Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình PIC16F877A điều khiển tốc độ động cơ DC

Được đăng lên bởi zu-fang-li
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 18738 lần   |   Lượt tải: 132 lần
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI

Lập trình PIC16F877A
điều khiển tốc độ
động cơ DC

GVHD: Nguyễn Thanh Thảo

Đồ án 2

MỤC LỤC

Chương I: KHÁI QUÁT ĐỀ TÀI
I/ Tóm tắt đề tài:
1/ Giới thiệu sơ lược các modul của mạch:
-Tên đề tài đồ án 2:“Lập trình PIC16F877A điều khiển tốc độ động cơ DC”
-Yêu cầu đặt ra: Lập trình C cho Pic 16F877A điều khiển tốc độ cho động cơ DC có
gắn encoder hồi tiếp tốc độ.Tốc độ được cài đặt từ bàn phím và tốc độ tức thời hồi tiếp
từ encoder được hiển thị trên màn hình LCD 16x2.
-Tóm tắt hướng thực hiện đề tài:
 Sử dụng Pic 16F877A là vi điều khiển trung tâm. Dùng chương trình CCS lập
trình C và biên dịch chương trình.
 Xây dựng khối bàn phím gồm 16 phím để nhập tốc độ và điều khiển động cơ
DC:
• 10 phím từ 0 đến 9 để cài đặt tốc độ (vòng /phúc).
• 1 phím SET (hay ENTER) để lưu tốc độ cài đặt.
• 1 phím CLEAR để xóa tốc độ cài đặt.
• 1 phím SAVE để lưu tốc độ vào epprom.
SVTH: Trần Tường Băng
Võ Văn Chính

2

GVHD: Nguyễn Thanh Thảo

Đồ án 2

• 3 phím điều điều khiển: quay thuận (FORWARD), quay nghich
(REVERSE), dừng (STOP).
 Hiền thị tốc độ dùng màn hình LCD 16x2, lập trình ở chế độ 4 bit (sử dụng 4
chân để nhận dữ liệu từ Pic).
 Sử dụng mạch cầu H là IC L298N để đảo chiều động cơ.
 Sử dụng 2 kênh PWM của vi điều khiển Pic thay đổi giá trị áp trung bình đặt
vào động cơ để điều khiển tốc độ.
 Đối tượng điểu khiển là động cơ DC 12V có gắn Encoder.
 Ngoài ra trên mạch còn có 1 phím nguồn (POWER) cấp điện từ adapter cho
mạch và 1 phím RESET cho pic 16F877A.
 Để cấp nguồn cho mạch ta dùng adapter AC/DC (220V/12V) và khối nguồn sử
dụng IC 7805 để ổn áp điện áp 5V cung cấp cho Pic.

2/ Sơ đồ nguyên lí mạch:
VCC

LCD1

R1

R2

R3

R4

5k

5k

5k

5k

1

2

3

4

5

6

7

8

9

FW(16)

RV(15)

STOP (14)

7
8
9
10
a4 11
a5 12
a6 13
a7 14

b0 4
b1 5
b2 6

RV1
1
2
3

0 (10)

CLEAR (11)

D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7

RS
RW
E

VSS
VDD
VEE

16_X_2_LCD

13

p0
p1
p2
p3

1K

set (12)

C1

+12V
+12V

30pF

VCC

2
3
4
5
6
7
8
9
10

R5
R9

1

2k2

10k

RESET

OSC1/CLKIN
OSC2/CLKOUT

RB0/INT
RB1
RB2
RA0/AN0
RB3/PGM
RA1/AN1
RB4
RA2/AN2/VREF-/CVREF
RB5
RA3/AN3/VREF+
RB6/PGC
RA4/T0CKI/C1OUT
RB7/PGD
RA5/AN4/SS/C2OUT
RC0/T1OSO/T1CKI
RE0/AN5/RD
RC1/T1OSI/CCP2
RE1/AN6/WR
RC2/CCP1
RE2/AN7/CS
RC3/SCK/SCL
RC4/SDI/SDA
MCLR/Vpp/THV
RC5/SDO
RC6/TX/CK
RC7/RX/DT
RD0/PSP0
RD1/PSP1
RD2/PSP2
RD3/PSP3
RD4/PSP4
RD5/PSP5
RD6/PSP6
RD7/PSP7

C3
10uF

PIC16F877A

15
16
17
18
23
24
25
26

CLK
9

J3

CCP1
CCP2

5
7
10
12
6
11

CCP2
CCP1

5
4
3
2
1

CLK

SIL-100-05

19 b2
20 b0
21 b...
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI
Lập trình PIC16F877A
điều khiển tốc độ
động cơ DC
Lập trình PIC16F877A điều khiển tốc độ động cơ DC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình PIC16F877A điều khiển tốc độ động cơ DC - Người đăng: zu-fang-li
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Lập trình PIC16F877A điều khiển tốc độ động cơ DC 9 10 232