Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn CNTT: xây dựng bộ ngữ liệu để đánh giá bằng Tiếng Việt

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 187 trang   |   Lượt xem: 2197 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN

TSÀN QUẾ HƯƠNG – 0112385
VÕ HỒ BẢO KHANH – 0112387

XÂY DỰNG BỘ NGỮ LIỆU ĐỂ ĐÁNH GIÁ BẰNG
TIẾNG VIỆT VÀ CHƯƠNG TRÌNH TRỢ GIÚP
ĐÁNH GIÁ CÁC HỆ TÌM KIẾM THÔNG TIN

KHÓA LUẬN CỬ NHÂN TIN HỌC

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
T.S HỒ BẢO QUỐC

NIÊN KHÓA 2001 - 2005

Luận văn : Đánh giá các hệ thống tìm kiếm thông tin

Ý KIẾN CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN
………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Xác nhận của GVPB

Trang 2

Luận văn : Đánh giá các hệ thống tìm kiếm thông tin

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
Thông tin chung về đề tài:
Tên đề tài: Xây dựng bộ ngữ liệu để đánh giá (test collection) bằng tiếng Việt và chương
trình trợ giúp đánh giá các hệ tìm kiếm thông tin
GVHD: Tiến sĩ Hồ Bảo Quốc
Sinh viên thực hiện:
1. MSSV: 0112385
Họ và tên: Tsàn Quế Hương
2. MSSV: 0112387
Họ và tên: Võ Hồ Bảo Khanh
Tóm tắt nội dung luận văn:
Đề tài gồm 2 phần :
1. Xây dựng bộ ngữ liệu để đánh giá các hệ thống tìm kiếm thông tin tiếng Việt. Việc xây
dựng bộ ngữ liệu gồm ba phần :
_ Xây dựng ngữ liệu mẫu tiếng Việt
_ Xây dựng tập câu truy vấn mẫu tiếng Việt
_ Xây dựng một bảng đánh giá bằng thủ công
2.Xây dựng một hệ thống chương trình trợ giúp việc đánh giá các hệ thống tìm kiếm
thông tin với thành phần đầu vào : ngữ liệu mẫu, câu truy vấn mẫu, hệ thống tìm kiếm
thông tin ; các thành phần đầu ra : kết quả truy vấn, kết quả đánh giá, nội dung tập tài
liệu, câu truy vấn

Một số từ khóa chính liên quan đến nội dung đề tài:
Đánh giá các hệ thống tìm kiếm thông tin (information retrieval systems evaluation)
Lĩnh vực áp dụng:
Đánh giá các hệ thống tìm kiếm thông tin tiếng Việt.

Các thuật toán, phương pháp, quy trình chính được nghiên cứu, ứng dụng trong đề tài
_ Tìm hiểu về tìm kiếm thông tin (information retrieval), đánh giá các hệ thống tìm kiếm
thông tin (information retrieval systems evaluation)
_ ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn CNTT: xây dựng bộ ngữ liệu để đánh giá bằng Tiếng Việt - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
187 Vietnamese
Luận văn CNTT: xây dựng bộ ngữ liệu để đánh giá bằng Tiếng Việt 9 10 314