngắn hạn khác

6

129

Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn

7

131

Phải thu của khách hàng

8

133

Thuế GTGT được khấu trừ

9
10

11

Chi tiết theo
từng ngân hàng

1331

Thuế GTGT được khấu trừ của Hàng hoá, dịch vụ

1332

Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ

136

Chi tiết theo đối
tượng

Phải thu nội bộ
1361

Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc

1368

Phải thu nội bộ khác

138

Phải thu khác
1381

Tài sản thiếu chờ xử lý

1385

Phải thu về cổ phần hoá

1388

Phải thu khác

12

139

Dự phòng phải thu khó đòi

13

141

Tạm ứng

14

142

Chi phí trả trước ngắn hạn

15

144

Cầm cố, Ký cược, Ký quỹ ngắn hạn

16

151

Hàng mua đang đi đường

17

152

Nguyên vật liệu

18

153

Công cụ dụng cụ

19

154

Chi phí SXKD dở dang

Ths Nguyễn Văn Tâm

Chi tiết theo đối
tượng

Chi tiết theo yêu
cầu quản lý

2
Trang

Tài liệu tham khảo

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

20

155

Thành phẩm

21

156

Hàng hoá
1561

Giá mua hàng hóa

1562

Chi phí thu mua hàng hóa

1567

Hàng hoá bất động sản

22

157

Hàng gửi đi bán

23

158

Hàng hóa kho bảo thuế

24

159

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

25

161

Đvị có XNK
được lập kho
bảo thuế

Chi sự nghiệp
1611

Chi sự nghiệp năm trước

1612

Chi sự nghiệp năm nay
LOẠI 2: TÀI SẢN DÀI HẠN

26

211

TSCĐ Hữu hình
2111

Nhà cửa vật kiến trúc

2112

Máy móc thiết bị

2113

Phương tiện vận tải chuyền dẫn

2114

Thiết bị, dụng cụ quản lý

2115

Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm

2118

TSCĐ Hữu hình khác

27

212

TSCĐ thuê tài chính

28

213

TSCĐ Vô hình

29

2131

Quyền sử dụng đất

2132

Quyền...
1
Tài liệu tham khảo Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN
GIẢNG VIÊN : THS NGUYỄN VĂN TÂM
EMAIL : THAYTAM1978@GMAIL.COM
ĐIỆN THOẠI : 0976 79 89 99
TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013
Ths Nguyễn Văn Tâm Trang
kế toán tài chính phần 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kế toán tài chính phần 1 - Người đăng: 12ckt02-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
kế toán tài chính phần 1 9 10 169