Ktl-icon-tai-lieu

kế toán

Được đăng lên bởi harypopy
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 827 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài

tập

2

Lưu ý: Bài tập này được thực hiện vào thời điểm tháng 10/2010. Những thay đổi của các chính sách và quy định sau thời điểm này có
thể sẽ làm lời giải của bài tập không hoàn toàn đúng.

-

Năm 2006, công ty XYZ mua hai TSCĐ
TSCĐ C có giá mua là 40.000.000đ, thời gian sử dụng hữu ích theo kế toán là 5 năm, theo thuế
là 3 năm; TSCĐ E có giá mua là 50.000.000đ, thời gian sử dụng hữu ích theo kế toán là 4 năm,
theo thuế là 3 năm.
Thuế suất thuế TNDN 28%. Giả sử công ty chỉ có thuế thu nhập hoãn lại phải trả liên quan đến
TSCĐ C và E.
Yêu cầu: Hãy lập Bảng xác định thuế TNDN hoãn lại phải trả và hoàn nhập với thời gian 5 năm
và hạch toán từng năm.
Bài giải:
ĐVT: 1.000đ

Chỉ tiêu
TSCĐ C
(NG:
40.000)
CP khấu
hao theo
thuế
CP khấu
hao theo
kế toán
Chênh lệch
tạm
thời
chịu thuế
tăng
Chênh lệch
tạm
thời
chịu thuế
giảm (hoàn
nhập)
TSCĐ E
CP khấu
hao theo
thuế
CP khấu
hao theo
kế toán
Chênh lệch
tạm
thời
chịu thuế

N

N+1

Năm
N+2

N+3

N+4

13.333 13.333 13.334
8.000

8.000

8.000

5.333

5.333

5.334

8.000 8.000

8.000 8.000

16.667 16.667 16.666
12.500 12.500 12.500 12.500
4.167

4.167

4.166

tăng
Chênh lệch
tạm
thời
được chịu
thuế giảm
(hoàn
nhập)
Tổng
chênh lệch
tạm
thời
chịu thuế
tăng của
TSCĐ
C&E
Tổng
chênh lệch
tạm
thời
chịu thuế
giảm của
TSCĐ
C&E
Thuế thu
nhập hoãn
lại phải trả
được ghi
nhận
Thuế thu
nhập hoãn
lại phải trả
được hoàn
nhập

12.500

9.500

9.500

9.500

20.500 8.000

2.375

- Trong 2 năm N, N+1 và N+2, kế toán ghi:
Nợ TK 8212
2.375
Có TTK 347
2.375
Kết chuyển xác định doanh thu:
Nợ TK 911
2.375
Có TTK 8212
2.375
- Trong năm N+3, kế toán ghi:
Nợ TK 347
5.125
Có TTK 8212
5.125
Kết chuyển xác định doanh thu:
Nợ TK 8212
5.125
Có TTK 911
5.125
- Trong năm N+4, kế toán ghi:

2.375

2.375

5.125 2.000

Nợ TK 347
2.000
Có TTK 8212
2.000
Kết chuyển xác định doanh thu:
Nợ TK 8212
2.000
Có TTK 911
2.000
Bài

tập

1

Lưu ý: Bài tập này được thực hiện vào thời điểm tháng 10/2010. Những thay đổi của các chính sách và quy định sau thời điểm này có
thể sẽ làm lời giải của bài tập không hoàn toàn đúng.

Kế toán các loại thuế, phí và lệ phí phải nộp
Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau:
A. Đối với công ty tính thuế GTGT trực tiếp
1. Hạch toán thuế GTGT của doanh thu bán hàng 120.000đ, giá vốn hàng bán là 90.000.000đ, thuế
suất thuế GTGT là 10%.
2. Thuế thu nhập của công nhân viên là 200.000đ. Thuế TNDN của doanh nghiệp tính 25% trên
tổng thu nhập chịu thuế: 100.000.000đ.
3. Thuế môn bài 1.200.000đ, phân bổ vào chi phí 6 tháng.
4. Nhập kh...
Bài tập 2
Lưu ý: Bài tập này được thực hiện vào thời điểm tháng 10/2010. Những thay đổi của các chính sách quy định sau thời điểm này có
thể sẽ làm lời giải của bài tập không hoàn toàn đúng.
Năm 2006, công ty XYZ mua hai TSCĐ
- TSCĐ Cgiá mua40.000.000đ, thời gian sử dụng hữu ích theo kế toán5 năm, theo thuế
3 năm; TSCĐ E giá mua 50.000.000đ, thời gian sử dụng hữu ích theo kế toán 4 năm,
theo thuế là 3 năm.
- Thuế suất thuế TNDN 28%. Gisử công ty chỉthuế thu nhập hoãn lại phải trả liên quan đến
TSCĐ C và E.
Yêu cầu: Hãy lập Bảng xác định thuế TNDN hoãn lại phải trả hoàn nhập với thời gian 5 năm
và hạch toán từng năm.
Bài giải:
ĐVT: 1.000đ
Chỉ tiêu
Năm
N N+1 N+2 N+3 N+4
TSCĐ C
(NG:
40.000)
CP khấu
hao theo
thuế
13.333 13.333 13.334
CP khấu
hao theo
kế toán
8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Chênh lệch
tạm thời
chịu thuế
tăng
5.333 5.333 5.334
Chênh lệch
tạm thời
chịu thuế
giảm (hoàn
nhập)
8.000 8.000
TSCĐ E
CP khấu
hao theo
thuế
16.667 16.667 16.666
CP khấu
hao theo
kế toán
12.500 12.500 12.500 12.500
Chênh lệch
tạm thời
chịu thuế
4.167 4.167 4.166
kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kế toán - Người đăng: harypopy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
kế toán 9 10 155