Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn CNTT: Xây dựng công cụ hỗ trợ quản lý quá trình phát triển dự án phần mềm

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 112 trang   |   Lượt xem: 1761 lần   |   Lượt tải: 12 lần
K
H
TN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN

PHẠM NGUYÊN THẢO – 0012665

C
N
TT

–

Đ

H

XÂY DỰNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ QUẢN LÝ QUÁ
TRÌNH PHÁT TRIỂN DỰ ÁN PHẦN MỀM, GẮN
KẾT VỚI HỆ THỐNG PHẦN MỀM
MICROSOFT OFFICE PROJECT

K
H
O
A

LUẬN VĂN CỬ NHÂN TIN HỌC

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
PGS.TS. ĐỒNG THỊ BÍCH THỦY
NGUYỄN TRỌNG TÀI

NIÊN KHÓA 2000 - 2004

Mục lục:

K
H
O
A

C
N
TT

–

Đ

H

K
H
TN

Danh sách các từ viết tắt : ........................................................................................................ 3
Chương 1 : Mở đầu ................................................................................................................... 4
1.1.
Mục đích và lý do chọn đề tài .................................................................................. 4
1.2.
Đối tượng và phạm vi của đề tài :............................................................................ 5
Chương 2 : Khảo sát và phân tích hiện trạng ........................................................................ 6
2.1.
Mô tả hiện trạng : ..................................................................................................... 6
2.2.
Phân tích hiện trạng : ............................................................................................... 9
2.2.1.
Lược đồ business usecase cho nghiệp vụ hiện tại : ............................................ 9
2.2.2
Mô hình chi tiết hiện trạng – sơ đồ activity:..................................................... 12
2.2.3
Những khó khăn trong qui trình nghiệp vụ hiện tại và một số yêu cầu đối với hệ
thống mới:......................................................................................................................... 18
Chương 3 : Phương án xây dựng hệ thống mới ................................................................... 22
3.1
Lược đồ kiến trúc tổng quan ................................................................................. 22
3.2
Mô tả kiến trúc hệ thống mới ................................................................................ 22
3.2.1.
Lập kế hoạch với MS Office Project ................................................................. 23
3.2.2
Quản lý kế hoạch với công cụ mới PMA : ........................................................ 23
3.3
Sơ đồ nghiệp vụ tổng quan với hệ thống mới ...................................................... 26
3.4
Khảo sát hệ thống phần mềm Microsoft Project Server...................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn CNTT: Xây dựng công cụ hỗ trợ quản lý quá trình phát triển dự án phần mềm - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
112 Vietnamese
Luận văn CNTT: Xây dựng công cụ hỗ trợ quản lý quá trình phát triển dự án phần mềm 9 10 587