Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán tài sản cố định

Được đăng lên bởi dungnguyen623
Số trang: 108 trang   |   Lượt xem: 775 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lêi më ®Çu
Cïng víi sù ®i lªn cña x· héi, c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng ®ßi hái ph¶i
ph¸t triÓn cao vµ s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ nhÊt. Trong ®iÒukiÖn nÒn kinh
tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc c¸c doanh nghiÖp ®ang c¹nh tranh trong c¬
chÕ thÞ trêng quy luËt cung cÇu vÒ hµng ho¸ cña x· héi. §Ó cã thÓ vît qua ®îc sù
chän läc cña thÞ trêng, sù c¹nh tranh quyÕt liÖt, mäi doanh nghiÖp ®Òu ph¶i gi¶i
quyÕt c¸c vÊn ®Ò vÒ s¶n xuÊt kinh doanh sao cho v÷ng ch¾c vµ cã l îi nhÊt.
ViÖc tæ chøc quy tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cÇn ph¶i sö dông hµng lo¹t c¸c
c«ng cô qu¶n lý kh¸c nhng kÕ to¸n lu«n lµ c«ng cô quan träng vµ h÷u hiÖu nhÊt.
V× kÕ to¸n lµ thu nhËn vµ xö lý, cung cÊp th«ng tin vÒ tµi s¶n - sù vËn ®éng cña
tµi s¶n, vèn lµ qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn cña vèn xem cã qu¶n lý tèt hay kh«ng tõ ®ã
gióp cho c¸c chñ thÓ qu¶n lý ®a ra c¸c ph¬ng ¸n kinh doanh cã lîi nhÊt cho
doanh nghiÖp cña m×nh. KÕ to¸n cßn cung cÊp th«ng tin vÒ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña
doanh nghiÖp cho c¸c ®èi tîng cã liªn quan vµ chó ý tíi nh c¸c nhµ ®Çu t, Ng©n
hµng, chñ doanh nghiÖp kh¸c vµ b¸o c¸o víi c¬ quan Nhµ níc.
C«ng viÖc kÕ to¸n cã nhiÒu kh©u, nhiÒu phÇn hµnh vµ ®ßi hái sù chÝnh x¸c
còng nh trung thùc cao, gi÷a c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n cã mèi quan hÖ h÷u c¬,
chóng lu«n g¾n bã víi nhau t¹o thµnh mét thÓ thèng nhÊt, mét hÖ thèng ®ång bé
trong qu¶n lý. ViÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n khoa häc, hîp lý vµ phï hîp víi
®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ mét trong nh÷ng c¬ së quan
träng cho viÖc chØ ®¹o vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh.
Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u víi vèn kiÕn
thøc ®· ®îc häc vµ nghiªn cøu, ®ång thêi ®îc sù gióp ®ì cña thÇy Hoµng V¨n Tëng vµ c¸c c« chó c¸n bé trong c«ng ty. Víi kiÕn thøc cßn h¹n chÕ cña m×nh em
xin ®îc tr×nh bµy b¸o c¸o tæng hîp vÒ qu¸ tr×nh thùc tËp cña m×nh.
B¸o c¸o thùc tËp cña em gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n ë
c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n t¹i c«ng th b¸nh kÑo H¶i
Ch©u.
Ch¬ng III: Mét sè ý kiÕn nh»m thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty
b¸nh kÑo H¶i Ch©u.

Ch¬ng I
Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n
ë c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u.
I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty

- C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc, thuéc c«ng ty
mÝa ®êng I cña Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n. Tríc ®©y lµ tiÒn th©n
cña c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u ®îc hai tØnh Thîng H¶i vµ Qu¶ng Ch©u (Trung
Quèc) gióp ®ì x©y dùng (v× vËy cã tª...
Lêi më ®Çu
Cïng víi ®i lªn cña héi, c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng ®ßi hái ph¶i
ph¸t triÓn caos¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ nhÊt. Trong ®iÒukiÖn nÒn kinh
tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc c¸c doanh nghiÖp ®ang c¹nh tranh trong c¬
cthÞ trêng quy lt cung cÇu vÒ hµng ho¸ cña x· héi. §Ó cã tvît qua ®îc sù
cn c cña t trêng, c¹nh tranh qut liÖt, i doanh nghiÖp ®Òu pi gi
quyÕt c¸c n ®Ò s¶n xuÊt kinh doanh sao cho v÷ng ch¾c vµ cã l îi nhÊt.
ViÖc tæ chøc quy tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cÇn ph¶i sö dông hµng lo¹t c¸c
c«ng cô qu¶n lý kh¸c nhng kÕ to¸n lu«n lµ c«ng cô quan träng vµ h÷u hiÖu nhÊt.
to¸nthu nhËn lý, cung cÊp th«ng tin tµi s¶n - vËn ®éng cña
tµi s¶n, vèn lµ qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn cña vèn xem cã qu¶n lý tèt hay kh«ng tõ ®ã
gióp cho c¸c chñ thÓ qu¶n ®a ra c¸c ph¬ng ¸n kinh doanh lîi nhÊt cho
doanh nghiÖp cña m×nh.to¸n cßn cung cÊp th«ng tin vÒ hiÖu qu¶ kinhcña
doanh nghiÖp cho c¸c ®èi tîng cã liªn quan vµ chó ý tíi nh c¸c nhµ ®Çu t, Ng©n
hµng, chñ doanh nghiÖp kh¸c vµ b¸o c¸o víi c¬ quan Nhµ níc.
C«ng viÖc kÕ to¸n cã nhiÒu kh©u, nhiÒu phÇn hµnh vµ ®ßi hái sù chÝnh x¸c
còng nh trung thùc cao, gi÷a c¸c phÇn hµnh to¸n mèi quan h÷u c¬,
chóng lu«n g¾n víi nhau t¹o thµnh mét thÓ thèng nhÊt, mét hÖ thèng ®ång
trong qu¶n lý. ViÖc chøc c«ng t¸c kÕ to¸n khoa häc, hîp phï hîp víi
®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp mét trong nh÷ng quan
träng cho viÖc chØ ®¹o vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh.
Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u víi vèn kiÕn
thøc ®· ®îc häc vµ nghiªn cøu, ®ång thêi ®îc sù gióp ®ì cña thÇy Hoµng V¨n T-
ëng vµ c¸c c« cc¸n bé trong c«ng ty. Víi kiÕn thøc cßn h¹n chÕ cña m×nh em
xin ®îc tr×nh bµy b¸o c¸o tæng hîp vÒ qu¸ tr×nh thùc tËp cña m×nh.
B¸o c¸o thùc tËp cña em gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung c«ng t¸c qu¶n h¹ch to¸n ë
c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n t¹i c«ng th nh kÑo H¶i
Ch©u.
Ch¬ng III: Mét sè ý kiÕn nh»m thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty
b¸nh kÑo H¶i Ch©u.
Kế toán tài sản cố định - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán tài sản cố định - Người đăng: dungnguyen623
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
108 Vietnamese
Kế toán tài sản cố định 9 10 877