Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn CNTT: Tìm hiểu các hướng tiếp cận phân loại email và xây dựng lọc spam mail

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 106 trang   |   Lượt xem: 1878 lần   |   Lượt tải: 1 lần
I H C QU C GIA TP. H CHÍ MINH
TR
NG
I H C KHOA H C T NHIÊN
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
MÔN H TH NG THÔNG TIN

LÊ NGUY N BÁ DUY –TR N MINH TRÍ

TÌM HI U CÁC H
NG TI P C N PHÂN LO I
EMAIL VÀ XÂY D NG PH N M M MAIL CLIENT
TR TI NG VI T

KHOÁ LU N C

NHÂN TIN H C

TP. HCM, N M 2005
1

I H C QU C GIA TP. H CHÍ MINH
TR
NG
I H C KHOA H C T NHIÊN
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
MÔN H TH NG THÔNG TIN

LÊ NGUY N BÁ DUY -0112050
TR N MINH TRÍ
-0112330

TÌM HI U CÁC H
NG TI P C N PHÂN LO I
EMAIL VÀ XÂY D NG PH N M M MAIL CLIENT
TR TI NG VI T

KHOÁ LU N C

NHÂN TIN H C

GIÁO VIÊN H
TH Y LÊ

NG D N

C DUY NHÂN

NIÊN KHÓA 2001-2005
2

IC M
Tr
ãh

N

c tiên, chúng tôi xin chân thành c m n th y Lê

ng d n chúng tôi th c hi n

tài này. Nh có s h

c Duy Nhân, ng

i

ng d n, ch b o t n tình

c a th y, chúng tôi ã hoàn thành khoá lu n này.
Chúng con xin kính g i lòng bi t n, kính tr ng c a chúng con
cha m và các ng
luôn

n ông bà,

i thân trong gia ình ã h t lòng nuôi chúng con n h c, luôn

bên chúng con,

ng viên giúp

chúng con v

Chúng em xin c m n t t c các th y cô tr

ng

t qua khó kh n
i h c Khoa H c T Nhiên,

c bi t là các th y cô trong khoa Công Ngh Thông Tin ã h t lòng gi ng d y,
truy n

t nhi u ki n th c và kinh nghi m quý báu cho chúng em. Chúng em c ng

xin chân thành c m n khoa Công Ngh Thông Tin, b môn H Th ng Thông Tin
ãt om i

u ki n thu n l i trong quá trình th c hi n khoá lu n c a chúng em.

Chúng tôi xin chân thành c m n b n bè trong l p c ng nh các anh ch
tr

c ã giúp

i

, óng góp ý ki n cho chúng tôi.

V i th i gian nghiên c u ng n, trong vòng 6 tháng và n ng l c c a nh ng
ng

i làm

tài, ch c ch n

c nh ng góp ý, nh n xét

tài còn có nhi u thi u sót. Chúng tôi r t mong nh n
tài

c hoàn thi n h n.
Thành ph H Chí Minh
Tháng 7 n m 2005
Nh ng ng

i th c hi n:

Lê Nguy n Bá Duy – Tr n Minh Trí.

3

v M c l c:
Ch

ng 1 : M

U................................................................................... 9

1.1 Gi i thi u: ........................................................................................................... 10
1.2 Yêu c u bài toán: ................................................................................................. 12
1.3 B c c khoá lu n : ............................................................................................... 12

Ch

ng 2 : T NG QUAN ......................................................................... 14

2.1 Các cách th c con ng i x lý v i spam :...........................................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn CNTT: Tìm hiểu các hướng tiếp cận phân loại email và xây dựng lọc spam mail - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
106 Vietnamese
Luận văn CNTT: Tìm hiểu các hướng tiếp cận phân loại email và xây dựng lọc spam mail 9 10 456