Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn chuyên ngành thương mại Nghiên cứu thị trường nhóm sản phẩm chăm sóc da tại việt nam và giải pháp marketing

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 197 trang   |   Lượt xem: 488 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP.HCM
---oOo ---

NGUYEÃN THÒ BÍCH PHÖÔÏNG

NGHIEÂN CÖÙU THÒ TRÖÔØNG NHOÙM SAÛN PHAÅM CHAÊM SOÙC DA
TAÏI VIEÄT NAM & GIAÛI PHAÙP MARKETING CUÛA COÂNG TY
QUOÁC TEÁ MINH VIEÄT

Chuyeân ngaønh :

Thöông Maïi

Maõ soá

60.34.10

:

LUAÄN VAÊN THAÏC SÓ KINH TEÁ
HÖÔÙNG DAÃN KHOA HOÏC: PGS.TS NGUYEÃN ÑOÂNG PHONG

- 2006 1

Trang

MUÏC LUÏC
CHÖÔNG I. LYÙ LUAÄN CÔ BAÛN VEÀ MARKETING
Marketing vaø vai troø cuûa noù
1.1.1 Khaùi nieäm marketing ........................................................................... 1
1.1.2 Vai troø cuûa marketing ..........................................................................1
Nghieân cöùu marketing
1.2.1 Phaân tích thò tröôøng ……………………………………………………………………………………………… 2
1.2.2 Moät soá hoaït ñoäng nghieân cöùu marketing vaø phöông phaùp ………………………5
Saûn phaåm vaø bao bì ……………………………………………………………………………………………………………

8

Ñònh giaù saûn phaåm ........................................................................................ 8
Toå chöùc phaân phoái ..........................................................................................

11

Xuùc tieán khuyeán maõi .......................................................................................

12

Baøi hoïc kinh nghieäm .......................................................................................15
CHÖÔNG II. NGHIEÂN CÖÙU THÒ TRÖÔØNG NGAØNH HAØNG CHAÊM SOÙC DA TAÏI
VIEÄT NAM CUÛA COÂNG TY QUOÁC TEÁ MINH VIEÄT
Giôùi thieäu khaùi quaùt veà Coâng ty Quoác Teá Minh Vieät ……………………………………………

18

2.2 Nghieân cöùu toång quaùt tình hình thò tröôøng saûn phaåm chaêm soùc da taïi Vieät Nam
2.2.1 Phöông phaùp nghieân cöùu…….……………………………………………….……………………………

20

2.2.2 Nhöõng vaán ñeà ruùt ra veà thò tröôøng ngaønh haøng chaêm soùc da ……………….

21

2.2.3 Nhöõng vaán ñeà ruùt ra veà ñoái thuû caïnh tranh ……………….…………………………………

27

2.3 Xaùc ñònh quy moâ thò tröôøng
2.3.1 Phöông phaùp xaùc ñònh………………………………………………………………………………………… 32
2.3.2 Xaùc ñònh quy moâ thò tröôøng …………………………………………………………………………… 32
2

Trang

2.4 Nghieân cöùu haønh vi ngöôøi tieâu duøng
2.4.1 Phöông phaùp nghieân cöùu ………………………………………………………………………………… 34
2.4.2 Nhöõng vaán ñeà ruùt ra töø keát quaû nghieân cöùu …………………………………………… 35
2.5 Phaân tích SWOT ………………………………………………………………………………………………………………… 46
CHÖÔNG III. GIAÛI PHAÙP MARKETING CHO SAÛN PHAÅM CHAÊM SOÙC DA NHAÈM
THAÂM NHAÄP THÒ TRÖÔØNG VIEÄT NAM CUÛA COÂNG TY QUOÁC TEÁ MINH VIEÄT
3.1 Ñònh höôùng phaùt tri...
Trang
1
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP.HCM
---oOo ---
NGUYEÃN THÒ BÍCH PHÖÔÏNG
NGHIEÂN CÖÙU THÒ TRÖÔØNG NHOÙM SAÛN PHAÅM CHAÊM SOÙC DA
TAÏI VIEÄT NAM & GIAÛI PHAÙP MARKETING CUÛA COÂNG TY
QUOÁC TEÁ MINH VIEÄT
Chuyeân ngaønh : Thöông Maïi
Maõ soá : 60.34.10
LUAÄN VAÊN THAÏC SÓ KINH TEÁ
HÖÔÙNG DAÃN KHOA HOÏC: PGS.TS NGUYEÃN ÑOÂNG PHONG
- 2006 -
Luận văn chuyên ngành thương mại Nghiên cứu thị trường nhóm sản phẩm chăm sóc da tại việt nam và giải pháp marketing - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn chuyên ngành thương mại Nghiên cứu thị trường nhóm sản phẩm chăm sóc da tại việt nam và giải pháp marketing - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
197 Vietnamese
Luận văn chuyên ngành thương mại Nghiên cứu thị trường nhóm sản phẩm chăm sóc da tại việt nam và giải pháp marketing 9 10 711