Ktl-icon-tai-lieu

Khóa luận Những giải pháp để phát triển và hoàn thiện thị trường tài chính Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế

Được đăng lên bởi nguyenhoaianhthu
Số trang: 93 trang   |   Lượt xem: 673 lần   |   Lượt tải: 3 lần
C7'hái ^Jítỉ Q(ÍỊỌO — Jlt)p Qíiụa ~K i 7

3Cht)á luận tốt nghiệp

lờl NÓI -ĐXU
ội nhập kinh tế quốc tế là xu hướng tất yếu và là một yêu cầu khách quan

H

đối với bất kỳ quốc gia nào trong quá trình phát triển. Xu hướng này ngày

càng hình thành rõ rệt, mà nét nổi bật là nền kinh tế thị trường đang trở thành một sân
chơi chung cho tất cả các nước; thị trường tài chính mở rộng phạm vi hoạt động, 2ần
như không biên eiới, vừa tạo điều kiện tăne cườne hợp tác, vừa làm sâu sắc thêm quá
trình cạnh tranh. Việt Nam cũng đang nằm trong xu hướng đó, đang tích cực tham gia
vào các tổ chức khu vực và các tổ chức quốc tế. Trone quá trình hội nhập nền kinh tế,
đặc biệt là thị trường tài chính đã tỏ ra yếu kém hơn so với các nước trong khu vực và
các nước trên thế giới. Một điều chắc chắn rằng nếu thị tnrờna tài chính yếu kém thì sẽ
khône thể thu hút được các nguồn vốn từ bên ngoài để phục vụ sự nghiệp Công nghiệp
hoá - Hiện đại hoá đất nước.
Việt Nam đã nhận thức rất rõ điều này, tuy nhiên xuất phát từ đặc thù là một nhà
nước XHCN, nền kinh tế hiện nay còn mang nặng dấu ấn của nền kinh tế kế hoạch bao
cấp, nơi mà mọi hoạt độns tài chính trước đây đều theo mô hình của một nhà nước phi
thương mại, phi cạnh tranh và rất độc quyền trong lĩnh vực tài chính.
Trước tình hình đó, việc nghiên cứu thị trường tài chính Việt Nam để từ đó có cơ
sở phân tích, so sánh thực trạne hoạt độne của thị trường tài chính và đề xuất nhữna giải
pháp cụ thể để phát triển và hoàn thiện thị trường tài chính là vấn đề hết sức cấp bách.
Đây cũng chính là lý do để tôi mạnh dạn lựa chọn vấn đề “Những giải pháp để phát
triển và hoàn thiện thị trường tài chính Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế”
làm đề tài khoá luận tốt nghiệp. Đề tài được chia thành 3 chương (ngoài phần mở đầu và
kết luận):
Chưons I: Những vấn đề cơ bản về thị trường tài chính và hội nhập thị
trường tài chính quốc tế.
Chưons II: Thực trạng của thị trường tài chính Việt Nam trong điều kiện
hội nhập
Chươns III: Các giải pháp để phát triển và hoàn thiện thị trường tài chính
Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế.

Trang
1

C7'hái ^Jítỉ Q(ÍỊỌO — Jlt)p Qíiụa ~K i 7

3Cht)á luận tốt nghiệp

Khóa luận sẽ tập trung phân tích và đánh giá một cách khách quan về thực trạng
hoạt động của thị trường tài chính Việt Nam, trong đó đi sâu vào 3 thị trường : thị
trường tiền tệ, thị trường chứng khoán và thị trường ngoại hối đế có một cái nhìn cụ thể
về hoạt động của thị trường tài chính Việt Nam trong thời gian qua và nêu bật được
những điểm...
lờl NÓI -ĐXU
ội nhập kinh tế quốc tế là xu hướng tất yếu và là một yêu cầu khách quan
H đối với bất kỳ quốc gia nào trong quá trình phát triển. Xu hướng này ngày
càng hình thành rệt, t nổi bật là nền kinh tế thị trường đang trở thành một sân
chơi chung cho tất c các nước; thị trường tài chính m rộng phạm vi hot động, 2ần
như không biên eiới, vừa tạo điều kiện tăne cườne hợp tác, vừa làm sâu sắc thêm quá
trình cạnh tranh. Việt Nam cũng đang nằm trong xu hướng đó, đang tích cực tham gia
vào các t chức khu vực các tổ chức quốc tế. Trone q trình hội nhập nền kinh tế,
đặc biệt là thị trường tài chính đã t ra yếu kém hơn so với các nước trong khu vực và
các ớc trên thế giới. Một điều chắc chắn rằng nếu thị tnrờna tài chính yếu kém t sẽ
khône thể thu hút được các nguồn vốn từ n ngoài để phục vụ sự nghiệp Công nghiệp
hoá - Hiện đại hoá đất nước.
Việt Nam đã nhận thức rất rõ điều này, tuy nhiên xuất phát từ đặc thù một nhà
nước XHCN, nền kinh tế hiện nay còn mang nặng dấu ấn của nền kinh tế kế hoạch bao
cấp,i mọi hoạt độns tài chính trước đây đều theo mô hình của một nhà nước phi
thương mại, phi cạnh tranh và rất độc quyền trong lĩnh vực tài chính.
Trước tình hình đó, việc nghiên cứu thị trường tài chính Việt Nam để t đó có
sở phân tích, so sánh thực trạne hoạt độne của thị trường tài chính và đề xuất nhữna gii
pháp c thể để phát triển hoàn thiện thị trường tài chínhvấn đề hết sức cấp bách.
Đây cũng chính lý do để tôi mạnh dạn lựa chọn vấn đề “Những giải pháp để phát
triển và hoàn thiện thị trường tài chính Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế”
làm đề tài khoá luận tốt nghiệp. Đề tài được chia thành 3 chương (ngoài phần mở đầu và
kết luận):
Chưons I: Những vấn đề cơ bản về thị trường tài chính và hội nhập thị
trường tài chính quốc tế.
Chưons II: Thực trạng của thị trường tài chính Việt Nam trong điều kiện
hội nhập
Chươns III: Các giải pháp để phát triển và hoàn thiện thị trường tài chính
Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế.
3Cht)á lun tt nghip C7'hái ^Jít Q(ÍO Jlt)p Qíia ~K i 7
Trang
1
Khóa luận Những giải pháp để phát triển và hoàn thiện thị trường tài chính Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khóa luận Những giải pháp để phát triển và hoàn thiện thị trường tài chính Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế - Người đăng: nguyenhoaianhthu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
93 Vietnamese
Khóa luận Những giải pháp để phát triển và hoàn thiện thị trường tài chính Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế 9 10 768