Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn CNTT: xây dựng hệ thống tìm kiếm thông tin Tiếng Việt

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 118 trang   |   Lượt xem: 1916 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Xây d ng h th ng tìm ki m thông tin ti ng Vi t d a trên các ch m c là các t ghép

IC M

N

Chúng em xin g i l i c m n chân thành nh t
n tình h

ng d n, giúp

n th y H B o Qu c, ng

i ã

chúng em trong su t th i gian th c hi n lu n v n này.

Chúng con c m n Cha, M và gia ình, nh ng ng

i ã d y d , khuy n khích,

ng viên chúng con trong nh ng lúc khó kh n, t o m i

u ki n cho chúng con

nghiên c u h c t p.
Chúng em c m n các th y, cô trong khoa Công Ngh Thông Tin ã dìu d t,
gi ng d y chúng em, giúp chúng em có nh ng ki n th c quý báu trong nh ng n m h c
qua.
m n ch Lê Thúy Ng c và các b n ã t n tình óng góp ý ki n cho lu n v n
a chúng tôi.
c dù r t c g ng nh ng lu n v n c a chúng em không tránh kh i sai sót,
mong nh n

c s thông c m và góp ý c a th y cô và các b n.
Tháng 7 n m 2005
Sinh viên
Nguy n Th Thanh Hà – Nguy n Trung Hi u

Nguy n Th Thanh Hà - 0112215

1

Nguy n Trung Hi u - 0112216

Xây d ng h th ng tìm ki m thông tin ti ng Vi t d a trên các ch m c là các t ghép

NH N XÉT C A GIÁO VIÊN H

NG D N

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………
Ngày…… tháng……n m 2005
Ký tên

Nguy n Th Thanh Hà - 0112215

2

Nguy n Trung Hi u - 0112216

Xây d ng h th ng tìm ki m thông tin ti ng Vi t d a trên các ch m c là các t ghép

NH N XÉT C A GIÁO VIÊN PH N BI N

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………
Ngày…… tháng……n m 2005
Ký tên

Nguy n Th Thanh Hà - 0112215

3

Nguy n Trung Hi u - 0112216

Xây d ng h th ng tìm ki m thông tin ti ng Vi t d a trên các ch m c là các t ghép

CL C
DANH SÁCH CÁC B NG............
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn CNTT: xây dựng hệ thống tìm kiếm thông tin Tiếng Việt - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
118 Vietnamese
Luận văn CNTT: xây dựng hệ thống tìm kiếm thông tin Tiếng Việt 9 10 479