Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn CNTT: tìm kiếm ngữ nghĩa ứng dụng trên lĩnh vực edoc

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 152 trang   |   Lượt xem: 1791 lần   |   Lượt tải: 1 lần
L IC M

u tiên, chúng em xin g i l i c m n
tr

ng

N

n Th y, Cô khoa Công ngh Thông tin

i h c Khoa h c T nhiên ã t n tình d y d , dìu d t chúng em su t b n n m

i h c.
Chúng em c m n Cô Ph m Th B ch Hu , ng

i t n tình h

ng d n, giúp

,

ng viên chúng em hoàn thành lu n v n này.
Cu i cùng, chúng con c m n Ba, M và nh ng ng
ng viên chúng con trong th i gian h c t p, nghiên c u

i thân ã khích l , h tr ,
có

c thành qu nh

ngày nay.

Tháng 7 n m 2005
Sinh viên
Ph m Th M Ph

1

ng – T Th Ng c Thanh

NH N XÉT C A GIÁO VIÊN H

NG D N

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………
Ngày…… tháng……n m 2005
Ký tên

2

tài: Tìm ki m ng ngh a ng d!ng trên l nh v c eDoc

NH N XÉT C A GIÁO VIÊN PH N BI N
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………….………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………
Ngày…… tháng……n m 2005
Ký tên

0112274 – Ph m Th M Ph

ng

-3-

0112398 – T Th Ng c Thanh

tài: Tìm ki m ng ngh a ng d!ng trên l nh v c eDoc

M CL C
M
U.................................................................................................................................10
Ch ng 1 : T NG QUAN.....................................................................................................11
1.1.
"t v#n ................................................................................................................ 11
1.2. Bài toán gi i quy t ...............................................................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn CNTT: tìm kiếm ngữ nghĩa ứng dụng trên lĩnh vực edoc - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
152 Vietnamese
Luận văn CNTT: tìm kiếm ngữ nghĩa ứng dụng trên lĩnh vực edoc 9 10 503