Ktl-icon-tai-lieu

“Lựa chọn một số bài tập phát triển sức nhanh để nâng cao thành tích chạy ngắn cho học sinh lớp 8 trường THCS Nguyễn Đình Chiểu”.

Được đăng lên bởi Minh Đức
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 204 lần   |   Lượt tải: 1 lần
A - ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong sự nghiệp xây dựng và đổi mới đất nước đòi hỏi con người phải
phát triển toàn diện về mọi mặt Đức – Trí – Thể - Mỹ để đáp ứng yêu cầu
của xã hội. Trong các mặt của đời sống xã hội, thể dục thể thao (TDTT) là
một mặt của nền giáo dục tiên tiến, là tổng thể các giá trị vật chất và tinh
thần của xã hội được sáng tạo và sử dụng hợp lý nhằm hoàn thiện thể chất
cho con người, làm phong phú nếp sống sinh hoạt văn hóa tinh thần của con
người, góp phần vào sự nghiệp “nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi
dưỡng nhân tài” để phục vụ tốt hơn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc.
Nghị quyết Hội nghị lần thứ VI Ban chấp hành Trung ương Đảng
khóa VII đã nêu: “…phải đào tạo con người trong sáng về đạo đức, phát
triển cao về trí tuệ, cường tráng về thể chất, phong phú về tinh thần, là động
lực của sự nghiệp xây dựng xã hội mới, đồng thời là mục tiêu của chủ nghĩa
xã hội”. Trong các môn thể thao được nhiều triệu người trên thế giới yêu
thích và tập luyện thì điền kinh là môn thể thao chiếm một vị trí quan trọng
trong việc rèn luyện và tăng cường sức khỏe cho con người, là nội dung bắt
buộc chủ yếu trong công tác giáo dục thể chất (GDTC) ở các trường phổ
thông. Nó là phương tiện GDTC, là môn thể thao có vị trí xứng đáng thu hút
mọi người tham gia tập luyện. Do nhu cầu và trình độ phát triển TDTT ở
Việt Nam và trên thế giới ngày càng có nhiều phong trào với quy mô rộng
lớn như chạy vì sức khỏe, phong trào Olympic…
Thành tích thể thao phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố về kỹ thuật về thể
lực trong đó yếu tố thể lực bao gồm: sức nhanh, sức mạnh, sức bền và năng
lực phối hợp vận động. Trong rất nhiều yếu tố khác nhau đó yếu tố sức
nhanh đóng vai trò hết sức quan trọng, nó là tiền đề để phát huy thành tích
thể thao. Công tác đào tạo và huấn luyện thể dục thể thao tại các cấp học phổ
thông, việc giảng dạy sức nhanh là hết sức cần thiết và cần được nghiên cứu
lựa chọn các bài tập cho phù hợp với đối tượng để phát huy hơn nữa thành
tích thể thao, bồi dưỡng vận động viên thể thao cho đất nước.

Thực trạng công tác giáo dục thể chất trong trường học các cấp phổ
thông cho thấy, công tác huấn luyện và giảng dạy còn mang tính tự phát,
chưa chú trọng áp dụng cơ sở lý luận khoa học TDTT. Công tác tập huấn,
huấn luyện thi đấu thường diễn ra trong thời gian ngắn, chỉ khi có giải và có
lịch thi đấu mới tập trung để huấn luyện cho nên các em không phát huy
được hết khả năng, năng lực của mình dẫn đến thành tích thể thao bị hạn
chế.
Trên thực tế có nhiều học sinh có năng...

Trong sự nghiệp xây dựng và đổi mới đất nước đòi hỏi con người phải
phát triển toàn diện v mọi mặt Đức T Thể - Mỹ để đáp ứng yêu cầu
của hội. Trong các mặt của đời sống hội, thể dục thể thao (TDTT)
một mặt của nền giáo dục tiên tiến, là tổng thể các giá trị vật chất tinh
thần của hội được sáng tạo sử dụng hợp lý nhằm hoàn thiện thể chất
cho con người, làm phong phú nếp sống sinh hoạt văn hóa tinh thần của con
người, góp phần vào sự nghiệp “nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi
dưỡng nhân tài” để phục vụ tốt hơn cho sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ
quốc.
Nghị quyết Hội nghị lần thứ VI Ban chấp hành Trung ương Đảng
khóa VII đã nêu: “…phải đào tạo con người trong sáng về đạo đức, phát
triển cao về trí tuệ, cường tráng về thể chất, phong phú về tinh thần, là động
lực của sự nghiệp xây dựng xã hội mới, đồng thời là mục tiêu của chủ nghĩa
hội”. Trong c môn thể thao được nhiều triệu người trên thế giới yêu
thích tập luyện thì điền kinh môn thể thao chiếm một vị tquan trọng
trong việc rèn luyện tăng cường sức khỏe cho con người, nội dung bắt
buộc chủ yếu trong công tác giáo dục thể chất (GDTC) các trường phổ
thông. Nó là phương tiện GDTC, là môn thể thao có vị trí xứng đáng thu hút
mọi người tham gia tập luyện. Do nhu cầu trình độ phát triển TDTT
Việt Nam và trên thế giới ngày càng nhiều phong trào với quy mô rộng
lớn như chạy vì sức khỏe, phong trào Olympic…
Thành tích thể thao phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố về kỹ thuật về thể
lực trong đó yếu tố thể lực bao gồm: sức nhanh, sức mạnh, sức bền năng
lực phối hợp vận động. Trong rất nhiều yếu tố khác nhau đó yếu tố sức
nhanh đóng vai trò hết sức quan trọng, là tiền đề để phát huy thành tích
thể thao. Công tác đào tạo và huấn luyện thể dục thể thao tại các cấp học phổ
thông, việc giảng dạy sức nhanh là hết sức cần thiết cần được nghiên cứu
lựa chọn các bài tập cho phù hợp với đối tượng để phát huy hơn nữa thành
tích thể thao, bồi dưỡng vận động viên thể thao cho đất nước.
“Lựa chọn một số bài tập phát triển sức nhanh để nâng cao thành tích chạy ngắn cho học sinh lớp 8 trường THCS Nguyễn Đình Chiểu”. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
“Lựa chọn một số bài tập phát triển sức nhanh để nâng cao thành tích chạy ngắn cho học sinh lớp 8 trường THCS Nguyễn Đình Chiểu”. - Người đăng: Minh Đức
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
“Lựa chọn một số bài tập phát triển sức nhanh để nâng cao thành tích chạy ngắn cho học sinh lớp 8 trường THCS Nguyễn Đình Chiểu”. 9 10 410