Ktl-icon-tai-lieu

khái lược lịch sử triết học

Được đăng lên bởi hoangdiem
Số trang: 131 trang   |   Lượt xem: 4454 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Khái lược lịch sử triết học trước Mác và phương Tây hiện đại
Cấu trúc của triết học được xác lập trong quá trình tự xác định đối tượng của chính triết học và
sự phân chia chính bên trong triết học đã xuất hiện những ngành của triết học như: bản thể luậnlà học thuyết về tồn tại (hay là về cái đầu tiên của toàn bộ cái cơ bản); nhận thức luận- học thuyết
nhận thức, lôgíc- khoa học về các hình thức của cái đúng của tư duy (tư duy liên kết, tư duy suy
luận và tư duy chứng minh); triết học lịch sử, đạo đức, luân lý và mỹ học.
CHƯƠNG I. KHÁI LUẬN VỀ TRIẾT HỌC VỀ LỊCH SỬ TRIẾT HỌC
Cấu trúc của triết học Mác-Lênin- đó là chủ nghĩa duy vật biện chứng và cùng với nó, trong sự
thống nhất gắn bó không tách rời là chủ nghĩa duy vật lịch sử. Trong thành phần của triết học
Mác-Lênin còn có những vấn đề triết học trong khoa học tự nhiên, tâm lý học, lôgíc học, đạo đức
học, mỹ học, chủ nghĩa vô thần khoa học và lịch sử triết học. Triết học- đó không chỉ là lý luận
của biện chứng khách quan và lôgíc của nhận thức khoa học, mà còn là lý luận của học thuyết xã
hội học chung, của học thuyết đạo đức học và mỹ học.
Phương pháp tư duy triết học là tư duy lý luận. Loại tư duy dựa vào việc tổng kết kinh nghiệm
của nhân loại, thành quả của khoa học và của văn hoá nói chung.
Triết học Mác-Lênin, định hướng vào sự phản ánh tương ứng, chân thực các qui luật của tự
nhiên và trên cơ sở đó, thấy trước những sự kiện, biến cố của tương lai. Khi áp dụng các phương
pháp của phép biện chứng duy vật và dựa vào sự nhận thức các qui luật của sự phát triển của xã
hội, C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin đã tiên đoán được thời đại của những sự thay đổi xã hội
sâu sắc rất lâu trước khi điều đó xẩy ra.
Cùng với những vấn đề trên, triết học Mác-Lênin có sự khác biệt sâu sắc với bất kỳ một khoa
học chuyên ngành nào, trước hết ở chỗ, triết học là thế giới quan của giai cấp công nhân- đó là
đặc thù chính của triết học Mác-Lênin. Đưa ra và phát triển thế giới quan khoa học là sứ mạng
lịch sử của triết học Mác-Lênin. Hệ thống triết học đó không chỉ gắn trong mình học thuyết về
bản chất và các qui luật của sự vận động và phát triển của thế giới, mà còn đưa ra những tư
tưởng và các quan điểm về đạo đức, luân lý, nghĩa là triết học Mác-Lênin không chỉ phản ánh
những qui luật của hiện thực, mà còn thể hiện mối quan hệ của con người và của các nhóm người
với hiện thực đó.
II. Vấn đề cơ bản của triết học.

a. Khởi điểm lý luận của bất kỳ học thuyết triết học nào đều là vấn đề về mối quan hệ gữa tồn tại
với tư duy, gi...
Khái lược lịch sử triết học trước Mác và phương Tây hiện đại
Cấu trúc của triết học được xác lập trong quá trình tự c định đối tượng của chính triết học
sự phân chia chính bên trong triết học đã xuất hiện những ngành của triết học như: bản thể luận-
là học thuyết về tồn tại (hay là về cái đầu tiên của toàn bộ cái cơ bản); nhận thức luận- học thuyết
nhận thức, lôgíc- khoa học về các hình thức của cái đúng của duy (tư duy liên kết, duy suy
luận và tư duy chứng minh); triết học lịch sử, đạo đức, luân lý và mỹ học.
CHƯƠNG I. KHÁI LUẬN VỀ TRIẾT HỌC VỀ LỊCH SỬ TRIẾT HỌC
Cấu trúc của triết học Mác-Lênin- đó chủ nghĩa duy vật biện chứng cùng với nó, trong sự
thống nhất gắn không tách rời chủ nghĩa duy vật lịch sử. Trong thành phần của triết học
Mác-Lênin còn có những vấn đề triết học trong khoa học tự nhiên, tâm lý học, lôgíc học, đạo đức
học, mỹ học, chủ nghĩa thần khoa học lịch sử triết học. Triết học- đó không chỉ luận
của biện chứng khách quan và lôgíc của nhận thức khoa học, mà còn là lý luận của học thuyết
hội học chung, của học thuyết đạo đức học và mỹ học.
Phương pháp duy triết học duy luận. Loại duy dựa vào việc tổng kết kinh nghiệm
của nhân loại, thành quả của khoa học và của văn hoá nói chung.
Triết học Mác-Lênin, định hướng vào sự phản ánh tương ng, chân thực các qui luật của tự
nhiên và trên cơ sở đó, thấy trước những sự kiện, biến cố của tương lai. Khi áp dụng các phương
pháp của phép biện chứng duy vật dựa vào sự nhận thức các qui luật của sự phát triển của
hội, C.Mác, Ph.Ăngghen V.I.Lênin đã tiên đoán được thời đại của những sự thay đổi hội
sâu sắc rất lâu trước khi điều đó xẩy ra.
Cùng với những vấn đề trên, triết học Mác-Lênin sự khác biệt sâu sắc với bất kỳ một khoa
học chuyên ngành nào, trước hết chỗ, triết học thế giới quan của giai cấp công nhân- đó
đặc thù chính của triết học Mác-Lênin. Đưa ra phát triển thế giới quan khoa học sứ mạng
lịch sử của triết học Mác-Lênin. Hệ thống triết học đó không chỉ gắn trong mình học thuyết về
bản chất các qui luật của sự vận động phát triển của thế giới, còn đưa ra những
tưởng các quan điểm về đạo đức, luân lý, nghĩa triết học Mác-Lênin không chỉ phản ánh
những qui luật của hiện thực, mà còn thể hiện mối quan hệ của con người và của các nhóm người
với hiện thực đó.
II. Vấn đề cơ bản của triết học.
khái lược lịch sử triết học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
khái lược lịch sử triết học - Người đăng: hoangdiem
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
131 Vietnamese
khái lược lịch sử triết học 9 10 492