Ktl-icon-tai-lieu

Kiểu nhân vật cô đơn trong truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư

Được đăng lên bởi Khánh Ngọc
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 2321 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Kiểu nhân vật cô đơn trong truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU......................................................................................................2
1. Lý do chọn đề tài...............................................................................2
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề...............................................................3
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu.......................................................4
4. Phương pháp nghiên cứu................................................................5
5. Đóng góp của đề tài..........................................................................5
6. Cấu trúc bài báo cáo khoa học........................................................5
NỘI DUNG..................................................................................................7
PHẦN 1: NGUYỄN NGỌC TƯ VÀ QUAN NIỆM VỀ CON NGƯỜI, NGHỆ
THUẬT.........................................................................................................8
1.1 Cuộc đời và sự nghiệp sáng tác.......................................................7
1.2 Nguyễn Ngọc Tư và quan niệm về con người, nghệ thuật.............9
PHẦN 2: KIỂU NHÂN VẬT CÔ ĐƠN TRONG TRUYỆN NGẮN NGUYỄN
NGỌC TƯ...................................................................................................12
2.1 Cô đơn của người nghệ sĩ trên hành trình đi tìm cái đẹp............14
2.2 Cô đơn của con người giữa “biển người mênh mông”................19
PHẦN3: NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG NHÂN VẬT.............................27
3.1 Nghệ thuật phân tích tâm lý nhân vật...........................................27
3.2 Ngôn ngữ và giọng điệu.................................................................34
3.3. Miêu tả nhân vật gắn với các biểu tượng.....................................38
KẾT LUẬN.................................................................................................40
DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO..........................................................42

1
Phạm Thị Thúy – K53 Sư phạm Ngữ Văn

Kiểu nhân vật cô đơn trong truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Văn học hiện đại Việt Nam trong vòng một thập niên trở lại đây đã
chứng kiến một bước tiến mới trong thể loại truyện ngắn, một loạt những
cây bút trẻ nổi lên trên văn đàn với những tác phẩm xuất sắc mà đặc biệt là
có sự xuất hiện của nhiều cây bút nữ. Cùng với Y Ban, Võ Thị Hảo, Đỗ Bích
Thúy, Thùy Linh… Nguyễn Ngọc Tư đã mang đến cho truyện ngắn hiện đại
Việt Nam một luồ...
Kiểu nhân vật cô đơn trong truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU......................................................................................................2
1. Lý do chọn đề tài...............................................................................2
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề...............................................................3
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu.......................................................4
4. Phương pháp nghiên cứu................................................................5
5. Đóng góp của đề tài..........................................................................5
6. Cấu trúc bài báo cáo khoa học........................................................5
NỘI DUNG..................................................................................................7
PHẦN 1:
NGUYỄN NGỌC TƯ VÀ QUAN NIỆM VỀ CON NGƯỜI, NGHỆ
THUẬT.
........................................................................................................8
1.1 Cuộc đời và sự nghiệp sáng tác.......................................................7
1.2 Nguyễn Ngọc Tư và quan niệm về con người, nghệ thuật.............9
PHẦN 2:
KIỂU NHÂN VẬT CÔ ĐƠN TRONG TRUYỆN NGẮN NGUYỄN
NGỌC TƯ
...................................................................................................12
2.1 Cô đơn của người nghệ sĩ trên hành trình đi tìm cái đẹp............14
2.2 Cô đơn của con người giữa “biển người mênh mông”................19
PHẦN3: NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG NHÂN VẬT.............................27
3.1 Nghệ thuật phân tích tâm lý nhân vật...........................................27
3.2 Ngôn ngữ và giọng điệu.................................................................34
3.3. Miêu tả nhân vật gắn với các biểu tượng.....................................38
KẾT LUẬN.................................................................................................40
DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO..........................................................42
Phạm Thị Thúy – K53 Sư phạm Ngữ Văn
1
Kiểu nhân vật cô đơn trong truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiểu nhân vật cô đơn trong truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư - Người đăng: Khánh Ngọc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Kiểu nhân vật cô đơn trong truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư 9 10 2