Ktl-icon-tai-lieu

Khái niệm "Đức" trong tư tưởng của Khổng Tử qua "Luận ngữ"

Được đăng lên bởi Vịt Con
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 409 lần   |   Lượt tải: 2 lần
KHÁI NIỆM “ĐỨC” TRONG TƯ TƯỞNG KHỔNG TỬ
QUA “LUẬN NGỮ”
THE CONCEPT OF "MORALITY" IN KHONG TU'S IDEOLOGY IN THE
RESPECT OF LANGUAGE THEORY (LUAN NGU)
NGUYỄN THỊ KIM BÌNH
Đại học Đà Nẵng

TÓM TẮT
Quan niệm về Đức là cơ sở quan trọng tạo nên tư tưởng đức trị của Khổng Tử. Khổng Tử coi
đức là gốc của con người, coi hiếu đễ là gốc của đức. Quan niệm về "đức" của Khổng Tử
trong "Luận ngữ" rất sâu sắc và phong phú. Đức không chỉ là thiện đức mà chủ yếu là hành
động, là lời nói đi đôi với việc làm. Khổng Tử quan niệm đức với tài phải đi đôi với nhau,
nhưng đức phải là gốc. Lòng tin mãnh liệt vào thiện đức của con người chính là cơ sở của
đường lối đức trị Khổng Tử.
ABSTRACT
'
The concept of Morality is the essence of Khong Tu s moral-governing ideology. According to
Confucius, morality is the root of human beings, and piety is the basis of morality. Morality is
not only good virtue but principally action. He advocates that words must go hand in hand with
deeds and that virtue must be paralled with capability, but virtue must be taken as the root.
'
'
Belief in people s kindness is the source of Confucius s moral- governing ideology.

1. Đặt vấn đề
Nếu như triết học phương Tây thiên về hướng ngoại, với xu hướng tập trung nghiên cứu
thế giới vật chất để nhận thức thế giới và cải tạo thế giới, thì triết học phương Đông nói chung
và Nho học nói riêng thiên về hướng nội, nghiên cứu con người và thế giới nội tâm của con
người và từ đó đi đến các vấn đề xã hội. Bởi vậy, không có gì là lạ khi ta thấy Nho học xem
con người là hạt nhân, là đối tượng để nghiên cứu chủ yếu. Đường lối "đức trị" của Khổng Tử
đã thống trị trong xã hội phong kiến Á Đông hàng nghìn năm lịch sử và tạo nên một truyền
thống lớn của văn hoá Á Đông. Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ngày nay, vấn
đề kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống trong đó có tư tưởng đức trị của Nho giáo có ý
nghĩa quan trọng nhằm phát huy nội lực của con người Việt Nam để tiến cùng thời đại. Đến
hiện đại từ truyền thống không thể không nghiên cứu và làm rõ những giá trị đích thực của
truyền thống từ góc nhìn hiện đại. Để hiểu rõ tư tưởng đức trị của Nho giáo không thể không
bắt đầu từ những khái niệm cơ bản của nó. Một trong những khái niệm cơ bản làm nền tảng
cho đường lối "đức trị" của Nho giáo là phạm trù Đức trong tư tưởng Khổng Tử. Nghiên cứu
và làm rõ những tư tưởng sâu sắc về Đức của Khổng Tử chính là cơ sở để chúng ta nhận rõ
đường lối "đức trị" của Nho giáo.
2. Quan niệm về "đức" của Khổng Tử
Đọc Luậ...
1
Khái Nim “Đức Trong Tư Tưởng Khng T Qua Lun Ngữ” - Nguyn Th Kim Bình - www.vietnamvanhien.net
KHÁI NIỆM “ĐỨC” TRONG TƯ TƯỞNG KHỔNG TỬ
QUA “LUN NGỮ”
THE CONCEPT OF "MORALITY" IN KHONG TU
'
S IDEOLOGY IN THE
RESPECT OF LANGUAGE THEORY (LUAN NGU)
NGUYỄN THỊ KIM BÌNH
Đại học Đà Nẵng
TÓM TT
Quan niệm về Đứccơ sở quan trọng tạo nên tư tưởng đức trị của Khổng Tử. Khổng Tử coi
đức gốc của con người, coi hiếu đễ gốc của đức. Quan niệm về "đức" của Khổng Tử
trong "Luận ngữ" rất sâu sắc phong phú. Đức không chỉ thiện đức mà chủ yếu hành
động, lời nói đi đôi với việc làm. Khổng Tử quan niệm đức với i phải đi đôi với nhau,
nhưng đức phải là gốc. Lòng tin mãnh liệt vào thiện đức của con người chính sở của
đường lối đức trị Khổng Tử.
ABSTRACT
The concept of Morality is the essence of Khong Tu
'
s moral-governing ideology. According to
Confucius, morality is the root of human beings, and piety is the basis of morality. Morality is
not only good virtue but principally action. He advocates that words must go hand in hand with
deeds and that virtue must be paralled with capability, but virtue must be taken as the root.
Belief in people
'
s kindness is the source of Confucius
'
s moral- governing ideology.
1. Đặt vấn đề
Nếu như triết học phương Tây thiên về hướng ngoại, với xu hướng tập trung nghiên cứu
thế giới vật chất để nhận thức thế giới và cải tạo thế giới, thì triết học phương Đông nói chung
Nho học nói riêng thiên về hướng nội, nghiên cứu con người thế giới nội tâm của con
người từ đó đi đến các vấn đề xã hội. Bởi vậy, không lạ khi ta thấy Nho học xem
con người là hạt nhân, là đối tượng để nghiên cứu chủ yếu. Đường lối "đức trị" của Khổng Tử
đã thống trị trong hội phong kiến Á Đông hàng nghìn năm lịch sử tạo nên một truyền
thống lớn của văn hoá Á Đông. Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ngày nay, vấn
đề kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống trong đó có tưởng đức trị của Nho giáo có ý
nghĩa quan trọng nhằm phát huy nội lực của con người Việt Nam để tiến cùng thời đại. Đến
hiện đại từ truyền thống không thể không nghiên cứu làm những gtrị đích thực của
truyền thống từ góc nhìn hiện đại. Để hiểu tưởng đức trị của Nho giáo không thể không
bắt đầu tnhững khái niệm cơ bản của nó. Một trong những khái niệm bản làm nền tảng
cho đường lối "đức trị" của Nho giáo phạm trù Đức trong tưởng Khổng Tử. Nghiên cứu
làm những tưởng sâu sắc về Đức của Khổng Tchính sở để chúng ta nhận
đường lối "đức trị" của Nho giáo.
2. Quan niệm về "đức" của Khổng Tử
Đọc Luận Ngchúng ta thấy hầu như mọi tưởng, mọi luận n của thầy trò Khổng
Tử đều xoay quanh đường lối "Đức trị", vậy trước hết ta hãy xem Khổng Tử đã quan niệm về
"Đức" như thế nào"?
Khái niệm "Đức" trong tư tưởng của Khổng Tử qua "Luận ngữ" - Trang 2
Khái niệm "Đức" trong tư tưởng của Khổng Tử qua "Luận ngữ" - Người đăng: Vịt Con
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Khái niệm "Đức" trong tư tưởng của Khổng Tử qua "Luận ngữ" 9 10 625