Ktl-icon-tai-lieu

Luận án tiến sĩ kinh tế

Được đăng lên bởi Vang Noi
Số trang: 205 trang   |   Lượt xem: 1416 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bé gi¸o dôc ®µo t¹o
Bé gi¸o dôc ®µo t¹oBé gi¸o dôc ®µo t¹o
Bé gi¸o dôc ®µo t¹o
Tr−êng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n
Tr−êng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n Tr−êng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n
Tr−êng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n
Bïi vÜnh kiªn
chÝnh s¸ch pt triÓn c«ng nghiÖp t¹i ®Þa ph¬ng
(nghiªn cøu ¸p dông víi tØnh b¾c ninh)
Hµ néi, n¨m 2009
Luận án tiến sĩ kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận án tiến sĩ kinh tế - Người đăng: Vang Noi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
205 Vietnamese
Luận án tiến sĩ kinh tế 9 10 306