Ktl-icon-tai-lieu

Khảo sát sự ảnh hưởng của thành phần môi trường dinh dưỡng đến sự sinh trưởng và phát triễn của nấm Linh chi đen (Amauroderma Subresinosum)

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 1026 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ CÔNG THƢƠNG
TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM

ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
KHẢO SÁT SỰ ẢNH HƢỞNG CỦA THÀNH PHẦN MÔI TRƢỜNG DINH
DƢỠNG ĐẾN SỰ SINH TRƢỞNG VÀ PHÁT TRIỄN CỦA NẤM LINH CHI ĐEN
(AMAURODERMA SUBRESINOSUM)

GVHD: ThS. Nguyễn Trung Hậu
SVTH:

MSSV

1. Võ Minh Quang

11031261

2. Nguyễn Thị Lệ Thu

11069291

3. Nguyễn Tiến Thịnh

11047541

4. Nguyễn Thanh Thảo

11274461

Lớp

: DHSH7B

Niên khóa

: 2011-2015

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2015

LỜI CẢM ƠN
Trong suốt thời gian thực hiện nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Công Nghệ Sinh
Học của Viện Sinh Học và Thực Phẩm – Trƣờng Đại Học Công Nghiệp TP. Hồ Chí
Minh, ngoài sự nổ lực của nhóm, chúng em còn nhận đƣợc sự giúp đỡ rất nhiệt tình từ
Quý Thầy Cô của Viện Sinh Học và Thực Phẩm – Trƣờng Đại Học Công Nghiệp TP.Hồ
Chí Minh.
Để có thể hoàn thành tốt đề tài tốt nghiệp, Chúng em xin chân thành cảm ơn Ban
Giám Hiệu Trƣờng Đại Học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện cho chúng
em có đƣợc môi trƣờng học tập tốt nhất để phát huy hết khả năng của bản thân trong suốt
quá trình học tập, nghiên cứu và trao dồi kiến thức tại trƣờng, giúp chúng em có đầy đủ
điều kiện để thực hiện đề tài tốt nghiệp tại trƣờng.
Chúng em xin chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô trong Viện Công Nghệ Sinh Học và
Thực Phẩm – Đại Học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh đã tận tình truyền đạt kiến thức,
cũng nhƣ những kỹ năng và thao tác trong suốt quá trình theo học tại trƣờng, quá trình
thực hiện đề tài để từ đó chúng em có đƣợc một nền tảng kiến thức căn bản vững chắc,
giúp chúng em hoàn thành tốt đề tài tốt nghiệp.
Chúng em xin chân thành cảm ơn Th.S Nguyễn Trung Hậu đã hƣớng dẫn và tạo
điều kiện tốt nhất cho chúng em hoàn thành tốt đề tài này.
Qua đây, chúng em cũng xin gửi lời cảm ơn đến Cha Mẹ, Anh Em, Bạn bè đã động
viên và giúp đỡ cho chúng em có tinh thần để hoàn thành tốt quá trình thực nghiên cứu
vừa qua.
Xin chân thành cảm ơn!
TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2015
NHÓM THỰC HIỆN

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN
Tên đề tài: Khảo sát sự ảnh hƣởng của thành phần môi trƣờng dinh dƣỡng đến
sự sinh trƣởng và phát triễn của nấm Linh Chi Đen (Amauroderma Subresinosum)
GVHD: Ths. Nguyễn Trung Hậu
SVTT:

MSSV

1. Võ Minh Quang

11031261

2. Nguyễn Thị Lệ Thu

11069291

3. Nguyễn Tiến Thịnh

11047541

4. Nguyễn Thanh Thảo

11274461

Nhận xét:
................................................................................................................................
......................................
B CÔNG THƢƠNG
TRƢỜNG ĐẠI HC CÔNG NGHIP TP.HCM
VIN CÔNG NGH SINH HC VÀ THC PHM
ĐỀ TÀI TT NGHIP
KHO SÁT S ẢNH HƢỞNG CA THÀNH PHN MÔI TRƢNG DINH
ỠNG ĐẾN S SINH TRƢỞNG VÀ PHÁT TRIN CA NM LINH CHI ĐEN
(AMAURODERMA SUBRESINOSUM)
GVHD: ThS. Nguyn Trung Hu
SVTH: MSSV
1. Võ Minh Quang 11031261
2. Nguyn Th L Thu 11069291
3. Nguyn Tiến Thnh 11047541
4. Nguyn Thanh Tho 11274461
Lp : DHSH7B
Niên khóa : 2011-2015
Tp. H Chí Minh, tháng 06 năm 2015
Khảo sát sự ảnh hưởng của thành phần môi trường dinh dưỡng đến sự sinh trưởng và phát triễn của nấm Linh chi đen (Amauroderma Subresinosum) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khảo sát sự ảnh hưởng của thành phần môi trường dinh dưỡng đến sự sinh trưởng và phát triễn của nấm Linh chi đen (Amauroderma Subresinosum) - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
Khảo sát sự ảnh hưởng của thành phần môi trường dinh dưỡng đến sự sinh trưởng và phát triễn của nấm Linh chi đen (Amauroderma Subresinosum) 9 10 179