Ktl-icon-tai-lieu

Kỷ yếu hội thảo Đảm bảo chất lượng năm 2014 ĐH KHXH&NV TP.HCM.

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 231 trang   |   Lượt xem: 1723 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KYÛ YEÁU HOÄI THAÛO
ÑAÛM BAÛO CHAÁT LÖÔÏNG
NAÊM 2014

BAN BIÊN TẬP
PGS.TS. Tô Minh Thanh
PGS.TS. Lê Khắc Cường
TS. Trần Thủy Vịnh
TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh
TS. Trần Lê Hoa Tranh
TS. Nguyễn Thị Phương Trang

THÁNG 6 NĂM 2014

MỤC LỤC
Nội dung chương trình

3

Diễn văn khai mạc

4

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Lê Văn Hảo. Xây dựng chương trình đào tạo và tổ chức hoạt động kiểm tra
đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra…………………………………………………….………..

6

2. Sái Công Hồng, Lê Thị Linh Giang. Đề xuất quản lý chương trình đào tạo
theo cách tiếp cận đảm bảo chất lượng của AUN…………………………………..…

14

3. Trần Doãn Sơn. Nâng cao chất lượng đào tạo bằng chuyển đổi chương
trình đào tạo theo hướng CDIO…………………………………………………………..…

27

4. Nguyễn Duy Mộng Hà. Đổi mới chương trình đào tạo theo hướng liên
thông và liên ngành tại Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM………………..

32

5. Phạm Thị Bích, Nguyễn Thị Lê Na. Đánh giá chất lượng cấp chương trình
theo Bộ Tiêu chuẩn AUN-QA tại ĐHQG-HCM: nền tảng phát triển và hội
nhập……………………………………………………………………………………………….…

42

KHẢO SÁT Ý KIẾN PHẢN HỒI CÁC BÊN LIÊN QUAN
6. Đỗ Hạnh Nga, Tạ Thị Thanh Thủy. Đánh giá chất lượng giảng viên Khoa
Công tác xã hội, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM trong hoạt động
đảm bảo chất lượng khối chuyên môn……………………………………………………

49

7. Lê Thị Linh Giang. Đạt được sự hài lòng của sinh viên: Một cách tiếp cận
nhằm nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo đại học…………………………….…

58

8. Võ Thị Bích Thảo, Nguyễn Thị Trinh, Châu Thị Tìm. Khảo sát ý kiến
các bên liên quan: thử thách và các giải pháp………………………………………..…

75

9. Trần Xuân Kiên. Kinh nghiệm triển khai hoạt động lấy ý kiến người học
về hoạt động giảng dạy của giảng viên trong giáo dục đại học tại Trường
Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên………………….

84

10. Nguyễn Thị Sáu, Văn Thị Thanh Tuyền. Kinh nghiệm khảo sát ý kiến
sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên bằng hình thức online tại
Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (HUTECH)……………………..…

91

11. Lê Thị Kim Oanh. Công tác khảo sát online lấy ý kiến sinh viên về hoạt
động giảng dạy của giảng viên tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành………... 104

- 1 -

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC
12. Đặng Vũ Kim Chi, Võ Thị Bích Thảo. Cải tiến phương pháp kiểm tra
đánh giá: nhân tố quan trọng để phát triển tư duy độc lập sáng tạo và đổi
mới phương pháp dạy và học……………………………………………………………..… 115
13. Vũ Duy Cương. Áp dụng phương pháp giảng dạy song giảng ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỷ yếu hội thảo Đảm bảo chất lượng năm 2014 ĐH KHXH&NV TP.HCM. - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
231 Vietnamese
Kỷ yếu hội thảo Đảm bảo chất lượng năm 2014 ĐH KHXH&NV TP.HCM. 9 10 635