Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn CNTT: hệ quản lý và tra cứu cách xưng hô trong gia phả trên web

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 101 trang   |   Lượt xem: 1999 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KHOA HOÏC TÖÏ NHIEÂN
KHOA COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN
BOÄ MOÂN COÂNG NGHEÄ PHAÀN MEÀM + COÂNG NGHEÄ TRI THÖÙC
•••²²²œœœ

LUAÄN VAÊN CÖÛ NHAÂN TIN HOÏC

HEÄ QUAÛN LYÙ VAØ TRA CÖÙU CAÙCH XÖNG HOÂ
TRONG GIA PHAÛ TREÂN WEB
Nieân khoaù: 1999-2003
Giaùo vieân höôùng daãn:
Thaày NGUYEÃN TRI TUAÁN
Sinh vieân thöïc hieän:
Huyønh Chaán Cöôøng 9912011
Phaïm Theá Minh
9912042

Thaønh phoá Hoà Chí Minh
Thaùng 7-2003

MUÏC LUÏC

LÔØI CAÛM ÔN ........................................................................................................................ 4
LÔØI NOÙI ÑAÀU....................................................................................................................... 5
TOÙM TAÉT NOÄI DUNG LUAÄN VAÊN ............................................................................. 6
CHÖÔNG I :........................................................................................................................... 7
TOÅNG QUAN VEÀ HEÄ QUAÛN LYÙ VAØ TRA CÖÙU GIA PHAÛ .............................. 7
1.1 Moâ taû nghieäp vuï :............................................................................................................. 8
1.2 Phaân tích yeâu caàu ............................................................................................................. 9
Chöông 2 : ........................................................................................................................... 11
PHAÂN TÍCH VAØ THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG ............................................................. 11
2.1 Thieát keá döõ lieäu .............................................................................................................. 12
2.1.1 Moâ hình quan nieäm döõ lieäu .................................................................................... 12
2.1.1.1 Moâ hình CDM .................................................................................................. 12
2.1.1.2 Moâ hình vaät lyù (PDM)...................................................................................... 13
2.1.1.3 Moâ taû caùc thöïc theå: .......................................................................................... 14
2.1.1.4 Moâ taû moái keát hôïp: .......................................................................................... 16
2.1.2 Moâ hình quan heä ..................................................................................................... 17
2.1.2.1 Löôïc ñoà quan heä......................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn CNTT: hệ quản lý và tra cứu cách xưng hô trong gia phả trên web - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
101 Vietnamese
Luận văn CNTT: hệ quản lý và tra cứu cách xưng hô trong gia phả trên web 9 10 219